О П Р Е Д Е Л Е Н И Е

       344

             Бургас, 13.02.2018г.                                                                                                                                                                                                                

Бургаският административен съд, XІІ-ти състав, в закрито заседание на тринадесети февруари две хиляди и осемнадесета година в състав:

ПРЕДСЕДАТЕЛ: Диана Ганева

след като разгледа докладваното от съдия Ганева  адм. дело №39  по описа за 2018г., за да се произнесе, взе предвид следното:

 

Производството е по реда на чл.158 от АПК.

Административното дело е образувано по жалба от К.В.Д., с ЕГН **********, против мълчалив отказ на изпълнителния директор на „Водоснабдяване и канализация“ ЕАД Бургас.

С Разпореждане на съда от 05.01.2018г. жалбата е оставена без движение като на жалбоподателя е указано, че в 7-дневен срок от получаване на съобщението следва да представи по делото доказателство за внесена държавна такса в размер на 10 лв. по сметка на Административен съд – Бургас. На жалбоподателя изрично е указано, че при неизпълнение жалбата ще бъде оставена без разглеждане, а производството по делото прекратено.

От приложеното по делото съобщение е видно, че същото е получено на посочения от жалбоподателя съдебен адрес на 01.02.2018г.

Видно от доказателствата по делото жалбоподателят не е изпълнил дадените му от съда указания в посочения в съобщението срок, поради което жалбата му следва да бъде оставена без разглеждане.

Видно от изготвената служебна справка до 08.02.2018г. включително, когато е изтекъл срока за внасяне на дължимата държавна такса, няма данни за постъпила по сметка на съда държавна такса от 10 лв. от К.В.Д..

Предвид изложеното и на основание чл.158, ал.3, вр. с чл.151 от АПК, съдът

О П Р Е Д Е Л И :

 

ОСТАВЯ БЕЗ РАЗГЛЕЖДАНЕ жалбата на К.В.Д., с ЕГН **********, против мълчалив отказ на изпълнителния директор на „Водоснабдяване и канализация“ ЕАД Бургас.

ПРЕКРАТЯВА производството по адм. дело № 39 по описа на Административен съд - Бургас за 2018г.

Определението подлежи на обжалване с частна жалба пред ВАС на РБ в 7-дневен срок от съобщаването му на страните.

СЪДИЯ: