О П Р Е Д Е Л Е Н И Е  №159

гр. Бургас, 30 януари  2017 г.

 

АДМИНИСТРАТИВЕН СЪД гр.Бургас, ХІV състав, в закрито съдебно заседание на тридесети януари, през две хиляди и седемнадесета година, в състав:

ПРЕДСЕДАТЕЛ: ГАЛИНА РАДИКОВА

    ЧЛЕНОВЕ: ЗЛАТИНА БЪЧВАРОВА

  АТАНАСКА АТАНАСОВА

изслуша докладваното от съдия ГАЛИНА РАДИКОВА КНАХД № 39/2017 г.

Производството е по реда на чл.185 и сл. от АПК.

Образувано е по протест на прокурор в Окръжна прокуратура гр. Бургас против чл.12, ал.1 от Наредба за придобиване, управление и разпореждане с общинска собственост на община Созопол.

Съдът намира подадения протест за недопустим.

По направено възражение от ответника за наличие на друго образувано дело пред Административен съд гр. Бургас, с идентични предмет и страни, съдът извърши служебна справка.

Установи, че пред  Административен съд гр. Бургас, по протест на прокурор в Окръжна прокуратура гр. Бургас, е било образувано адм. дело № 2256/2016г. Последното е с предмет- проверка за законосъобразност на чл.5, чл.12, ал.1 и чл.21, ал.1 от Наредба за придобиване, управление и разпореждане с общинска собственост на община Созопол. Ответник по това дело е Общински съвет гр. Созопол.Делото е обявено за решаване в с.з., проведено на 26.01.2017г.

Въз основа на изложените факти, съдът намира, че в случая е налице процесуална пречка за разглеждане на протеста на прокурор в Окръжна прокуратура гр. Бургас, въз основа на който е образувано настоящото производство.

Поради това и на осн. чл. 196 във вр. с чл. 159, т.7 АПК, съдът,

 

О П Р Е Д Е Л И :

ОСТАВЯ БЕЗ РАЗГЛЕЖДАНЕ протест на прокурор в Окръжна прокуратура гр. Бургас против чл.12, ал.1 от Наредба за придобиване, управление и разпореждане с общинска собственост на община Созопол.

     ПРЕКРАТЯВА производството по адм. дело № 39/2017 г., по опис на Административен съд гр. Бургас.

     Определението подлежи на обжалване с частна жалба, пред ВАС гр. София в 7 дневен срок от съобщаването му.

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ:

 

 

                               ЧЛЕНОВЕ: