ОПРЕДЕЛЕНИЕ

 

Номер 714                      дата 24 март 2015 год.                   Град  Бургас

 

АДМИНИСТРАТИВЕН СЪД – БУРГАС,       ІХ-ти    състав,

в закрито заседание на 24 март 2015 год., 

в следния състав:

 

                                                                                            Съдия: ПАВЛИНА СТОЙЧЕВА

Секретар: …………………..

Прокурор:…………………..

                                            

разгледа адм. дело 39  по описа за 2015  год.

и за да се произнесе взе предвид следното:

 

            Съдът е сезиран с жалба подадена от „Хелио тур-с“ АД, гр.София, против  Покана за доброволно изпълнение № 5-26-00-271/24.03.2014г. изпратена от кмета на община Созопол. 

            Предметът на настоящото дело е очертан с Определение № 28/05.01.2015г. по адм. дело № 2396/2014г. на Административен съд – Бургас.

Жалбоподателят счита поканата за доброволно изпълнение за индивидуален административен акт, пораждащ за него права и задължения, поради което счита, че има правен интерес от нейното обжалване, както и поради това, че не е била редовно връчена на дружеството. Други доводи в жалбата относно оспорването на поканата не са изложени.

            Съдът, след като взе предвид така очертания от жалбоподателя предмет на оспорване, намира подадената жалба за процесуално недопустима за разглеждане поради липса на предмет.

Установява се по делото, че с Покана за доброволно изпълнение № 5-26-00-271/24.03.2014г., изпратена от кмета на община Созопол, дружеството-жалбоподател е поканено да изпълни доброволно влязлата в сила Заповед № 8-Z-109/14.01.2014г. на кмета на община Созопол за премахване на незаконен строеж, представляващ дървено бунгало, находящ се в поземлен имот № 10647 и № 10044, м.“Мапи“, землище на гр.Созопол.

Съгласно нормата на чл.294 от АПК „На обжалване по съдебен ред подлежат постановленията, действията и бездействията на органа по изпълнението”. Поканата за доброволно изпълнение няма характера на постановление или действие на органа по смисъла на чл.294 от АПК, тъй като не представлява действие по принудително изпълнение, а целù единствено да предупреди длъжника, че ще се пристъпи към такова, ако не изпълни доброволно в посочения в нея срок. Тя е с уведомителен и подготвителен характер относно действията, които ще бъдат извършени в процеса по изпълнение на влезлия в сила или подлежащ на предварително изпълнение  административен акт и основната й функция е да предостави възможност на длъжника да изпълни доброволно задължението си преди разпоредените с административния акт последици да бъдат осъществени принудително. В този смисъл е и последователната практика на Върховния административен съд - Определение № 967 от 27.01.2015 г. на ВАС по адм. д. № 13637/2014 г., II о., Определение № 1377 от 9.02.2015 г. на ВАС по адм. д. № 1493/2015 г., II о., Определение № 10908 от 16.09.2014 г. на ВАС по адм. д. № 10921/2014 г., II о.

С оглед горните мотиви, следва да се приеме, че поканата за доброволно изпълнение не подлежи на самостоятелно обжалване, поради което и с оглед нормата на чл.159, т.1 от АПК, жалбата следва да бъде оставена без разглеждане като недопустима, а производството по делото – прекратено, поради което Бургаският административен съд, ІХ-ти състав,

 

ОПРЕДЕЛИ:

 

            ОСТАВЯ без разглеждане жалбата на от „Хелио тур-с“ АД, гр.София, ул.“Витоша“ № 103 против  Покана за доброволно изпълнение № 5-26-00-271/24.03.2014г. изпратена от кмета на община Созопол. 

 

            ПРЕКРАТЯВА производството по адм. дело № 39/2015г. по описа на Административен съд – Бургас.

 

            Определението може да се обжалва с частна жалба пред Върховния административен съд в 7-дневен срок от съобщаването му на страните.

 

 

                                                                                              СЪДИЯ: