ПРОТОКОЛ

 

 

Година 2013, 04.03.                                                                    град  Бургас

АДМИНИСТРАТИВЕН СЪД                      V Административен състав

На четвърти март                                       две хиляди и тринадесета година

В заседание в следния състав:

 

СЪДИЯ: СТАНИМИРА ДРУМЕВА

 

Секретар: С.А.

Прокурор:

Сложи за разглеждане докладваното от съдия Друмева

Административно дело номер 39 по описа за 2013 година

 

На именното повикване в 15:40 часа се явиха:

 

ЖАЛБОПОДАТЕЛЯТ „Лукойл Нефтохим Бургас” АД, редовно уведомен, се представлява от юрисконсулт М., надлежно упълномощена с приложено по делото пълномощно.

ОТВЕТНИКЪТ Началник на Митнически пункт „Пристанище Бургас Център”, редовно уведомен, се представлява от юрисконсулт Л., надлежно упълномощен с днес представено по делото пълномощно.

 

По хода на делото:

СТРАНИТЕ: Да се даде ход на делото.

 

СЪДЪТ, с оглед редовното призоваване на страните и заявеното в днешно съдебно заседание, намира, че не са налице процесуални пречки за даване ход на делото, поради което

 

О П Р Е Д Е Л И:

ДАВА ХОД НА ДЕЛОТО.

ДОКЛАДВА постъпилата от „Лукойл Нефтохим Бургас” АД, ЕИК 812114069, представлявано от С. М. А., жалба срещу Решение № 7146/26.11.2012 г. на Началника на МП „Пристанище Бургас Център”, мълчаливо потвърдено от Началника на Митница Бургас, с искане да бъде отменено решението изцяло.

 

ЮРИСКОНСУЛТ М.: Поддържам жалбата така, както е предявена, както и доказателствените искания, направени с нея.

ЮРИСКОНСУЛТ Л.: Госпожо председател, считам, че жалбата е неоснователна, поради което Ви моля да потвърдите изцяло Решение № 7146/26.11.2012 г. на Началника на МП „Пристанище Бургас Център” като правилно и законосъобразно.

По отношение на доказателствените искания, считам, че са неоснователни. На първо място е представена цялата административна преписка, вкл. с всички придружителни документи.

Считам, че е неоснователно искането за експертиза, предвид че Централна митническа лаборатория София е акредитирана организация, моля за което да приемете сертификат. Същата е компетентна да извършва анализи за целите на митническия контрол. В самото митническо заключение са посочени методите, въз основа на които е постигнат резултатът, на базата на който Началникът на МП „Пристанище Бургас Център” е издал решението. Освен това считам, че така поставени въпросите са правни. Същите не са от компетентността на инженер-химици, а също с оглед на това какво е тарифното класиране на стоката, считам, че уважаемият съд следва да се произнесе с окончателния съдебен акт.

Моля да ни предоставите възможност за следващо съдебно заседание да представим превод на документите на чужд език.

ЮРИСКОНСУЛТ М.: Доказателствените искания, направени с жалбата, са именно с оглед оспорване на резултатите от изготвената и приложена по делото експертиза. От така представения днес сертификат за акредитация на Централна митническа лаборатория, първо той не е представен в цялост. Видно от заглавната му страница негова неразделна част е заповедта за акредитация и методите, които се включват в акредитацията. Нашето оспорване на акредитацията на лабораторията е именно във връзка с това, че акредитацията дава отговор на въпроса за техническата компетентно на лабораторията като орган за оценяване на съответствието, а валидността на сертификата за акредитация, според интернет страницата на Българската служба по акредитация, е от 19.05.2012 г. Оспорваната експертиза е изготвена на 07.10.2011 г. За нас е важно да разберем дали валидността на акредитацията на лабораторията касае методите за анализ на нефтопродукти и кои са съответно тези методи. Считам, че искането за експертиза е относимо и допустимо и то е направено точно с оглед оспорване резултатите на експертизата. Ние сме заявили искането, като същата да бъде изготвена в състав от трима експерти, тъй като считаме, че са необходими специални знания. Безспорно въпросът за тарифно класиране е правен въпрос, но на него следва да бъде даден отговор след резултатите от експертизата.

 

СЪДЪТ по доказателства

 

О П Р Е Д Е Л И:

 

ПРИЕМА като доказателства по делото документите, представени от ответника като административна преписка по направеното оспорване, както и представения в днешно съдебно заседание от юрисконсулт Л. заверен препис от сертификат за акредитация.

Като намери за основателно искането на жалбоподателя за допускане на експертиза по делото с цел пълно обезпечаване на правото на защита на страната в процеса, като доказателствената сила на тази експертиза ще бъде ценена наред с всички събрани доказателства с крайния съдебен акт,

 

О П Р Е Д Е Л И:

 

ДОПУСКА извършването на съдебна технико-химическа експертиза по делото, която да отговори на въпросите, поставени в жалбата до съда – раздел І, т.2.1-2.6, след представяне по делото на документ за внесен от жалбоподателя предварителен депозит за изготвянето и в 7-дневен срок, считано от днес, в размер на 350 лева.

ОПРЕДЕЛЯ за вещо лице Д. Л.

ДАВА възможност на страните да представят и ангажират допълнителни доказателства по делото за следващо съдебно заседание.

ОТЛАГА делото и го НАСРОЧВА за 20.05.2013 г. от 14:00 часа, за която дата и час страните – редовно уведомени от днешно съдебно заседание.

Вещото лице да се уведоми за изготвяне на заключението и за насроченото съдебно заседание след представяне по делото на вносен документ за предварителен депозит за изготвяне на експертизата.

 

Протоколът е изготвен в съдебно заседание.

Заседанието приключи в 15:50 часа.

 

 

СЕКРЕТАР:                                                           СЪДИЯ: