ОПРЕДЕЛЕНИЕ

 

№……….              дата 10 февруари 2010 год.              гр.Бургас

 

АДМИНИСТРАТИВЕН СЪД – Бургас, ІХ-ти състав,

в закрито заседание на 10 февруари 2010 год.,

 в следния състав:

 

                                                                          Съдия: ПАВЛИНА СТОЙЧЕВА

 

Секретар:………………

Прокурор:……………...

 

разгледа адм. дело № 39 по описа за 2010 год.

 и за да се произнесе взе предвид следните обстоятелства:

 

         Съдът е сезиран с жалба подадена от “Бляк сий марин холдингс” ЕООД, гр.Варна против Заповед № ДК-10-64/09.12.2009 год. на началника на РДНСК – Бургас.

         С разпореждане от 11.01.2010 год., съдията-докладчик е оставил без движение жалбата, с указания в 7-дневен срок жалбоподателят да внесе дължимата държавна такса за оспорване в размер на 50 лева, с предупреждение, че в случай на неизпълнение производството по делото ще бъде прекратено.

Тъй като в подадената жалба не е посочен адресът на жалбоподателя, съобщението с указанията на съда е изпратено до адреса, посочен от административния орган, на който са връчвани книжа в хода на административното производство, а именно – ***. За посочения адрес длъжностното лице по призоваванията е отбелязало, че няма обозначение за фирма и не се помещава канцелария на посоченото дружество, където да бъде връчено съобщението. След извършена служебна справка от данните на Търговския регистър, съдът констатира, че последно обявения адрес на управление на дружеството е този, вписан в съобщението и промяна в него не е налице. При тези данни и на основание чл.50, ал.1 и ал.2 от ГПК, съобщението с указанията на съда следва да се счита за редовно връчено, считано от разпореждането за това – 27.01.2010 год.  

В предоставения срок, както и към настоящия момент, указанията на съда не  са изпълнени и нередовностите по жалбата не са отстранени, поради което същата следва да бъде оставена без разглеждане, а производството по делото – прекратено.

Поради изложените съображения и на основание чл.158, ал.3 от АПК, съдът

ОПРЕДЕЛИ:

 

ОСТАВЯ без разглеждане жалбата на “Бляк сий марин холдингс” ЕООД, гр.Варна против Заповед № ДК-10-64/09.10.2009 год. на началника на РДНСК – Бургас.

ПРЕКРАТЯВА производството по адм. дело № 39/10 год. по описа на Административен съд – Бургас.

 

Определението може да се обжалва с частна жалба пред Върховния административен съд в 7-дневен срок от съобщаването му на страните.

 

 

 

                                                                       СЪДИЯ:…………………….