ПРОТОКОЛ

 

 

Година 2016, 14.03.                                                                    град Бургас

АДМИНИСТРАТИВЕН СЪД,     ХХ АДМИНИСТРАТИВЕН СЪСТАВ

На четиринадесети март                          две хиляди и шестнадесета година

В публично заседание в следния състав:

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ: ХРИСТО ХРИСТОВ

 

Секретар: И.Л.

Прокурор:

Сложи за разглеждане докладваното от съдия Христов

Административно дело номер 399 по описа за 2016 година

На именното повикване в 15:20 часа се явиха:

         ЖАЛБОПОДАТЕЛЯТ  М.П.Д.- редовно и своевременно призован, не се явява. За него се явява а.С.К., който представя заверено копие от договор за правна защита и съдействие, заедно с разписка за изплатен хонорар от страна на жалбоподателя.

         ОТВЕТНИКЪТ З.З.Д. – инспектор в отдел Криминална полиция при ОД на МВР град Бургас- редовно е своевременно призован се явява лично.

А.С.К.- Считам, че няма пречки да бъде даден ход на делото.

ОТВЕТНИКЪТ З.З.Д.- Да бъде даден ход на делото.

Съдът намира, че не са налице процесуални пречки за даване ход на делото, поради което

                            О  П Р Е Д Е Л И:

 

ДАВА ХОД НА ДЕЛОТО  И ГО ДОКЛАДВА

Производството по делото е образувано по жалба от М.П.Д., с ЕГН **********,*** против Заповед №**** от *** г.,издадена от З.З.Д.- инспектор в отдел „Криминална полиция” при ОД на МВР град Бургас, с която е заповядано задържането за срок от 24 часа на лицето, представляващо се с  имената М.П.Д.,  ЕГН **********, роден в гр.Поморие, живущ *** в помещение за временно задържане ПЗ ОДМВР гр.Бургас.

 Иска се отмяна на оспорения административен акт.

Съдът, указва на жалбоподателя, че е в негова тежест  да представи доказателства и да докаже наличието на предпоставки относно  незаконосъобразността   на оспорения административен акт. Съдът указва на ответната страна, че е в нейна тежест да докаже законосъобразността на издадената заповед.

Съдът указва на страните, че ако претендират разноски следва да представят списък  най -късно до приключване на последното заседание в настоящата инстанция.

А.С.К.- Поддържам жалбата.       Нямам възражения по доклада, но с оглед изложеното в жалбата Ви моля да допуснете до разпит един свидетел, присъствал пряко и непосредствено при осъщественото на 03.02.2016 година задържане на жалбоподателя. Доколкото считам, че това  е пряко относимо във връзка с твърденията на жалбоподателя, изложени надлежно  в жалбата. Свидетелят чака пред  съдебната зала. На този етап  нямам други  доказателствени искания.

ОТВЕТНИКЪТ З.З.Д. - Оспорвам жалбата.

По доказателствата, съдът

                            О П  Р Е Д Е Л И:

ПРИЕМА  и ПРИЛАГА  по делото представените  от процесуалния представител заповед рег.№*****/**** година, издадена от З.З.Д., на длъжност  инспектор при отдел Криминална полиция на ОД на МВР Бургас, заверена  от името на процесуалния представител А.С.К..

ОТВЕТНИКЪТ З.З.Д. – Във връзка с искането на процесуалният представител на жалбоподателя заявявам, че не  желая да бъде допуснат до разпит свидетел.Това, което е посочено в жалбата се касае за самата заповед за задържане.

Съдът, след като прецени основателността на направеното от процесуалния представител   на жалбоподателя искане и  като взе предвид становището на ответната  страна,  намери че искането за допускане на разпит на свидетел, който да  даде показания, относно посочените от процесуалния  представител на жалбоподателя обстоятелства е неоснователно,  поради следните съображения: Обстоятелствата, които евентуално биха били предмет на разпит на този свидетел нямат отношение към предмета на разглеждане на настоящето  съдебно производство, а именно законосъобразността на оспорената заповед № ***/*** година, предвид изложеното съдът

 

О П  Р Е Д Е Л И:

НЕ УВАЖАВА искането на процесуалният представител на жалбоподателя за допускане до разпит като свидетел на доведено от  него лице.

Съдът докладва, че с определението за насрочване на настоящето  дело №344 / 24.02.2016 година е задължил административния орган да представи  доказателства за съществуването на фактическите и правните основания за издаването на оспорения административен акт. Към настоящият момент такава не е представена.

ОТВЕТНИКЪТ З.З.Д. - Моля да приемете по делото представената  от мен в дн.с.з. заверено копие от преписката по издаване  на оспорената заповед.

Съдът предостави възможност на процесуалният представител на жалбаподателя да се запознае с представена преписка по оспорения административен акт.

А.С.К.- Не възразявам да бъдат приети. Представеното в дн.с.з. постановление на РП гр.Поморие е връчено на жалбоподателя на 03.02.2016 г. в 16.11 ч.,  т.е. това постановление е доведено да знанието  на жалбоподателя два часа след осъществяването на фактическото  задържане.

Съдът, намери че представената в днешното съдебно заседание  преписка по издаване  на оспорения административен акт е относима към предмета на делото,  поради което

                           

О П Р Е Д Е Л И:      

ПРИЕМА и ПРИЛАГА  заверено копие от документи, съдържащи се в преписката по издаване, а именно- заповед на задържане на лице- рег.№ **** /***година, декларация от името на М.П.Д., че желае да ползва адвокатска защита, декларация от името на Д., съгласно  приложение №1 към чл.15, ал.2 по ЗМВР, протокол  за обиск на лице М.П.Д. от 03.02.2016 година, постановление на РП –Поморие от 03.02.16 година по преписка вх.№***/2016 година по описа на РП- гр.Поморие.

ОТВЕТНИКЪТ З.З.Д.- Във връзка с дадените разпореждания на съда, на основание  чл.176, ал.1 и 2  от ГПК, вр.чл.144 от АПК давам следните обяснения: По точка №1- С какви данни за извършено от М.П.Д. престъпление е разполагал към деня и часа на издаване на заповедта за задържане? – Във връзка  с досъдебното производство са назначени различни експертизи, като в едната  от телескопична палка, собственост  на Д. се установи наличие на ДНК на Д. и ДНК на пострадалия по делото С.Т.. Това бяха доказателствата към момента на задържането и за това се пристъпи към установяване и задържане на  лицето. По въпрос №2- Кое конкретно действие  или поведение на Д. е наложило  предприемане на ПАМ „Задържане по ЗМВР „ на посоченото в заповедта основание? – Взе се предвид, че Д. е бил осъждан, криминално проявен, осъждан за кражби и грабежи  и предвид факта, че се получиха данни по оперативен  път, че е агресивен и затова се наложи използването на специализирани полицейска сила, както  и  евентуално да се укрие и да попречи на  досъдебното  производство.

А.С.К. - Нямам  други доказателствени  искания. Представям списък на направените и дължими по делото разноски, съгласно  чл.80 от ГПК.

ОТВЕТНИКЪТ З.З.Д.- Да се приключи събирането на доказателства.

Съдът, намира че делото е изяснено, поради което

 

                                      О П Р Е Д Е Л И :

 

ПРИКЛЮЧВА съдебното дирене.

ДАВА ХОД на делото по същество.

А.С.К. - Моля да уважите жалбата на моя доверител. Предприетото задържане  противоречи на принципите на  предвидимост, законосъобразност  и обективност в административния процес, да отмените  оспорената заповед с последиците по закон. Поддържам изложените в жалбата съображения. Ще представя подробни  писмени  бележки. Моля за подходящ срок. Желая да посоча  няколко съществени неща. Отговорът  на административния  орган по първия въпрос, че  данни  за извършеното от доверителя ми престъпление му е дала експертизата по досъдебното  производство, заявявам, че това производство няма нищо общо с административната дейност на полицията. Същото  се отнася и по отговора по въпрос №2, това дали Д. е осъждан и дали има оперативни данни, че е агресивен, както и  данни, че ще се укрие са абсолютно безпочвени  и  безпредметни в настоящето производство. Доверителят ми беше задържан на 16.01.2016 г. в РПУ Поморие за 24 ч. по ЗМВР, след това  е разпитван два пъти като свидетел по досъдебното  производство и не е имало никакъв проблем Д. да бъде поканен за разпит и да му бъде връчено постановление  за привличане  като обвиняем. Цялата тази операция по задържането на български гражданин от маскирани полицейски  служители, с извадено оръжие в заведение,  в център на града  говори само и единствено за абсолютно недопустим начин на поведение,  в разрез с цитираната от мен Конвенция за защита правата на човека и основните свободи, която като  международен правен акт стои над ЗМВР. Всичко останало е неотносимо  е несъстоятелно, във връзка с предприето задържане по административен  ред. Оспорената заповед е явно незаконосъобразна, тъй като към момента на задържането, в този времеви  отрязък жалбоподателя  не е извършил нищо, което да налага подобно вмешателство от страна на полицейските  служби. Моля, ако уважите жалбата да присъдите направените от доверителя ми разноски. Моля да ми дадете срок за писмени бележки.

ОТВЕТНИКЪТ З.З.Д.-Начините на действие на полицията смятам, че се законосъобразни. Считам, че оспорената заповед е правилна и  законосъобразна.

Съдът определи пет дневен  срок за представяне на писмени бележки от страна на процесуалния  представител на жалбоподателя.

 

СЪДЪТ счете делото за изяснено и обяви, че ще се произнесе с решение в законния срок.

 

Протоколът е изготвен в съдебно заседание.

  Заседанието приключи в  15:49 часа

 

 

СЕКРЕТАР:                                           ПРЕДСЕДАТЕЛ: