ПРОТОКОЛ

 

 

Година 2015, 03.04.                                                                    град Бургас

АДМИНИСТРАТИВЕН СЪД              ХVІІІ Административен състав

На трети април                                          две хиляди и петнадесета година

В публично заседание в следния състав:

 

СЪДИЯ: ВАНИНА КОЛЕВА

 

Секретар: С.А.

Прокурор:

Сложи за разглеждане докладваното от съдия Колева

Административно дело номер 399 по описа за 2015 година

 

На именното повикване в 10:30 часа се явиха:

 

ЖАЛБОПОДАТЕЛЯТ „Унистрой холдинг” АД, редовно призован, се представлява от адвокат Н., с пълномощно от днес.

 

ОТВЕТНИКЪТ Директор на дирекция „Обжалване и данъчно-осигурителна практика” Бургас при ЦУ на НАП, редовно призован, се представлява от юрисконсулт М., с пълномощно от днес.

 

СТРАНИТЕ: Да се даде ход на делото.

 

СЪДЪТ намира, че не са налице процесуални пречки за даване ход на делото, поради което

О П Р Е Д Е Л И:

 

ДАВА ХОД НА ДЕЛОТО И ГО ДОКЛАДВА.

 

Производството е образувано по жалба на „Унистрой холдинг” АД против Ревизионен акт № 021400867/21.11.2014г., издаден от главен инспектор по приходите при ТД на НАП Бургас, в частта потвърдена с Решение №56/12.02.2015 г. на Директор на дирекция „Обжалване и данъчно-осигурителна практика” Бургас при ЦУ на НАП.

 

АДВОКАТ Н.: Поддържам жалбата на моя доверител.

Моля да приемете административната преписка.

Имам доказателствени искания. На първо място представям писмени доказателства, досежно  воденето на счетоводството на двете дружества от различни лица, като уточнявам, че счетоводството на „Унистрой холдинг” АД се е водело над десет години от същата счетоводна кантора, но договорът е от тази дата с оглед смяна на представляващия и затова представям последния договор, тъй като е преди ревизирания период, за който има констатации.

Имам искане за извършване на съдебно-счетоводна експертиза с въпроси, формулирани в нарочна молба.

ЮРИСКОНСУЛТ М.: Оспорвам жалбата. Оспорвам и така представения договор за счетоводно-консултантско обслужване, тъй като същият е частен диспозитивен документ и на основание чл. 193 ГПК го оспорвам.

Относно искането за назначаване на съдебно-икономическа експертиза считам, че така поставените въпроси са неотносими към спора по делото. Безспорно е, че извършените строително-монтажни работи не са платени – както данъчната основа по тях, така и дължимият данък по тях. В тази връзка  по този въпрос няма спор между страните.

Относно искането за изчисляване на пазарни цени на въпросните СМР, считам че този въпрос е неотносим, тъй като спорът по делото е съвсем различен.

АДВОКАТ Н.: Във връзка с направеното оспорване, моля да задължите ответната дирекция да представи удостоверение или данни за лицето, подало справките-декларации за ЗДДС от м. 11.2011 г. до м.12.2013 г. както и всички други справки по ЗКПО и евентуално по чл.73 ЗДДФЛ, декларации обр. 1 и обр. 6 по Наредбата за социално осигуряване с оглед установяване, че именно тази счетоводна кантора го е обслужвала. Уточнявам че Ламбо Ламбов е претърпял два инсулта и в момента не може да пише, не може да полага подпис, поради което не искам назначаване на графологична експертиза.

Ние не считаме, че е безспорно, че за извършените строително-монтажни работи не са платени данъчната основа и дължимият данък.

ЮРИСКОНСУЛТ М.: Възразявам срещу така направеното искане, тъй като извършването на счетоводни услуги би могло да се докаже с представяне на редовно издадени фактури за извършване на такива услуги, а представянето на декларации по ЗДДС и по ЗКПО може да стане както чрез упълномощени лица, така и чрез електронен подпис. В тази връзка така направеното искане считам, че не е относимо към въпроса за доказване на валидността на сключения договор. Ако бъде уважено това искане, моля да бъде задължена ТД на НАП Бургас да представи горецитираните документи.

 

СЪДЪТ намира, че следва да приеме като доказателства по делото документи, представени с административната преписка.

С оглед заявеното оспорване от юрисконсулт М. на истинността на представения договор за счетоводно-консултантско обслужване, и желанието на жалбоподателя да се ползва от него, съдът счита, че като частен диспозитивен документ може да бъде оспорена само неговата автентичност.

По искането на процесуалния представител на жалбоподателя за представяне на справки съдът счита, че с оглед докладването на представения договор следва да бъде уважено, като бъде указано на същия да представи писмена молба съгласно чл. 192 ГПК за задължаване на неучастващо в делото лице да представи намиращи се у него документи.

Относно искането за допускане на съдебно-счетоводна експертиза, съдът счита същото за основателно и следва да допусне такава, като в първия въпрос съдът счита, че вещото лице следва да отговори и на въпроса: „Дали е заплатено ДДС по фактурите и дали жалбоподателят е ползвал право на данъчен кредит?”

По изложените съображения съдът,

 

О П Р Е Д Е Л И:

 

ПРИЕМА като доказателства по делото документите, представени с административната преписка.

ОТКРИВА производство по оспорване истинността на договор за счетоводно-консултантско обслужване от 12.10.2011 г., представен от адвокат Н. в днешно съдебно заседание, като на основание чл. 193, ал. 3 ГПК указва, че тежестта за доказване е върху страната, която го е представила, т.е. жалбоподателя.

УКАЗВА на жалбоподателя в 3-дневен срок от днес да представи писмена молба съгласно чл. 192 ГПК за задължаване на неучастващо в делото лице да представи намиращи се у него документи.

ДОПУСКА извършването на съдебно-счетоводна експертиза с поставените в представената в днешно съдебно заседание от адвокат Н. молба въпроси, като към въпрос № 1 се добави и въпросът: „Дали е заплатено ДДС и ползвал ли е жалбоподателят право на данъчен кредит?”

ОПРЕДЕЛЯ депозит за възнаграждение на вещото лице в размер на 250 лева, вносими от жалбоподателя по сметка на Административен съд Бургас в 7-дневен срок от днес, като в същия срок следва да представи и документ за внесения депозит.

ОПРЕДЕЛЯ за вещо лице С.А..

Вещото лице да се уведоми след представяне на доказателства за внесения депозит.

 

За събиране на доказателства съдът ОТЛАГА делото и го НАСРОЧВА за 07.05.2015 г. от 13:45 часа, за която дата и час страните са редовно уведомени.

 

Протоколът е изготвен в съдебно заседание.

Заседанието приключи в 10:46 часа.

 

 

СЕКРЕТАР:                                                СЪДИЯ: