ПРОТОКОЛ

       

Година 2010, 15.03.                                                                             град  Бургас

 

АДМИНИСТРАТИВЕН СЪД                     ІХ-ти административен  състав       

На петнадесети март                                           две хиляди и десета година

В публично заседание в следния състав:

                                                    

                                                                   СЪДИЯ: ПАВЛИНА СТОЙЧЕВА

Секретар: Г.Д.    

Прокурор:                                  

Сложи за разглеждане докладваното от съдия Стойчева 

Административно  дело номер 399 по описа за  2010 година. 

На именното повикване в 15,00 часа се явиха:

 

ЖАЛБОПОДАТЕЛЯТ ПП СДС Клуб Несебър - редовно призован, представлява се от адв. Е., който представя пълномощно, по реда на преупълномощаването.

ОТВЕТНИКЪТ – Община Несебър - редовно уведомена, представлява се от юк. Р., който представя пълномощно.

 

ПЪЛНОМОЩНИЦИТЕ: Да се даде ход на делото.

 

Съдът счита, че няма процесуални пречки по движението на процеса, поради което

О П Р Е Д Е Л И:

 

ДАВА ХОД НА ДЕЛОТО.

 

АДВ. Е.: Поддържам подадената жалба. Имаме доказателствено искане: 

Моля  да допуснете до разпит свидетел, който ще доведем, поради което моля да отложите настоящото производство за друга дата.

 

ЮК. Р.: Оспорваме жалбата. Считаме същата за неоснователна.

Моля да бъдат приети доказателствата по административната преписка.

Моля да приемете Заповед № 1 от 05.01.2010 г. за лицето замествало кмета.

Моля да допуснете до разпит двама свидетели, които водя,  които ще установят факта как и от кого се е ползвало процесното помещение.

С оглед възможността да изразя становище по искането на ответната страна за допускане до разпит на свидетел, моля, да бъде уточнено обстоятелството, което ще бъде доказвано от свидетеля.

 

АДВ. Е.: Обстоятелствата, които ще бъдат установявани с показанията на водения от нас свидетел са свързани с фактическото ползване на клуба и  условията при които е сключен договора за наем. Г-н Георги Коняров е човекът, който най-добре знае как и за какво се ползва  процесния имот.

 

Съдът по доказателствата

 

О П Р Е Д Е Л И:

 

ПРИЕМА И ПРИЛАГА по делото представените с жалбата писмени доказателства, както и тези, представени от Община Несебър, представляващи заверени копие на административната преписка, изготвена във връзка с издаване на обжалваната заповед.

 

С оглед изясняване на спорните фактически обстоятелства по делото, съдът

О П Р Е Д Е Л И:

 

ДОПУСКА ДО РАЗПИТ водените от процесуалния представител на Община Несебър свидетели, чиято самоличност снема, както следва:

 

Н.Н.И. - 57 години, българска гражданка, семейна, неосъждана, специалист в Община Несебър. Предупредена за наказателната отговорност по чл. 290 от НК. Обещава да говори истината.

 

Ж.Л.И. – 41 години, български гражданин, семеен, неосъждан, старши полицай към РУ на МВР гр. Несебър, временно прикрепен към отдел „Контролен блок” на Община Несебър. Предупреден за наказателната отговорност по чл. 290 от НК. Обещава да говори истината.

 

Съдът ОТВЕЖДА от залата св. Ж.И..

 

ВЪПРОСИ НА ЮК. Р. КЪМ СВИДЕТЕЛКАТА И.: Разкажете за проверката извършена от Вас на 16.12.2009 г. в кафе „ЕГГО” в гр.Несебър, какво видяхте и какво констатирахте?

 

СВ. И.: Работя като главен специалист в отдел „Контролен блок” в Община Несебър. На 16.12.2009 г., по повод изпълнение на служебни задължения за проверка за категоризация на търговски обекти, бяхме на проверка в ***, в Кафе „ЕГГО”. Служебните ми задължения се изразяват в проверки на фирми и заведения за хранене и развлечения и тяхната категоризация.

В процеса на проверката разбрах, че заведението е дадено под наем от ПП СДС с договор от месец декември 2009 г. ПП СДС го дава под наем на някоя от фирмите на г-н М.Д. от гр. Бургас.

В момента на проверката 16.12.2009 г. в кафе „ЕГГО” имаше посетители. Кафето е оборудвано с кафе машина, зареден барплот, има сервитьор, заредени хладилни витрини с безалкохолни напитки. Дейността по стопанисването се извършва от фирма „Алюр-С” ЕООД,  която ни предостави документи на фирмата, но нямаше договор за извършване на стопанска дейност, нито от ПП СДС, нито от г-н М.Д. Тези констатации са оформени в протокол за извършена проверка № 01211/16.12.2009 г. Данните ги получихме от С.Н.В., който се представи като човек взел кафето под наем, но не ни предостави договор за наем. Той имаше две сервитьорки, работещи на две смени, на които взехме номерата на трудовите договори. Този г-н В. се яви почти веднага, след като го предупредиха за проверката. Към момента на проверката в този обект се упражняваше търговска дейност и се стопанисваше като кафе.

 

ВЪПРОС  НА АДВ. Е.: Видяхте ли надпис на фасадата „Клуб на СДС”?

 

СВИДЕТЕЛКАТА: Не видях такъв надпис. Аз живях доста години в Несебър и за мен беше изненада, че това кафе е клуб на СДС.  Винаги е било заведение - кафе. Потърсихме председателя на ПП СДС, който да ни предостави договор за наем. Той предостави договор с г-н М.Д., всъщност, този договор ни бе представен след две седмици, след наше издирване.

 

ВЪПРОС НА АДВ. Е.:  В заведението потърсихте ли обособена негова част, която да бъде ползвана по предназначение  като клуб на СДС за политическата дейност на партията?

 

СВИДЕТЕЛКАТА:  Аз в този момент научих, че това помещение е предоставено за клуб на СДС и не ми беше работа да търся дали там има офис на политическа партия, защото това си е кафе с 8 масички. Моята функция е контрол на фирмите, категоризация на обектите и т.н. Би ми направило впечатление, ако имаше агитационни политически материали, витрина с афиши, или други, но не забелязах такива. Моята задача беше да извърша  контролна дейност на кафене, което си е кафене.

 

ВЪПРОС НА ЮК. Р.: В помещението забелязахте ли обособена, част върху която да има надпис „Обособена част за извършване на политическа дейност от ПП СДС”?

 

СВИДЕТЕЛКАТА:  Не, не забелязах. Ако имаше такива индикации, ние нямаше да влезем на проверка там, защото това не е предмет на нашата дейност.

 

РАЗПИТ НА  СВИДЕТЕЛЯ И..

 

ВЪПРОСИ НА ЮК. Р.: Като какъв работите. Как изглежда заведението, което проверихте?

 

СВ. И.:  Аз работя като старши полицай към РУ на МВР Несебър. Временно съм прикрепен към отдел „Контролен блок” на Община Несебър.  Помещението се намира в гр. Несебър и се използва за Клуб на СДС. На дата 16.12.2009 г. се извърши проверка. Помещението се използва като кафе. Оборудвано е с необходимите изисквания като за кафе – маси, столове, барплот, кафе машина, рафтове за напитки. По време на нашата проверка имаше посетители. Пред самото помещение терена е общински и лятно време се изнасят допълнителни маси и отдел „Общински пазари” таксуват квадратурата заета от масите.

 

ВЪПРОС НА АДВ. Е.:  Откъде знаете, че това е помещение  се използва от ПП СДС?

 

СВИДЕТЕЛЯ:  От доста години това помещение се използва от ПП СДС Несебър. И кафето е известно в града като Кафето на СДС.

 

ВЪПРОС НА АДВ. Е.:  Обозначено ли е отвън на фасадата, че това помещение се ползва от ПП СДС?

 

СВИДЕТЕЛЯ:  Не мога да твърдя това и да отговоря със сигурност.

 

ВЪПРОС НА АДВ. Е.: Направи ли Ви впечатление, дали има знаци, отделено място, което се използва само от ПП СДС?

 

СВИДЕТЕЛЯ:  Не, не видяхме такова място.

 

ВЪПРОС НА АДВ. Е.: Търсили ли сте подобни неща. Влиза ли в служебните задължения да установявате това?

 

СВИДЕТЕЛЯ:  Не, нямали сме такава конкретна цел на проверката.

 

С оглед необходимостта от събиране на допълнителни доказателствени средства, съдът

 

О П Р Е Д Е Л И:

 

ОТЛАГА делото и  НАСРОЧВА съдебно заседание за  10.05.2010     от 13,30 часа, за която дата и час страните са редовно уведомени от днес.

 

Протоколът се изготви в съдебно заседание.

Заседанието приключи в 15,15 часа.

 

СЕКРЕТАР:                                                   СЪДИЯ: