ПРОТОКОЛ

       

Година 2009, 23.04.                                                                                град  Бургас

АДМИНИСТРАТИВЕН СЪД                 ДЕВЕТИ административен  състав       

На двадесет и трети април                                   две хиляди и девета година

В публично заседание в следния състав:

                                                    

                                   СЪДИЯ:  П.С.

                                                                                                    

Секретар: К.Л.    

Прокурор:

Сложи за разглеждане докладваното от съдия С.

Административно дело номер 399 по описа за 2009 година.                     

На именното повикване в 14.00 часа се явиха:

 

СТРАНИТЕ, редовно призовани, се представляват от процесуалните си представители, съответно За ЖАЛБОПОДАТЕЛКАТА А.Н.Г. - адв. и за ОТВЕТНИКА кмет на Община Бургас - юрисконсулт П.

 

ПЪЛНОМОЩНИЦИТЕ: Да се даде ход на делото.

 

Съдът счита, че няма процесуални пречки по движението на процеса, поради което

 

О П Р Е Д Е Л И:

         ДАВА ХОД НА ДЕЛОТО

 

Адв.: Поддържам особеното искането на доверителката ми за спиране на допуснатото предварително изпълнение на оспорената от нас заповед. Моля да приемете представените с жалбата писмени доказателства, депозирани от моята доверителка, представляващи адресни регистрации и удостоверения за липса на недвижим имот в района на Община Бургас. Искам да добавя, че моята доверителка беше оставена на улицата с цялото си семейство. Няма къде да живее, няма друго жилище, нито друг член от семейството й на територията на община Бургас. Доколкото знам от моята доверителка, заповедта вече е изпълнена, но това не пречи да бъде разгледано нашето искане за спиране изпълнението на заповедта. Държа на това искане с цел евентуална отмяна на въпросната заповед, тъй като за процесния апартамент, по сведения на доверителката  ми, има известни намерения и щения на отделни лица за закупуването му. Считам, че това е мотивът да се издаде заповедта. Ако не спрем изпълнението, те ще го продадат и не можем да реализираме правата си, или биха настанили друго лице.  

Юрисконсулт П.: Оспорвам искането за спиране и по допустимост и по основателност, защото е част от една нередовна жалба, възражение за което направих в предходно съдебно заседание. Жалбата не носи подписът на жалбоподателката, което е очевадно от всички останали документи, по които същата се е подписвала. Считам, че изобщо не следва да се гледа делото, тъй като е жалбата е и просрочена.

В случай, че не приемете това възражение - искането е неоснователно, защото не се представиха доказателства, че на жалбоподателката, ако приемем че има такава, ще бъде нанесена значителна и трудно поправима вреда, както изисква чл.166, ал.2 от АПК. В нейна тежест е да докаже, че е застрашен животът, здравето и т.н. Тя има качество единствено на „държател”. В случай, че бъде отменена заповедта, гаранционната норма на АПК й дава възможност да бъде обезщетена или възстановено предишното състояние.

Моля да приемете като доказателство по делото протокол за приемане на жилището от 25.03.1997г., протокол за изземване на общински имот от 09.04.2009г, количествена и количествено-стойностна сметка, от която е видно, че за да бъде възстановено жилището във вид, годен за ползване е необходимо да се инвестират минимум 3500 лева.

Що се касае за щенията - това е несериозно.

Видно от протоколът за изземване на жилището, към настоящия момент заповедта е вече изпълнена.

С оглед това, моля да оставите искането без уважение.

Реплика на адв.: По повод нередовността на жабата считам, че нередовност не е налице. Представил съм пълномощно, с което изрично съм упълномощен да подписвам и подавам всички документи от името на доверителката ми. Върху жалбата е моят подпис. Изрично имам пълномощно за това. Считам жалбата за редовна, а що се отнася до това, че не е налице жалбоподателка - това е несериозно.

Чл.166, ал.2 от АПК казва „да са налице доказателства …”. Те са налице – оставяйки на улицата едно 4-членно семейство е налице заплаха за живота и здравето на всички. Това е искането, така е мотивирано и е ясно, че е налице опасност не само за нея, а за четири човека.

 

Съдът по доказателствата

 

О П Р Е Д Е Л И:

ПРИЕМА и ПРИЛАГА по делото представените с жалбата писмени доказателства, както и тези, изпратени впоследствие от Община Бургас, представляващи заверено копие на административната преписка, изготвена във връзка с издаване на оспорения административен акт, както и представените в днешно съдебно заседание от юрисконсулт П. писмени доказателства, същите подробно описани по-горе в протокола.

 

Счита делото за изяснено от фактическа страна в частта относно направеното особено искане за спиране допуснатото по силита на закона предварително изпълнение на процесната заповед, поради което

О П Р Е Д Е Л И:

ПРИКЛЮЧВА събирането на доказателства във връзка с искането за спиране изпълнението на оспорената заповед.

Дава ход на делото по същество в частта относно искането за спиране на предварителното изпълнение.

 

Адв.: Поддържам изразеното по-горе от мен становище, което моля да вземете предвид при произнасяне по същество.

Юрисконсулт П.: Моля да вземете предвид изложеното от мен, записано по-горе в протокола.

 

Съдът като взе предвид събраните в днешно съдебно заседание писмени доказателства, след като обсъди доводите на страните и съобрази разпоредбите на закона, намира подаденото от жалбоподателката особено искане за спиране на допуснатото по силата на закона предварително изпълнение на оспорената от нея заповед за недопустимо за разглеждане, поради следните съображения:

Видно от изявленията на пълномощниците, направени в днешно съдебно заседание относно обстоятелството, че към настоящия момент изпълнението на заповедта вече е осъществено, както и като взе предвид представеният протокол за изземване на общински имот, видно от който това изземване е реализирано на дата 09.04.2009г., при тези обстоятелства, съдът намира, че особеното искане на жалбоподателката, към настоящия момент, е вече лишено от предмет, поради което съдът не би могъл да се произнесе по същество по отношение на това искане.

Искането е лишено от предмет, тъй като смисълът и предназначението на възможността за спиране изпълнението на административния акт е именно да се запази съществуващото фактическо положение, поради което дори и да бъде уважено това искане, не би се постигнал целеният от жалбоподателката правен ефект, а именно да се спре изпълнението на нещо, което вече е изпълнено. Целеният от жалбоподателката правен ефект би бил възможен до момента на фактическото изпълнение на заповедта, като след този момент, искането вече е лишено от предмет.

Поради изложените съображения съдът

 

О П Р Е Д Е Л И:

ОСТАВЯ без разглеждане особеното искане на А.Н.Г. за спиране на допуснатото по силата на закона предварително изпълнение на заповед № 559/09.03.2009г. на кмета на Община Бургас.

Определението може да бъде обжалвано с частна жалба пред Върховен административен съд в 7-дневен срок, считано от днес.

НАСРОЧВА съдебно заседание за разглеждане на жалбата по същество на 18.05.2009г. от 14.00 часа, за която дата и час страните да се считат редовно уведомени от днес.

 

Протоколът се изготви в съдебно заседание.

Заседанието приключи в 14.22 часа.

 

СЕКРЕТАР:                                  СЪДИЯ: