Р Е Ш Е Н И Е

 

        522                                          24.03.2016г.                                      гр. Бургас

 

   В ИМЕТО НА НАРОДА

 

Бургаският административен съд двадесети състав, в публично заседание на четиринадесети март две хиляди и шестнадесета година, в състав

 

                                        ПРЕДСЕДАТЕЛ: ХР. ХРИСТОВ

                                              

при секретаря И.Л., като разгледа докладваното от съдия Хр. Христов административно дело № 399 по описа за 2016 година, за да се произнесе, взе предвид следното:

 

        

Производството е по реда на чл.145 и сл. от АПК, във връзка с  чл.72, ал.4 от Закона за министерството на вътрешните работи.

Административното дело е образувано по жалба от М.П.Д. ***, ЕГН **********  против Заповед № 251зз-3 от 03.02.2016г. , издадена от З.З.Д. – инспектор в отдел „Криминална полиция“ при ОДМВР гр.Бургас, с която е заповядано задържане за срок от 24 часа на лицето, представящо се с имената М.П.Д., ЕГН **********, роден в гр.Поморие, живущ *** в помещение за временно задържане ПЗ ОД МВР гр.Бургас.

По подробно изложени в жалбата съображения се иска отмяна на оспорената заповед като немотивирана и незаконосъобразна. 

В съдебно заседание  жалбоподателят Д.К.М., редовно и своевременно призован, не се явява. За него се явява процесуалният му представител адвокат К. от АК Бургас, който поддържа изцяло депозираната жалба и претендира за присъждане на направените по делото разноски за държавна такса и адвокатско възнаграждение. По делото е представена писмена защита от името на процесуалния представител на оспорващия, в която се излагат допълнителни съображения относно незаконосъобразността на атакуваната заповед.

         Ответникът по жалбата З.З.Д. се явява лично и оспорва жалбата като неоснователна. Твърди, че оспорената заповед е правилна законосъобразна.  

         ЯАС, като взе предвид разпоредбата на чл. 168 от АПК и  прецени събраните по делото доказателства, ведно с доводите  и изразените становища прие за установено следното:

Предмет на оспорване е Заповед № 251зз-3 от 03.02.2016г. , издадена от З.З.Д. – инспектор в отдел „Криминална полиция“ при ОДМВР гр.Бургас, с която е заповядано задържане за срок от 24 часа на лицето, представящо се с имената М.П.Д., ЕГН **********, роден в гр.Поморие, живущ *** в помещение за временно задържане ПЗ ОДМВР гр.Бургас.

От приложената по делото декларация,  подписана от М., се установява, че при задържането му същият е бил запознат с правата му и е заявил, че желае да ползва адвокатска защита по негов избор и за негова сметка. Изготвен  е и протокол за личен обиск на лицето от същата дата, в който са описани намерените у него лични вещи.  Освободен е още на същата дата в 15.45 часа.

Към делото е представено и приложено Постановление на Районна прокуратура – Поморие от 03.02.2016г., пр. вх.№ 21/2016г. на РП – Поморие, с което е постановено задържане М.П.Д. по Досъдебно производство № ЗМ-35/2016г. по описа на ОДМВР – Бургас за срок от 48 часа, считано от 16.10 часа на 03.02.2016г. до 16.10 часа на 05.02.2016г., с оглед осигуряването му пред Поморийски районен съд за разглеждането на искането на ПРП за вземане спрямо него на мярка за неотклонение „Задържане под стража“. В постановление се съдържат данни за извършено от М.П.Д. престъпление по чл.131, ал.1, т.5 и т.9, предл.II и т.12, предл.I, вр. с чл.129, ал.2,  предл.II, вр. с ал.1, вр. с чл.20, ал.2 от НК.

При така установената фактическа обстановка, съдът прави следните правни изводи:

Жалбата е процесуално допустима, като подадена в срока по чл. 149, ал.1 от АПК, от надлежна страна, имаща право и интерес от обжалването. Разгледана по същество същата се явява неоснователна поради следните съображения:

При проверка по реда на чл. 168 от АПК съдът констатира, че оспорената заповед отговаря на изискванията за законосъобразност. Същата е издадена от компетентен орган - инспектор в отдел „Криминална полиция“ при ОДМВР гр.Бургас, в писмена форма съгласно изискването на чл. 57, ал.1 от ЗМВР и съдържа задължителните реквизити, посочени в специалната норма на чл. 74, ал.2 от ЗМВР. В нея са вписани името, длъжността и местоработата на служителя, издал заповедта, както и данните индивидуализиращи задържаното лице – трите имена, ЕГН  и адресна регистрация,  датата и часът на задържането. Заповедта е мотивирана, като в нея е посочено основанието за задържане – чл.72, ал.1, т.1 от ЗМВР във връзка с извършено престъпление по чл.129, ал.2, вр. с ал.1 от НК и обстоятелството, че жалбоподателят е обвиняем за това, че на 14.01.2016г. е причинил средна телесна повреда на С.И.Т. от гр.Поморие, във връзка с досъдебно производство пр.пр. № 21/2016г. на РП-гр.Поморие. Разяснени са правата на задържаното лице по чл.72, ал.3, 4 и 5 и чл.73 от ЗМВР и му е предоставено копие от същата срещу подпис.

Съгласно разпоредбата на чл. 72, ал.1, т.1 от ЗМВР, полицейските органи могат да задържат лице, за което има данни, че е извършило престъпление.  

Задържането за срок от 24 часа по смисъла на чл.72 от ЗМВР е принудителна административна мярка, която в зависимост от ситуацията би могла да има превантивен или преустановителен характер и се предприема било с цел да се предотвратят вредните последици от извършеното престъпление, било за да се осуети прикриването на престъплението, както и с цел започването на разследване срещу вероятния извършител на престъплението. Целта на закона с налагането на тази принудителна административна мярка е да се ограничи вредното влияние на евентуално извършено престъпление върху обществото, да се осуети прикриването на извършено престъпление, както и да се създадат условия за безпрепятствено провеждане на полицейската проверка. Нормата на чл.72, ал.1, т.1 от ЗМВР оправомощава полицейските органи да задържат лице, за което съществуват данни за съпричастност към извършено престъпление, без да е необходимо да са събрани безспорни доказателства, установяващи, че лицето, спрямо което се прилага принудителната административна мярка, е извършило престъпление. Следователно, достатъчно основание е наличието на данни, обосноваващи предположението за извършено конкретно престъпление и това е критерият по смисъла на закона за издаване на заповед за задържане за срок от 24 часа. Не е необходимо тези данни да са пълни, нито пък категорично да уличават лицето в извършване на престъпно посегателство. В конкретния случай такива данни са били налице по отношение на жалбоподателя Д., във връзка с провеждането на ДП-ЗМ-35/2016г. по описа на ОДМВР-гр.Бургас, пр.пр. вх.№ 21/2016г. на РП-гр.Поморие.

Съдът не споделя изразеното от процесуалния представител на жалбоподателя становище, че оспорената заповед не е мотивирана и че при задържането на подзащитния му не са били представени по разбираем за него начин основанията за задържането му. В издадената заповед са посочени фактическите основания за задържането на М., а именно наличието на данни относно участието му в извършено престъпление по чл.129 от НК в гр.Поморие на 14.01.2016г. В тази връзка следва да се вземе предвид и обстоятелството, че жалбоподателят е бил привлечен в качеството на обвиняем по ДП-ЗМ-35/2016г. по описа на ОДМВР-гр.Бургас, пр.пр. вх.№ 21/2016г. на РП-гр.Поморие и като такъв е бил много добре запознат с обстоятелствата във връзка с извършеното противоправно деяние и съпричастността му към него.

Предвид изложеното следва да се приеме, че оспореният административен акт е издаден от компетентен орган, в рамките на правомощията му, при липса на съществени нарушения на административно-производствените правила и в съответствие с материално-правните разпоредби и целта на закона, поради съдът намира, че жалбата против него е неоснователна и не следва да бъде уважена.

 Водим от горното и на основание чл.172, ал.2 от АПК, Бургаският административен съд, двадесети състав

 

Р Е Ш И :

 

ОТХВЪРЛЯ  ЖАЛБАТА на М.П.Д. ***, ЕГН **********  против Заповед № 251зз-3 от 03.02.2016г. , издадена от З.З.Д. – инспектор в отдел „Криминална полиция“ при ОДМВР гр.Бургас, с която е заповядано задържане за срок от 24 часа на лицето, представящо се с имената М.П.Д., ЕГН **********, роден в гр.Поморие, живущ *** в помещение за временно задържане ПЗ ОДМВР гр.Бургас..

 

Решението подлежи на касационно обжалване пред ВАС на РБ в 14-дневен срок от съобщаването му на страните.

 

 

СЪДИЯ: