ПРОТОКОЛ

 

Година 2018, 13.06.                                                                    град Бургас

 

АДМИНИСТРАТИВЕН СЪД                   ХVІІ-ти административен състав

На тринадесети юни                                две хиляди и осемнадесета година

В публично заседание в следния състав:

                                                     ПРЕДСЕДАТЕЛ: А. АТАНАСОВА

                                                    

Секретар: М.В.

Сложи за разглеждане докладваното от съдия Атанасова

административно дело номер 398 по описа за 2018 година.

 

На именното повикване в 10.45 часа се явиха:

 

За жалбоподателя „Електроразпределение юг“ ЕАД не се явява представител, редовно уведомен.

За ответника- кмет на община Поморие не се явява представител, редовно уведомен.

Заинтересованите страни С.Г.Ж., Я.Г.Ж., И.Й.В., А.И.Д., Т.Х.Р. не се явяват, редовно уведомени.

Заинтересованите страни В.П.Т. и В.П.Т. не се явяват, редовно уведомени. За тях- адвокат Д.С..

 

СЪДЪТ докладва постъпила по делото молба от адвокат Г., пълномощник на ответника, в която са изложени причините за неявяване на същия в съдебното заседание и е направено искане да се даде ход на делото в негово отсъствие. Заявено е и становище по съществото на спора.

 

Адвокат С.: Да се даде ход на делото.

 

СЪДЪТ, като счете, че не са налице процесуални пречки, по хода на делото

О П Р Е Д Е Л И:

 

ДАВА ХОД НА ДЕЛОТО и го докладва.

Производството по делото е образувано по повод жалба на „Електроразпределение юг“ ЕАД против заповед № РД-16-1522/08.11.2017г., издадена от кмета на Община Поморие.

По делото е постъпила административната преписка.

Съдът УКАЗВА на ответника, че следва да установи обстоятелствата, съставляващи фактическо основание за издаване на обжалвания административен акт и изпълнението на законовите изисквания при издаването му. Жалбоподателят носи доказателствената тежест да установи фактите, посочени в жалбата, от които черпи благоприятни последици, включително чрез съдебна експертиза.

СЪДЪТ докладва постъпила по делото молба от община Поморие, съдържаща информация относно това, в какво качество заинтересованите страни С.Ж. и И.В. са посочени в списъка по чл. 152, ал.3 от АПК. Към молбата е приложен нотариален акт № 107/2005 г.

 

Адвокат С.: Оспорвам жалбата като неоснователна. По повод направените с жалбата доказателствени искания за назначаване на съдебно-техническа експертиза и формулираните в жалбата въпроси, възразявам по въпрос 2- през коя година е изграден и въведен в експлоатация този енергиен проект. Доколкото изграждането на строеж и въвеждането му в експлоатация се удостоверява с официални документи, считам, че не са необходими специални знания на вещо лице за това. По третия въпрос също възразявам, тъй като той е хипотетичен. Да се установява по материалите, от които е изграден съответния далекопровод, годината на изграждане на същия, също считам, че е недопустимо, във връзка с изложеното по-горе относно удостоверяването с официални документи, а именно, че трябва да се представят строителни книжа. По въпрос 4 не възразявам, доколкото е видно, че с отговорът на този въпрос жалбоподателят търси да установи търпимост на този строеж. По петия въпрос също възразявам, тъй като считам, че същият няма отношение към предмета на делото. Колко са потребителите на съответния енергиен обект няма отношение към законосъобразността на одобрения ПУП. Що се касае до искането за допускане на разпит при условие на призоваване на трима свидетели считам, че не трябва да бъдат допускани до разпит, тъй като, както посочих по-горе, годината на изграждане на строежа следва да се установява с документи, но ако почитаемия съд прецени друго, то с оглед на процесуална икономия, моля, да се намали броя на свидетелите, тъй като едва ли ще установяват различни обстоятелства. Това са ми възраженията по отношение на жалбата. Ще помоля да бъде задължена община Поморие, и в частност административния орган, издал оспорената заповед, да представи доказателства за компетентността на органа, доколкото оспорената заповед е подписана при условие на заместване. Ще моля съда да задължи общината да представи Проект на трасе, по какъв начин следва да се захранва с.Медово, чрез въпросното отклонение в имота на доверителите ми или по друго трасе, съответно изрично да бъде заявено, че няма такова одобрено трасе. Това са ми исканията.

 

СЪДЪТ намира представените с жалбата, както и приложените в административната преписка писмени доказателства за допустими, относими към предмета на спора и необходими за неговото изясняване, поради което счита, че същите следва да бъдат приобщени към доказателствения материал. Основателни са и направените с жалбата и в днешното съдебно заседание от пълномощника на заинтересованите страни Т.и доказателствени искания, като счита, че сочените доказателства ще спомогнат за изясняване на делото. Ето защо

 

О П Р Е Д Е Л И:

 

ПРИЕМА приложените към жалбата и в административната преписка писмени доказателства.

ДОПУСКА извършването на съдебно-техническа експертиза, вещото лице по която да даде заключение по поставените с жалбата задачи.

ОПРЕДЕЛЯ предварителен депозит в размер на 350 лева платим от жалбоподателя в 7-дневен срок от съобщаването.

ПРЕДОСТАВЯ на жалбоподателя 7-дневен срок да формулира допълнителни задачи към експертизата.

СЪОБЩАВА на страните, че вещото лице ще бъде определено в закрито заседание, след внасяне на определения предварителен депозит.

УКАЗВА на жалбоподателя да конкретизира обстоятелствата, които се домогва да установи посредством поисканите гласни доказателства, като посочи и дали тримата свидетели ще изясняват едни и същи обстоятелства.

ДА СЕ ИЗДАДЕ на жалбоподателя поисканото съдебно удостоверение, след внасяне на съответната държавна такса.

ЗАДЪЛЖАВА ответната страна да представи в срок до следващото съдебно заседание доказателства за компетентността на издателя на обжалваната заповед № РД-16-1522/08.11.2007г. на кмета на община Поморие, както и одобрен проект на трасе, от който да е видно по какъв начин се захранва ТП с.Медово, чрез отклонението, преминаващо през имот 009039 и 009040, или по друго трасе, а в случай, че такъв не е налице, това да бъде заявено изрично.

 

СЪДЪТ, с оглед събиране на допуснатите доказателства,

 

О П Р Е Д Е Л И:

 

ОТЛАГА делото и го НАСРОЧВА за 03.10.2018г. от 10.00ч., за които дата и час страните се считат уведомени.

 

Протоколът е изготвен в съдебно заседание.

Заседанието приключи в 11.06 часа.

 

СЕКРЕТАР:                                          ПРЕДСЕДАТЕЛ: