ПРОТОКОЛ

 

Година 2018, 25.04.                                                                    град Бургас

 

АДМИНИСТРАТИВЕН СЪД                   ХVІІ-ти административен състав

На двадесет и пети април                        две хиляди и осемнадесета година

В публично заседание в следния състав:

                                                     ПРЕДСЕДАТЕЛ: А. АТАНАСОВА

 

                                                    

Секретар: М.В.

Сложи за разглеждане докладваното от съдия Атанасова

административно дело номер 398 по описа за 2018 година.

 

На именното повикване в 10.00 часа се явиха:

 

За жалбоподателя „Електроразпределение юг“ ЕАД се явява юрисконсулт И., надлежно упълномощена.

За ответника- кмет на община Поморие се явява адвокат Г., преупълномощен от адвокатско дружество „Г. и Бари“.

От заинтересованите страни се явяват А.И.Д. и Т.Х.Р.. Не се явяват останалите заинтересовани страни, от които С.Г.Ж. и И.Й.В., нередовно призовани.

 

СЪДЪТ докладва постъпила по делото молба от лицата В.П.Т.и В.П.Т.с искане, да бъдат конституирани като заинтересовани страни в настоящото производство. В молбата се сочи, че двамата молители са собственици към настоящия момент на поземления имот, предмет на одобрения устройствен план. Към молбата са приложени заверен препис от нотариален акт, скица, удостоверение за родствени връзки и удостоверение за сключен граждански брак. По делото е постъпила писмена молба от ответната страна, с която е заявено становище за неоснователност на направеното от В.Т.и В.Т.искане за конституиране като заинтересовани страни, поради липса на правен интерес.

 

Юрисконсулт И.: Не възразявам да бъдат конституирани двамата молители като заинтересовани страни в настоящото производство.

АДВОКАТ Г.: Не се противопоставям да бъдат конституирани като заинтересовани страни В.Т.и Валентина Т. Оттегляме възражението, изложено в писменото становище.

 

Заинтересованата страна Р.: Ние притежаваме имот в съседство с г-н Т.. Разговаряхме с него и стигнахме до консенсус, че може да му дадем някакъв път през нашето място, но той ни каза, че за обезщетение Община Поморие ще въведат в регулация нашето място. Нашето място има ПУП. Не знаем защо на този етап сме призовани. Ние ще разрешим г-н В.Т.да преминава, ако община Поморие ни обезщети.

Заинтересованата страна Д.: Предоставям на съда.

 

СЪДЪТ, след като изслуша страните и като счете, че двамата молители са заинтересовани лица по смисъла на чл. 131 от ЗУТ, като собственици на имота, предмет на одобрения с обжалваната заповед план, на осн. чл. 154, ал.1 от АПК

 

О П Р Е Д Е Л И:

 

КОНСТИТУИРА В.П.Т.и В. П.Т., двамата с адрес гр. Бургас, ул. Места № 90, като заинтересовани страни в настоящото производство.

 

В съдебната зала присъства адвокат Д.С., който представя пълномощно от заинтересованите страни В.Т.и Валентина Т.а.

 

Юрисконсулт И.: С оглед нередовното призоваване на всички страни считам, че не следва да бъде даден ход на делото в днешното съдебно заседание.

Адвокат Г.: Моля да не бъде даден ход на делото в днешното съдебно заседание.

Адвокат С.: С оглед нередовното призоваване на страните, моля да не бъде даден ход на делото. Тези двама господа Ж. и В. са били собственици и са продали имота си на моите доверители. Не зная дали са собственици на съседни имоти. В тази връзка моля почитаемият съд да изиска от община Поморие информация, дали те са посочени за заинтересовани лица като собственици на съседни или на процесния имот. Защото, ако са собственици на този имот, който вече е собственост на доверителите ми, те са загубили качеството си на заинтересовани страни, но ако са собственици на съседен имот, тогава вече се явяват заинтересовани лица.

Адвокат Г.: Не мога да дам отговор в момента и предпочитам от община Поморие да предоставят информацията.

Юрисконсулт И.: Не се противопоставям на направеното искане.

Заинтересованата страна Д.: Предоставям на съда.

Заинтересованата страна Р.: Предоставям на съда.

 

СЪДЪТ, с оглед нередовното призоваване на заинтересованите страни С.Г.Ж. и И.Й.В., намира, че е налице процесуална пречка за даване ход на делото в днешното съдебно заседание, поради което

О П Р Е Д Е Л И:

 

НЕ ДАВА ХОД на делото.

ОТЛАГА делото и го НАСРОЧВА за 13.06.2018г. от 10.40ч., за които дата и час да се уведомят нередовно призованите страни.

ДА СЕ ИЗИСКА от ответната страна информация относно това в какво качество са посочени като заинтересовани страни лицата С.Г.Ж. и И.Й.В.- дали като собственици на процесния недвижим имот или като собственици на съседни имоти.

 

Протоколът е изготвен в съдебно заседание.

Заседанието приключи в 10.08 часа.

 

 

СЕКРЕТАР:                                          ПРЕДСЕДАТЕЛ: