ПРОТОКОЛ

 

Година 2018, 03.10.                                                                    град Бургас

 

АДМИНИСТРАТИВЕН СЪД                   ХVІІ-ти административен състав

На трети октомври                                  две хиляди и осемнадесета година

В публично заседание в следния състав:

                                                     ПРЕДСЕДАТЕЛ: А. АТАНАСОВА

                                                    

Секретар: М.В.

Сложи за разглеждане докладваното от съдия Атанасова

административно дело номер 398 по описа за 2018 година.

 

На именното повикване в 10.00 часа се явиха:

 

За жалбоподателя „Електроразпределение юг“ ЕАД не се явява представител, редовно уведомен.

За ответника- кмет на община Поморие не се явява представител, редовно уведомен.

Заинтересованите страни С.Г.Ж., Я.Г.Ж., И.Й.В., А.И.Д. и Т.Х.Р. не се явяват и не изпращат представители, редовно уведомени.

Заинтересованите страни В.П.Т. и В.П.Т. не се явяват, редовно уведомени. За тях- адвокат Д.С..

Не се явява свидетелят П.Р.Т..

Не се явява вещото лице инж. М.Г..

 

Съдът ДОКЛАДВА постъпила по делото молба от свидетеля П.Р.Т., в която са изложени причините за неявяване на същия в съдебното заседание, а именно планувано от по-рано лечение в гр. Костенец, което не би могъл да отложи.

Съдът ДОКЛАДВА постъпила молба от вещото лице М.Г., с искане да бъде предоставена възможност за изготвяне на заключението, като се сочи, че същото не е изготвено в законоустановения срок, поради късното уведомяване на вещото лице.

Постъпила е също молба от Община Поморие с искане, да се отложи делото за друга дата, с оглед извършване на допуснатата експертиза.

 

Адвокат С.: Да се даде ход на делото.

 

СЪДЪТ, като счете, че не са налице процесуални пречки, по хода на делото

О П Р Е Д Е Л И:

 

ДАВА ХОД НА ДЕЛОТО

 

Адвокат С.: С оглед установяване на съществени по делото обстоятелства, както и за обосноваване в пълнота на заключението на вещото лице, моля на осн. чл.190, ал.1 от ГПК, във вр. с чл. 144 от АПК, да задължите жалбоподателя да представи одобрена строителна документация, визирам одобрен проект и издадено разрешение за строеж, за процесното отклонение от електропровод „Бата“, преминаващ през имотите на доверителите ми, с номера 009039 и 009040, и достигащ до трафопост „Медово“ или да заяви изрично, че не разполага с такава документация. Наред с изложеното за обосноваване заключението на вещото лице, искането ни е продиктувано и от обстоятелството, че посредством тези фактически положения ще се даде в крайна сметка от почитаемия съд до преценка, дали въпросното отклонение представлява заварен строеж, по смисъла на §21 от ЗР на ЗУТ. За преценката отново по същество на спора, дали ПУП е следвало да се съобразява с това отклонение при наличие на забраната по чл. 134, ал.4, т.1 от ЗУТ.

 

СЪДЪТ намира за основателно направеното от пълномощника на заинтересованите страни В.П.Т. и В.П.Т. доказателствено искане, поради което

 

О П Р Е Д Е Л И:

 

ЗАДЪЛЖАВА, на осн. чл. 190, ал.1 от ГПК, във вр. с чл. 144 от АПК, жалбоподателя „Електроразпределение“ ЕАД да представи в срок до следващото съдебно заседание одобрен проект и издадено разрешение за строеж за процесното отклонение от електропровод „Бата“, преминаващ през имоти с номера 009039 и 009040 и достигащо до трафопост „Медово“.

УКАЗВА на жалбоподателя, че при непредставяне на посочените документи съдът може да приеме за доказани обстоятелствата, относно които същият е създал пречки за събиране на доказателства.

 

Адвокат С.: Няма да соча други доказателства. Да се осигури възможност на вещото лице да изготви заключението

 

Съдът, с оглед извършване на допуснатата експертиза

 

О П Р Е Д Е Л И:

 

ОТЛАГА делото и го НАСРОЧВА за 28.11.2018 г. от 10.10 ч., за които дата и час страните се считат уведомени.

Да се уведомят вещото лице Г. и свидетелят П.Р.Т..

 

Протоколът е изготвен в съдебно заседание.

Заседанието приключи в 10.10 часа.

 

 

СЕКРЕТАР:                                          ПРЕДСЕДАТЕЛ: