ПРОТОКОЛ

        

                                              

Година 2017, 20.04.                                                                                     град  Бургас

АДМИНИСТРАТИВЕН СЪД, ХXІ-и административен състав, на двадесети април и през две хиляди и седемнадесета година, в публично заседание в следния състав:

                                                    

  ПРЕДСЕДАТЕЛ: ЛЮБОМИР ЛУКАНОВ

 

Секретар: Г.С., сложи за разглеждане докладваното от съдия Луканов  Административно дело номер 398 по описа за 2017 година.                 

 

На именното повикване в 13:40 часа при спазване нормата на чл. 142, ал. 1 от ГПК, вр. с чл. 144 от АПК и на второ четене в се явиха:

 

ЖАЛБОПОДАТЕЛЯТ – Р.И.Г., редовно призована, не се явява и не се представлява.

 

ОТВЕТНИКЪТ – Директор на дирекция „ЦЕНТЪР ЗА АДМИНИСТРАТИВНИ УСЛУГИ“ (ЦАУ) „Изгрев“ на Община Бургас, редовно призован, се представлява от юрисконсулт Т.-Г., с пълномощно от днес.

 

ЮРИСКОНСУЛТ: Да се даде ход на делото.

 

Съдът намира, че не са налице процесуални пречки за даване ход на делото, предвид редовната процедура по призоваването, поради което

 

О П Р Е Д Е Л И:

 

ДАВА ХОД НА ДЕЛОТО И ГО ДОКЛАДВА:

 

 Производството е образувано по жалба на Р.И.Г. с адрес: *** против мълчалив и направения по-късно изричен отказ за отмяна на издадено Разрешение № ІІ зона - №3238/27.10.2015 г. за поставяне на преместваем обект (павилион) на адрес гр. Бургас, кв. Сарафово, ул. „Ангел Димитров“ № 30.

 

С определение № 498/23.03.2017г. по адм. дело № 480/2017г. съдът е съединил адм. дело № 480 по описа на Административен съд Бургас за 2017г. към адм. дело № 398/2017г. на Административен съд Бургас за общо разглеждане, като производството ще продължи под № 398/2017г. и е прекратил производството по адм. дело № 480 по описа на Административен съд Бургас за 2017г.

 

С разпореждане № 1440/06.03.2017 г. по адм. дело № 480/2017г. cъдът е задължил ответната страна да представи заверено копие на цялата административна преписка по издаването на оспорвания акт – отказ, в това число жалбата, по която е издаден оспорения отказ, доказателства за компетентността на органа, издал акта, както и цялата преписка по издаване на разрешение за поставяне на преместваем обект № ІІ, зона 3238/27.10.2015г.

Задължил е и жалбоподателя да уточни обжалвания административен акт – дали обжалва отказа на директор на ДЦАУ „Изгрев“, Община Бургас, за отмяна на разрешение за поставяне на преместваем обект № ІІ, зона – 3238/27.10.2015г. или отказа да бъде премахнат незаконен строеж, или отказът да се възстанови производството по издаване на разрешението за поставяне на преместваем обект.

 

С разпореждане № 1496/08.03.2017 г. по адм. дело № 398/2017г. cъдът указва на оспорващия Р.И.Г. в седемдневен срок от получаване на съобщението писмено да уточни обжалвания административен акт, а именно: дали обжалва отказа на директора на ДЦАУ „Изгрев“ на община Бургас, за отмяна на разрешение за поставяне на преместваем обект № ІІ, зона – 3238/27.10.2015 или отказва да бъде премахнат незаконен строеж, или отказът да се възстанови производството по издаване на разрешението за поставяне на преместваем обект, или обжалва мълчалив отказ на кмета на община Бургас, като в последния случай конкретизира дали този отказ е по нейното искане от 09.12.2016г. или друго.

 

ПОСТЪПИЛА е в изпълнение на разпореждане № 1496/08.03.2017г. молба-уточнение с вх. 2987/24.03.2017 г. от жалбоподателя Р.И.Г. чрез адв. К..

 

           С определение № 545/28.03.2017 година по адм. дело № 398/2017г. съдът е УКАЗАЛ доказателствената тежест на страните и е допуснал като писмени доказателства представените с жалбата и с административната преписка документи.

ЮРИСКОНСУЛТ Т.-Г.: Оспорвам жалбата. Запозната съм с определението на съда, което беше докладвано днес и нямам възражение по доклада и разпределената доказателствена тежест. Да се приемат представените по делото доказателства.

 

Съдът като съобрази, че в настоящо производство предмет на оспорването е отказ за издаване на административен акт на основание чл.170, ал.2 от АПК,

О П Р Е Д Е Л И:

 

УКАЗВА на оспорващия, че има доказателствена тежест да установи, че са били налице условията за издаването на искания акт от ответника по настоящото производство.

 

ДАВА възможност на страните да изразят становище по жалбата и направят доказателствени искания.

 

ЮРИСКОНСУЛТ Т.-Г.: Оспорвам жалбата. Нямам възражение по доклада и днес разпределената доказателствена тежест. Да се приемат представените по делото доказателства. Към момента не съм представила доказателства единствено относно компетентността на П. П., като моля съда да ми даде възможност да представя такива в определения срок.

Представям протокол № 24/09.07.2015г. и протокол № 16/16.02.2017г. на комисията от чл.56 от ЗУТ, въз основа на които е издадено решението за поставяне на представения обект. Няма да соча други доказателства.

 

Съдът намира, че следва да бъдат приети като доказателства допуснатите с определените № 545/28.03.2017г. документи, както и днес представените протоколи №24/09.07.2015г. и №16/16.02.2017г. на комисията от чл.56 от ЗУТ от представителя на ответника.

 

Следва да се даде възможност на жалбоподателя да се запознае с днес приетите доказателства и да му се даде възможност в 7-дневен срок след запознаването му с документите, да изчерпи доказателствените си искания.

 

Съдът по доказателствата,

 

 

 

О П Р Е Д Е Л И:

 

ПРИЕМА допуснатите с определение № 545/28.03.2017г.  писмени документи като доказателства по делото, както и днес представените от представителя на ответника протоколи №24/09.07.2015г. и №16/16.02.2017г. на комисията от чл.56 от ЗУТ.

 

ДАВА възможност на страните да ангажират допълнителни доказателства, в 7-дневен срок от днес, като ги уведомява, че ако след изтичане на дадения им срок посочат доказателства, които биха станали причина за отлагане на делото, ще има за последица налагането глоба в размер на 100 лева на страната, на основание чл. 92а от ГПК, вр. с чл. 144 от АПК.

 

За събиране на доказателства, съдът

 

О П Р Е Д Е Л И:

 

ОТЛАГА и НАСРОЧВА делото за съдебно заседание на 01.06.2017г. от 13:30 часа,  за която дата и час страните са редовно уведомени по чл.137, ал.7 от АПК.

 

На адв. К. да се изпрати нарочно съобщение за предоставената му от съда възможност за изчерпване на доказателствата.

 

 

Протоколът е изготвен в съдебно заседание.

Заседанието приключи в  14:00 часа.

 

             СЕКРЕТАР:                         ПРЕДСЕДАТЕЛ: