ПРОТОКОЛ

       

                                              

Година 2017, 01.06.                                                                                     град  Бургас

АДМИНИСТРАТИВЕН СЪД,                  ХXІ-и административен състав, на първи юни и през две хиляди и седемнадесета година, в публично заседание в следния състав:

                                                    

  ПРЕДСЕДАТЕЛ: ЛЮБОМИР ЛУКАНОВ

 

Секретар: Г.С., сложи за разглеждане докладваното от съдия Луканов  Административно дело номер 398 по описа за 2017 година.                  

 

На именното повикване в 13:30 часа при спазване нормата на чл. 142, ал. 1 от ГПК, вр. с чл. 144 от АПК и на второ четене в се явиха:

 

ЖАЛБОПОДАТЕЛЯТ – Р.И.Г., редовно призована, не се явява и не се представлява.

 

ОТВЕТНИКЪТ – Директор на дирекция „ЦЕНТЪР ЗА АДМИНИСТРАТИВНИ УСЛУГИ“ (ЦАУ) „Изгрев“ на Община Бургас, редовно призован, се представлява от ю.Т.Г., с пълномощно на лист 55 по делото.

 

ЮРИСКОНСУЛТ: Да се даде ход на делото.

 

Съдът намира, че са налице процесуални пречки за даване ход на делото, тъй като предмета на спора не е изяснен.

Оспорващият е депозирал по делото молба вх. № 2897/24.03.2017г. в която сочи, че оспорва както мълчаливия, така и постановения изричен отказ за отмяна на разрешението за поставяне на преместваем обект (павилион) на адрес ***.

Съдът счита, че с така подадената молба от 24.03.2017г. от оспорващия, не може да се установи оспореният акт, тъй като с административната преписка по делото е представено решение на ответника по настоящото производство, което е именувано „отказ“ (лист 16-17 от делото) за отмяна на Разрешение № ІІ зона-3238/27.10.2015г. за поставяне на преместваем обект, издадено от директор на дирекция ЦАУ “Изгрев”, Община Бургас, по повод жалба № 94-01-35480/4/16.02.2017г. С този административен акт е формиран отказ за допускане възобновяването на производството и на основание чл.27, ал.2, т.5 от АПК органът е оставил без разглеждане жалбата с вх.№ 94-01-35480/4/16.02.2017г. на Р.И.Г. против мълчалив отказ за отмяна на Разрешение № ІІ зона-3238/27.10.2015г., издадено от директор на дирекция ЦАУ “Изгрев”, община Бургас. Указана е и възможността да бъде обжалван в 14-дневен срок пред Административен съд Бургас. С писмо рег. индекс № 94-01-35480-/6//16.02.2017г. на община Бургас (лист 15 от делото), постановеният адм. акт е изпратен на Р.И.Г., която още на 08.02.2017г. е подала жалбата си, инициирала настоящото съдебно производство. 

Следва, на основание чл. 158, ал. 1 от АПК, вр. с чл. 150, ал. 1, т. 5 от АПК, да се даде последна възможност на оспорващата Р.И.Г. в 7-дневен срок от съобщението да конкретизира обжалвания административен акт. В случая следва да се съобрази, че не е изпълнена хипотезата, разгледана в Постановление № 4 от 22.09.1976г. по гр. д. № 3/1976г. на Пленума на ВС, тъй като липсва изричен отказ за отмяна на разрешение за поставяне на преместваем обект (павилион) на адрес ***, а е постановен административен акт от ответника, с който е формиран изричен отказ на административния орган да разгледа по същество отправено до него искане за издаване на индивидуален административен акт.

Конкретизирането на оспорения акт освен, че е изискване за редовност на жалбата, определя и процесуалният ред, по който ще се развие съдебното производство. В случай, че оспорващата Г. твърди незаконосъобразност на посочения по-горе отказ, производството следва да се развие по реда на чл.197 и следващите от АПК, и съдът следва да се произнесе с определение, а не с решение.

 

По изложените съображения и на основание чл. 158, ал. 1 от АПК, вр. с чл. 150, ал. 1, т. 5 от АПК съдът

 

О П Р Е Д Е Л И:

 

 

НЕ ДАВА ХОД НА ДЕЛОТО;

УКАЗВА на оспорващата Р.И.Г. в 7-дневен срок от съобщението да отстрани нередовността на жалбата си, като конкретизира обжалвания административен акт, след като съобрази мотивната част на настоящото определение.

УВЕДОМЯВА оспорващата Р.И.Г., че при неизпълнение в указания срок, на основание чл. 158, ал. 3, изр. 2 от АПК, производството по делото ще бъде прекратено.

Съобщението до оспорващата да се изпрати чрез съдебния адресат адв. М.К..

След изтичане на дадения 7-дневен срок, делото да се докладва в закрито заседание, но не по-късно от 15.06.2017г.

 

 

Протоколът е изготвен в съдебно заседание.

Заседанието приключи в 13:56 часа.

 

             СЕКРЕТАР:                         ПРЕДСЕДАТЕЛ: