О П Р Е Д Е Л Е Н И Е

 

Номер                   639/16.03.2015г.                град Бургас

 

 

Административен съд – гр.Бургас, осемнадесети състав, на шестнадесети март две хиляди и петнадесета година в закрито заседание в следния състав:

 

Председател: Ванина Колева

 

като разгледа докладваното от съдия Колева административно дело номер 398 по описа за 2015 година и за да се произнесе взе предвид следното:

 

 

Производството е образувано е жалба на ЕРТМАН ИМОБИЛИЕН КОНСУЛТИНГ ООД, с ЕИК 147130496, със седалище и адрес на управление: област Бургас, община Несебър, ***, чрез А. Ю. П., в качеството му на управител, против Заповед № РД-1295/10.12.2014г. на изпълнителния директор на Изпълнителната агенция по рибарство и  аквакултури, с което е отхвърлено заявлението му за кандидатстване с вх. № 122 от 29.01.2014г.

С молба вх. № 2530 от 16.03.2015г. на Административен съд Бургас, жалбоподателят, чрез управителя А. Ю. П., заявява, че изцяло оттегля жалбата си, във връзка с която е образувано  адм. дело № 398/2015г. на 18 състав на Административен съд Бургас и  моли  производството да бъде прекратено.

Съгласно разпоредбата на  чл. 155, ал.1 от Административно-процесуалния кодекс /АПК/ при всяко положение на делото оспорващият може да оттегли оспорването или да се откаже от него изцяло или отчасти, а когато това се прави извън съдебно заседание, следва да се подаде писмена молба./ арг. чл. 155, ал.3 АПК/

С така направеното изявление, представляващо по същество десезиране на съда, настоящият състав приема, че са спазени редът и условията на чл. 155, ал. 3, във вр. с  чл. 155, ал. 1 АПК, поради което жалбата следва да бъде оставена без разглеждане, а производството по делото прекратено.

Ето защо и на основание чл. 159, т. 8 във връзка с  чл. 155, ал. 1 АПК, Административен съд – Бургас, XVІІІ- ти състав

 

 

 

О П Р Е Д Е Л И:

 

ОСТАВЯ БЕЗ РАЗГЛЕЖДАНЕ жалбата на ЕРТМАН ИМОБИЛИЕН КОНСУЛТИНГ ООД, с ЕИК 147130496, със седалище и адрес на управление: област Бургас, община ***,  против Заповед № РД-1295/10.12.2014г. на изпълнителния директор на Изпълнителната агенция по рибарство и  аквакултури.

ПРЕКРАТЯВА производството по административно дело номер 398 по описа на Административен съд- Бургас за 2015 година, поради отказ от оспорването.

ОПРЕДЕЛЕНИЕТО може да се обжалва с частна жалба в 7-дневен срок от съобщението за изготвянето му пред Върховен административен съд на Република България.

 

 

                                                                  СЪДИЯ: