О П Р Е Д Е Л Е Н И Е

 

Номер 421             Година 12.03.2014          град Бургас

 

Административен съд гр.Бургас, десети състав, на дванадесети март две хиляди и четиринадесета година в закрито заседание в следния състав:

 

Председател: Даниела Драгнева

 

Секретар

Прокурор

Като разгледа докладваното от съдия Драгнева административно дело № 398 по описа за 2014 година и за да се произнесе взе предвид следното:

Производството е образувано по жалба на „ВИП БГ 101” ООД, гр.***, представлявано от управителя П.С.Ш. срещу заповед за налагане на принудителни административни мерки по реда на чл.186-188 от ЗДДС № 1016/04.12.2013г. на директора на Териториална дирекция на НАП гр.Бургас.

С разпореждане № 921/18.02.2014г. на основание чл.158, ал.1 от АПК жалбата е оставена без движение и е указано на жалбоподателя, че в 7-дневен срок от уведомяването следва да заплати държавна такса в размер на 50 лева по сметка на Административен съд гр.Бургас и да представи като доказателство по делото съответния платежен документ. В разпореждането изрично е отбелязване, че при неизпълнение на указанията в срок жалбата ще бъде оставена без разглеждане, а производството по делото прекратено.

За указанията на съда на жалбоподателя е изпратено съобщение на посочения в молбата съдебен адрес. Той е редовно уведомен и съобщението до него е върнато с отбелязване, че е получено на 19.02.2014г. и срока за отстраняване на нередовностите по жалбата изтича на 26.02.2014г.. В този срок, а и до настоящия момент нередовностите по жалбата не са отстранени, поради което същата на основание чл.158 ал.3 от АПК, следва да бъде оставена без разглеждане, а производството по делото прекратено.   

Мотивиран от изложеното и на основание чл.158 ал.3 от АПК, във връзка с чл.186, ал.4 от ДОПК, Административен съд гр.Бургас, десети състав

 

ОПРЕДЕЛИ:

 

ОСТАВЯ БЕЗ РАЗГЛЕЖДАНЕ жалбата „ВИП БГ 101” ООД, гр.***, представлявано от управителя П.С.Ш. срещу заповед за налагане на принудителни административни мерки по реда на чл.186-188 от ЗДДС № 1016/04.12.2013г. на директора на Териториална дирекция на НАП гр.Бургас.

ПРЕКРАТЯВА производството по административно дело № 398 по описа за 2014г. на Административен съд гр.Бургас.

Определението може да се обжалва с частна жалба пред Върховния административен съд в 7- дневен срок от съобщаването му на страните.

 

СЪДИЯ: