Р Е Ш Е Н И Е

 

№ 1103 

 

град Бургас, 18.05.2013г.

 

 

В  ИМЕТО  НА  НАРОДА

 

АДМИНИСТРАТИВЕН СЪД гр.Бургас, в съдебно заседание на осемнадесети април, през две хиляди и тринадесета година, в състав:

                                                                                                                        ПРЕДСЕДАТЕЛ:  СТАНИМИР ХРИСТОВ

                                                                                                                                  ЧЛЕНОВЕ:  ЛИЛИЯ АЛЕКСАНДРОВА

                                                                                                                                                       ПАВЛИНА СТОЙЧЕВА

при секретар Й.Б. и с участието на прокурор Галина Колева изслуша докладваното от съдия Л.АЛЕКСАНДРОВА по КАНД № 398/2013г. за да се произнесе, взе предвид  следното:

 

Производството е по реда на чл.63, ал.1 от ЗАНН, във вр. с чл.208 и сл. от АПК.

Касаторът директорът на Регионална дирекция за областите Бургас, Сливен и Ямбол, със седалище Бургас към Главна дирекция „Контрол на пазара” в Комисия за защита на потребителите е оспорил решение № 212/09.01.2013г. постановено по АНД №506/2012г. по описа на Районен съд Царево, с което е отменено наказателно постановление № 26987/08.06.2012г. издадено от касатора. С наказателното постановление на „Албена” АД, клон ММЦ Приморско, за нарушение на чл.68д, предл.1, във вр. с чл.68г, ал.4 от Закона за защита на потребителите, на основание чл.210а от същия закон е наложена имуществена санкция в размер на 1 000лв. В касационната жалба касаторът твърди, че обжалваното решение е неправилно като постановено при нарушение на материалния закон, иска да бъде отменено, а по съществото на спора - да бъде потвърдено наказателното постановление.

В съдебно заседание касаторът, редовно призован, не изпраща представител.

Ответникът по касационната жалба, чрез процесуален представител, оспорва касационната жалба и иска да бъде отхвърлена, а оспореното решение да бъде оставено в сила.

            Представителят на Окръжна прокуратура гр.Бургас счита, касационната жалба за неоснователна, а обжалваното решение - за правилно и предлага да бъде оставено в сила.

Съдът, като прецени събраните по делото доказателства, доводите и възраженията на страните, намира следното:

Касационната жалба е подадена в срок от надлежно легитимирано лице. Разгледана по същество е неоснователна.

Обжалваното решение е правилно. 

По делото са събрани доказателства – протокол от проведено заседание на съвета на директорите на „Албена” АД № 2/29.02.2012г., план за преобразуване на „Албена” АД от 17.08.2012г., справка в търговския регистър, че субекта на нарушението е прекратил съществуването си по решение на съвета на директорите на „Албена” АД взето на 29.02.2012г. и вписано в търговския регистър на 26.03.2012г. Същевременно АУАН е съставен на 05.04.2012г., а наказателното постановление е издадено на 08.06.2012г. – след заличаването на клона на „Албена” АД, който е субект на нарушението. В този смисъл правилни са изводите на районния съд, че след като субекта на нарушението не съществува, незаконосъобразно е издадено наказателното постановление, с което е ангажирана отговорност на лице, което не съществува.

Отделно от това е налице още едно основание, водещо до незаконосъобразност на издаденото наказателно постановление, а именно нарушение на чл.34, ал.1 от ЗАНН, според която не се образува административнонаказателно производство ако не е съставен акт за установяване на нарушението в продължение на три месеца от откриване на нарушителя.

В случая, както в АУАН, така и в наказателното постановление изрично е посочено, че нарушението е констатирано с констативен протокол №К-0000115763/15.08.2011г., съставен от ст.инспектор в Комисията за защита на потребителите. От характера на нарушението е видно, че при установяването му автоматично става известен и автора. По тази причина от датата на установяване на нарушението – 15.08.2011г. е започнал да тече тримесечния срок по чл.34, ал.1 от ЗАНН, в който е следвало да се образува административнонаказателно производство със съставянето на АУАН. В случая АУАН е съставен едва на 05.04.2012г., т.е. почти осем месеца след установяване на нарушението, в противоречие с законовия регламент относно образуването на административнонаказателното производство. Това нарушение е съществено и също опорочава издаденото наказателно постановление.

Поради неоснователност на касационните оплаквания решението на районния съд следва да бъде оставено в сила. На основание чл.221, ал.2, във вр. с чл. 218 от АПК във вр. чл.63, ал.1, изр.2 от ЗАНН, Административен съд гр.Бургас

 

Р Е Ш И:

 

            ОСТАВЯ В СИЛА решение № 212/09.01.2013г. постановено по АНД №506/2012г. по описа на Районен съд Царево.

            Решението не подлежи на обжалване и протест.

 

 

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ:                                         ЧЛЕНОВЕ: