Р Е Ш Е Н И Е

 

Номер    889      30.05.2012г.            град Бургас

 

Административен съд – гр. Бургас, тринадесети състав, на деветнадесети април две хиляди и дванадесета година в публично заседание в следния състав:

 

Председател:   Таня Евтимова

        Членове:   1. Станимир Христов

                            2. Чавдар Димитров

 

при секретаря Г.Ф. и прокурор Галина Колева, като разгледа докладваното от съдия Евтимова касационно наказателно административен характер дело номер 398 по описа за 2012 година и за да се произнесе, взе предвид следното:

 

            Производството е по реда на чл.63, ал.1, изр. ІІ от ЗАНН, вр. с чл.348 от НПК, вр. с чл.208– чл.228 от АПК.

Образувано е по касационна жалба на Н.И.Д. *** против решение № 519/3.12.2011г., постановено по НАХД № 814/2011г. по описа на Районен съд – Несебър, с което е потвърдено наказателно постановление № 02-0201975/22.07.2011г., издадено от директора на Дирекция „Инспекция по труда” - Бургас и наложената на касатора глоба в размер на 1000 лева на основание чл.416, ал.5 вр. чл.413, ал.2 от Кодекса на труда за нарушение на чл.11, ал.2 вр. чл.12, ал.1 вр. чл. 11, ал.1, т.3 от Наредба № РД-07-2/16.12.2009г. за условията и реда за провеждане на периодично обучение и инструктаж на работниците и служителите по правилата за осигуряване на здравословни и безопасни условия на труд. Иска се от съда да отмени оспорваното решение и наказателното постановление. Наведените в жалбата оплаквания съдът квалифицира по чл.209, т.3 от АПК – неправилно решение поради противоречие с материалния закон, съществено нарушение на съдопроизводствените правила и необоснованост. В съдебно заседание касаторът се представлява от адвокат Х., който поддържа жалбата, без да ангажира нови доказателства. 

Ответникът - директорът на дирекция „Инспекция по труда” - Бургас не се представлява в съдебно заседание и не изразява становище по оспорването.

Представителят на Окръжна прокуратура – гр.Бургас изразява становище за неоснователно проведено оспорване.

След като прецени твърденията на страните и събрания по делото доказателствен материал, Бургаският административен съд намира за установено от фактическа и правна страна следното:

            Касационната жалба изхожда от надлежна страна, подадена е в срока по чл.211 от АПК и е съответна на изискванията за форма и реквизити, поради което се явява процесуално допустима.

            Разгледана по същество е неоснователна.

Производството пред Районен съд - Несебър е образувано по жалба на Н.Д. против наказателно постановление № 02-0201975/22.07.2011г., издадено от директора на Дирекция „Инспекция по труда” – Бургас, с което му е наложена глоба в размер на 1000 лева на основание чл.416, ал.5, вр. чл.413, ал.2 от КТ за нарушение на чл.11, ал.2, вр. с ал.1, т.3, вр. с чл.12, ал.1, вр. чл. 11, ал.1, т.3 от Наредба № РД-07-2/16.12.2009г. за условията и реда за провеждането на периодично обучение и инструктаж на работниците и служителите по правилата за осигуряване на здравословни и безопасни условия на труд. Със завършващия първоинстанционното производство съдебен акт, състав на Районен съд - Несебър потвърждава наказателното постановление. Приема за установено от фактическа страна, че на 15.12.2010г. Н.И.Д. не е провел инструктаж на лицето К.М.Я., който е изпълнявал дейност в хипермаркет „Мастерхаус” по договор между „Телелинк” ЕАД и „Мобил тел” ЕАД. Правнозначимите факти са установени въз основа на книгите за инструктаж, съдържанието на приложената в преписката докладна записка, съставена от Н.Д. и събраните в хода на съдебното следствие гласни доказателства. Въз основа на изложените фактически данни е формиран извод за съставомерност на деянието по чл.11, ал.2, вр. с ал.1, т.3, вр. с чл.12, ал.1 от Наредба № РД-07-2/16.12.2009г. и е произнесено потвърдително решение.

Решението на Районен съд – Несебър е правилно и следва да се остави в сила.

Съгласно разпоредбата на чл.11, ал.1 от Наредба № РД-07-2/16.12.2009г. за условията и реда за провеждането на периодично обучение и инструктаж на работниците и служителите по правилата за осигуряване на здравословни и безопасни условия на труд, работодателят осигурява провеждането на инструктажи по безопасност и здраве при работа на всеки работещ, независимо от срока на договора и продължителността на работното време, включително и на: 1. работещите, предоставени им от предприятие, което осигурява временна заетост; 2. командировани работници и служители; 3. работещи от други предприятия, които ще работят на територията на предприятието; 4. лица, приети за обучение или за повишаване на квалификацията; 5. лица, с които се провежда производствена практика; 6. всички други лица, които ще посещават производствени звена на предприятието. Според чл.11, ал.2, вр. с чл.12, ал.1 от наредбата инструктажите по безопасност и здраве при работа се провеждат от длъжностни лица с подходящо образование по ред и при условия, определени от работодателя, като се отчитат характерът  на изпълняваната работа, конкретните условия на работното място и съществуващият професионален риск. Начален инструктаж се провежда на лицата, които постъпват на работа, както и на лицата по чл.11, ал.1, т.1 – т.5 с оглед запознаването им със: 1. основните правила и изисквания по безопасност и здраве при работа в предприятието; 2. вида и характера на извършваната работа; 3. специфичните опасности и рисковете за здравето и живота на работещите; 4. изискванията към тяхното поведение. Неизпълнението на тези норми е скрепено със санкция, която е регламентирана в чл.413, ал.2 от Кодекса на труда – глоба в размер от 1 000 лева до 10 000 лева за виновното длъжностно лице, което не изпълни задълженията си за осигуряване на здравословни и безопасни условия на труд. В настоящия случай не се спори между страните в процеса, че Д. е бил задължен от работодателя „Бошнаков” ЕООД да извършва инструктаж на лицата по чл.11, ал.1 от Наредба № РД-07-2/16.12.2009г. Спорен по делото е въпросът извършен ли е такъв инструктаж на лицето Я., който е монтирал базова клетка на „Мтел” в хипермаркет „Мастерхаус” – гр.Несебър. Първоинстанционният съд е отговорил отрицателно на този въпрос и изводите му се споделят напълно от настоящата инстанция. От събраните в хода на съдебното следствие писмени и гласни доказателства не се установява провеждането на инструктаж преди началото на монтажа, с което е осъществен състава на чл.11, ал.1, вр. с ал.2 от Наредба № РД-07-2/16.12.2009г. Обстоятелството, че инструктивните правила са сведени до знанието на Я. след настъпилата злополука и освобождаването му от болничното заведение е без правно значение за процесния казус, тъй като чл.12, ал.1 от Наредбата свързва това задължение с момента, в който лицата постъпват на работа, а не след това.

Предвид гореизложеното, жалбата се явява неоснователна и следва да се остави без уважение.

 

Мотивиран от това, Бургаският административен съд, ХV състав

 

Р Е Ш И:

ОСТАВЯ В СИЛА решение № 519/30.12.2011г., постановено по НАХД № 814/2011г. по описа на Районен съд – Несебър, с което е потвърдено наказателно постановление № 02-0201975/22.07.2011г., издадено от директора на Дирекция „Инспекция по труда” - Бургас и наложената на Н.И.Д. *** глоба в размер на 1000 лева на основание чл.416, ал.5 вр. чл.413, ал.2 от Кодекса на труда за нарушение на чл.11, ал.2 вр. чл.12, ал.1 вр. чл. 11, ал.1, т.3 от Наредба № РД-07-2/16.12.2009г. за условията и реда за провеждане на периодично обучение и инструктаж на работниците и служителите по правилата за осигуряване на здравословни и безопасни условия на труд.

Решението е окончателно и не подлежи на обжалване.

 

 

 

 

                                                                                  ПРЕДСЕДАТЕЛ:………………………

 

                                                                                           ЧЛЕНОВЕ: 1……………………..

 

                                                                                                                 2……………………...