ПРОТОКОЛ

 

 

Година 2018, 24.04.                                                                    град Бургас

АДМИНИСТРАТИВЕН СЪД      Х АДМИНИСТРАТИВЕН СЪСТАВ

На двадесет и четвърти април                  две хиляди и осемнадесета година

В публично заседание в следния състав:

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ: ДАНИЕЛА ДРАГНЕВА

 

Секретар: Йовка Банкова

Прокурор:         

Сложи за разглеждане докладваното от съдия Драгнева

Административно дело номер 397  по описа за 2018 година

 

На именното повикване в 10:40 часа се явиха:

 

За ЖАЛБОПОДАТЕЛЯ „Електроразпределение юг“АД, редовно призован, се явява юрисконсулт И., с пълномощно от днес.

 

За ОТВЕТНИКА Кмет на Община Поморие, редовно призован, представител не се явява.

 

Съдът ДОКЛАДВА постъпила молба по факса с вх.№4683/24.04.2018г., от процесуалния представител на ответника, в която сочи, че няма възможност да присъства в съдебно заседание, поради служебен ангажимент, прави искане да се даде ход на делото, жалбата да бъде оставена без уважение, копие от протокола от съдебно заседание да бъде пратен на посочен ел.адрес и да се присъдят направените разноски по делото, като се изразява и становище по същество. Към молбата е приложен списък на разноските, договор за правна помощ, пълномощно и фактура.

 

ЗАИНТЕРЕСОВАНИТЕ СТРАНИ С.Г.Ж. и Я.Г.Ж., редовно призовани, не се явяват и представляват.

 

ЗАИНТЕРЕСОВАНАТА СТРАНА И.Й.В. нередовно призован, не се явява и не се представлява. Съобщението до него се е върнало с отбелязване, че по сведение на съседи лицето не живее на този адрес. Извършена е справка в Национална база данни „Население“, като постоянен адрес излиза адресът на който е пратено първоначалното съобщение.

 

ЗАИНТЕРЕСОВАНАТА СТРАНА Л.Н.А., нередовно призован, не се явява и не се представлява.

 

ЗАИНТЕРЕСОВАНАТА СТРАНА Г.Г.Т., редовно призован, се явява лично.

 

ЗАИНТЕРЕСОВАНАТА СТРАНА М.Г.Т., редовно призован, се явява лично.

 

За ЗАИНТЕРЕСОВАНИТЕ СТРАНИ В.П.Т., В.П.Т., редовно призовани, се явява адвокат С., с пълномощно от днес.

 

ЮРИСКОНСУЛТ И.: Предвид нередовното призоваване на две от заинтересованите страни, моля ход на делото да не се дава.

 

АДВОКАТ С.: По хода на делото, считам че следва да бъдат заличени двете нередовно призовани страни, доколкото те са се разпоредели в полза на моите доверители с имота си и сме представили нотариален акт за това, т.е нямат качеството на заинтересованите лица.

 

С оглед направеното възражение, съдът счита, че следва да бъде изискана информация от Служба по вписвания гр.Поморие,притежават ли И.Й.В. и Л.Н.А., към настоящия момент, недвижими имоти в землището на с.Медово, м.“Реката“. 

Предвид горното съдът,

 

О П Р Е Д Е Л И:

 

ЗАДЪЛЖАВА Служба по вписвания гр.Поморие, в 7-дневен срок от уведомяването, да представи по делото информация притежават ли към настоящия момент И.Й.В. с ЕГН:********** и Л.Н.А. с ЕГН:**********, недвижими имоти в с.Медово, м.“Реката“. В случай, че са налице такива, следва да бъде представено копие от съответния документ за собственост.

След постъпване на съответната информация, съдът ще се произнесе по направеното възражение за заличаване на посочените две лица, като заинтересовани страни в производството.

 

Съдът предвид нередовно призоваване на тези две заинтересованите страни, намира че са налице процесуални пречки за даване ход на делото, поради което

 

О П Р Е Д Е Л И:

 

НЕ ДАВА ХОД НА ДЕЛОТО.

 

ОТЛАГА делото го НАСРОЧВА за 05.06.2018г. от 11,20ч., за която дата и час редовно призованите за днешното съдебно заседание страни да се считат уведомени.

 

Да се ПРИЗОВАТ заинтересованите страни И.Й.В. и Л.Н.А. на посочените в Национална база данни „Население“ постоянен и настоящ адрес.

 

Протоколът е изготвен в съдебно заседание.

Заседанието приключи в 10:48часа.

 

 

СЕКРЕТАР:                                             ПРЕДСЕДАТЕЛ: