ПРОТОКОЛ

 

 

Година 2018,02.10.                                                                     град Бургас

АДМИНИСТРАТИВЕН СЪД        Х АДМИНИСТРАТИВЕН СЪСТАВ

На втори октомври                                      две хиляди и осемнадесета година

В публично заседание в следния състав:

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ: ДАНИЕЛА ДРАГНЕВА

 

Секретар: Йовка Банкова

Прокурор: 

Сложи за разглеждане докладваното от съдия Драгнева

Административно дело номер 397 по описа за 2018 година

На именното повикване в 11:00 часа се явиха:

За ЖАЛБОПОДАТЕЛЯ „Електроразпределение юг“АД, редовно уведомен, представител не се явява.

За ОТВЕТНИКА Кмет на Община Поморие, редовно призован, се явява адвокат Г., с пълномощно по делото.

ЗАИНТЕРЕСОВАНИТЕ СТРАНИ С.Г.Ж. и Я.Г.Ж., редовно призовани, не се явяват и представляват.

ЗАИНТЕРЕСОВАНАТА СТРАНА Л.Н.А., редовно призован, не се явява и представлява.

ЗАИНТЕРЕСОВАНАТА СТРАНА Г.Г.Т., редовно призован, не се явява и представлява.

ЗАИНТЕРЕСОВАНАТА СТРАНА М.Г.Т., редовно призован, не се явява и представлява.

За ЗАИНТЕРЕСОВАНИТЕ СТРАНИ В.П.Т., В.П.Т., редовно призовани, се явява адвокат С., с пълномощно по делото.

Съдът ДОКЛАДВА постъпила молба с вх.№10875/02.10.2018г. от процесуалния представител на ответника, с която моли делото да бъде отложено за друга дата, предвид липсата на представено заключение от вещото лице. Към молбата е приложен протокол №43/24.09.2007г. за компетентността на зам.кмета на община Поморие.

СТРАНИТЕ: Да се даде ход на делото.

СЪДЪТ намира, че не са налице процесуални пречки за даване ход на делото, поради което

О П Р Е Д Е Л И:

ДАВА ХОД НА ДЕЛОТО И ДОКЛАДВА:

По делото е допусната съдебно-техническа експертиза, като две вещи лица са направили отвод.

ПОСТЪПИЛА е молба вх.№ 10769/28.09.2018 г. от свидетеля П.Р.Т.,че не може да се яви в днешно съдебно заседание, поради личен ангажимент.

АДВОКАТ Г.: Да се приемат, така представените доказателства. Да се отложи делото и се уведоми вещото лице и свидетеля.

АДВОКАТ С.: Да се приеме, така представения протокол.

Съдът по доказателствата,

                                       О П Р Е Д Е Л И:

ПРИЕМА представения протокол №43/24.09.2007г на Общински съвет Поморие.

ОПРЕДЕЛЯ за вещо лице по допуснатата съдебно-техническа експертиза В.Д., която да бъде уведомена.

Да се призове СВИДЕТЕЛЯТ П.Р.Т. за следващото съдебно заседание .

АДВОКАТ С.: Във връзка с експертизата, правя искане по чл.190, ал.1 от ГПК, във вр. с чл.144 от АПК, почитаемият съд да задължи жалбоподателя да представи наличните у него строителни книжа, а именно одобрен проект и разрешение за строеж за процесното отклонение от електропровода Бата, преминаващ през имотите на моите доверители с номера 09039 и 09040 или съответно да заяви, че не разполага със строителни книжа за трасето. С това доказателствено искане ще се установи по делото дали въпросното трасе, което не е нанесено и не е предмет на ПУП е законосъобразно и е такова заварено по см. на §21 от ЗР на ЗУТ, за да може вещото лице да разполага с тази информация при изготвяне на заключението си, както и в последствие почитаемият съд при преценка на законосъобразността на одобрението с оспорената заповед, т.е. одобряване на ПУП-ПЗ на процесния обект и да прецени приложимостта на чл.134, ал.1, т.4 от ЗУТ, а именно допустимо ли е ако това трасе е незаконно, да се нанася в ПУП и да му се създава устройствена зона в противоречие с визираната разпоредба.

АДВОКАТ Г.: Не се противопоставям на направеното искане от адвокат С..

Съдът по доказателствата,

                             О П Р Е Д Е Л И:

На основание чл.190, ал.1 от ГПК, във връзка с чл. 144 от АПК задължава жабоподателя в 7-дневен срок от уведомяването да представи наличните при него строителни книжа за процесното отклонение от електропровода Бата, преминаващ през имоти с номера 09039 и 09040, като в случай, че не са налични такива, следва изрично да го посочи.

ДАВА възможност на страните да ангажират допълнителни доказателства.

ОТЛАГА делото и го НАСРОЧВА за 20.11.2018г. 10.50часа, за която дата и час страните да се считат редовно уведомени по чл.137, ал.7 от АПК.

Да се изпрати копие от протокола на жалбоподателя за изпълнение указанията на съда.

Протоколът е изготвен в съдебно заседание.

Заседанието приключи в 11.09 часа.

 

 

СЕКРЕТАР:                                             ПРЕДСЕДАТЕЛ: