Р  Е  Ш  Е  Н  И  Е

 

            821                           26.04.2016 година                                   гр. Бургас

 

В  И М Е Т О  Н А  Н А Р О Д А

 

 

Бургаският административен съд, четиринадесети състав, на тридесет и първи март, две хиляди и шестнадесета година в публично заседание в следния състав:

ПРЕДСЕДАТЕЛ:     ДАНИЕЛА ДРАГНЕВА

ЧЛЕНОВЕ: 1.  ГАЛИНА РАДИКОВА

                                                                   2. АТАНАСКА АТАНАСОВА

 

при секретаря С.Х., в присъствието на прокурора Тиха Стоянова, като разгледа докладваното от съдията Атанасова касационно административно наказателно дело № 397 по описа за 2016 г., за да се произнесе взе предвид следното:

 

Производството е по реда на чл. 208 и сл. от АПК, вр. чл.63, ал.1, изр.2 от ЗАНН и е образувано по повод постъпила касационна жалба от С.И.Д. с ЕГН **********, с постоянен адрес: ***, против решение № 27 от 22.01.2016 г. по НАХ дело № 1830/2015 г. по описа на Районен съд- Несебър.

В жалбата са наведени доводи за незаконосъобразност на обжалваното решение, поради нарушение на материалния закон. Твърди се, че в производството по издаване на наказателното постановление е допуснато съществено нарушение на административнопроизводствените правила, изразено в противоречие между фактическите констатации, отразени в акта за установяване на административното нарушение и в наказателното постановление. Оспорват се констатациите в акта за установяване на административното нарушение. По същество се иска отмяна на решението и на потвърденото с него наказателно постановление.

В съдебното заседание процесуалният представител на касатора поддържа жалбата. Не сочи нови доказателства.

Ответникът по касация не изпраща представител в съдебното заседание, редовно уведомен. Не е заявил становище по касационната жалба.

Прокурорът от Окръжна прокуратура- Бургас дава заключение за неоснователност на касационната жалба.

Жалбата е подадена от надлежна страна в законоустановения срок и е процесуално допустима.

Бургаският административен съд, след като се запозна с обжалваното решение и взе предвид доводите на жалбоподателя, намира следното:

С решението, предмет на касационната проверка, Несебърският районен съд е потвърдил наказателно постановление № 15-0304-002553 от 16.09.2015 г. на ВНД началник на сектор към ОДМВР- Бургас, РУ- Несебър, с което на основание чл. 179, ал.3, т.4 от ЗДвП е наложено на касатора С.И.Д. административно наказание- глоба в размер на 300 лева за нарушение по чл. 139, ал.5 от същия закон, за това, че на 01.09.2015 г. около 11.40 часа на път първи клас № Е-87, 205.3 км., след кръстовището за гр. Несебър, срещу магазин „Жанет“, е управлявал моторно превозно средство- товарен автомобил марка „Мерцедес“ с рег. № ****, без закупен валиден винетен стикер за платена винетна такса.

За да постанови този резултат, НРС е приел, че актът за установяване на административното нарушение и наказателното постановление са издадени от компетентни органи, в кръга на техните правомощия. Съдът е счел, че в производството не са допуснати съществени нарушения на процесуални правила, като във връзка с доводите на нарушителя е посочил, че изложените в акта за установяване на административното нарушение фактически констатации съответстват изцяло на тези в наказателното постановление. Въз основа на събраните в хода на съдебното производство доказателства съдът е формирал извод, че Д. е извършил вмененото му административно нарушение, поради което законосъобразно е бил санкциониран. Приел е за недоказани твърденията на последния, че в деня на проверката управляваният от него товарен автомобил е бил с валиден винетен стикер.

Решението е правилно.

Според нормата на чл. 139, ал.5 от ЗДвП, движението на определените в Закона за пътищата пътни превозни средства по републиканските пътища се извършва след заплащане на винетна такса. В нормата на чл. 179, ал.3, т.4 от ЗДвП е предвидена санкция в размер от 300 лева за неизпълнението на това задължение от водачи, които управляват пътни превозни средства с 8 или по-малко места с мястото на водача, пътни превозни средства, предназначени за превоз на товари, и/или пътни превозни средства, предназначени за превоз на пътници и товари, с технически допустима максимална маса не повече от 3.5 тона, както и пътните превозни средства от тази група с повишена проходимост. По делото е установено от гласните доказателства, че към момента на проверката винетен стикер за платена годишна такса за автомобила, управляван от касатора по първокласен републикански път, не е бил представен и следователно изискването на чл.139, ал.5 от ЗДвП не е било изпълнено. В хода на съдебното производство пред НРС е представено ксерокопие на квитанция за винетен стикер на стойност 53 лева, закупен на 31.08.2015 г. От същата обаче не се установява за кое превозно средство е заплатена винетната такса и с оглед на това, предвид данните за липса на залепен стикер на предното обзорно стъкло на автомобила при извършване на проверката, съдът приема, че не е установено изпълнение на посоченото задължение.

Съдът намира за неоснователни доводите на касатора за допуснати в административнонаказателното производство съществени процесуални нарушения. Видно от съдържанието на акта за установяване на административно нарушение, административнонаказателното производство е започнало срещу Д. за това, че управлява пътно превозно средство, за което не е заплатена винетна такса. За това нарушение същият е санкциониран с атакуваното наказателно постановление. Действително, в наказателното постановление е допусната известна непрецизност при формулиране на нарушението, като е посочено, че „не е закупен валиден винетен стикер“ (с акта е констатирано, че не е заплатен винетен стикер, в съответствие с приложимата норма на чл. 179, ал.3, т.4 от ЗДвП), но тази формулировка е достатъчно ясна и осигурява възможност на привлечения към административнонаказателна отговорност да организира защитата си, поради което и допуснатото процесуално нарушение не би могло да се определи като съществено.

С оглед доводите на процесуалния представител на касатора в съдебното заседание, следва да се отбележи, че последният е санкциониран за управление на МПС, за което не е заплатена винетна такса, поради което собствеността на автомобила е ирелевантна.

При извършената служебна проверка касационната инстанция не констатира пороци, водещи до недопустимост или нищожност на обжалваното решение. С оглед горните съображения, не е налице и соченото в жалбата касационно основание. Ето защо обжалваното решение, като обосновано и постановено в съответствие с материалния закон, следва да се остави в сила.

Мотивиран от горното и на основание чл.221, ал.1 и ал.2 от АПК, във връзка с чл.63, ал.1, изр.2 от ЗАНН, Бургаският административен съд,

 

Р  Е  Ш  И:

 

ОСТАВЯ В СИЛА решение № 27 от 22.01.2016 г. по НАХ дело № 1830/2015 г. по описа на Районен съд- Несебър.

Решението е окончателно.

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ:        

 

ЧЛЕНОВЕ:                  1.     

                                

2.