О П Р Е Д Е Л Е Н И Е  630

 

гр. Бургас, 15.03.2015 г.

 

            АДМИНИСТРАТИВЕН СЪД гр.Бургас, в закрито заседание на петнадесети март, през две хиляди и петнадесета година, в състав:

 

СЪДИЯ: ГАЛИНА РАДИКОВА

 

като разгледа, докладваното от съдия Радикова административно дело 397 по описа за 2015 г., за да се произнесе взе предвид следното:

Производството е образувано по искова молба, подадена от А.Х.Й. против Министерство на правосъдието, с правно основание чл. 1 ал.1 от ЗОДОВ.

С разпореждане от 25.02.2015г., съдът е оставил без движение исковата молба и е дал указания на ищеца, за отстраняване на допуснати нередовности, в едноседмичен срок от получаване на съобщението.

Преди връчване на съобщението, на 10.03.2015г. по делото е постъпиладекларация и искане“, подадена от ищеца А.Х.Й., с които се заявява отказ от иска.

Съдът приема, че в случая е реализирана хипотезата на чл. 233 ГПК и в този смисъл е налице предпоставка за прекратяване на производството.

Поради това и на осн. чл. 160 ал.1 АПК, съдът,

 

 

О П Р Е Д Е Л И:

 

ПРЕКРАТЯВА производството по адм.дело 397/ 2015г.  по описа на Административен съд гр. Бургас.  

ОПРЕДЕЛЕНИЕТО подлежи на обжалване с частна жалба пред Върховен административен съд на Република България в 7 - дневен срок от съобщаването му на страните.

 

 

 

                                                                            СЪДИЯ: