Р Е Ш Е Н И Е

 

№ /16.07.2012 година, град Бургас

 

Административен съд -  Бургас, в съдебно заседание на десети май, две хиляди и дванадесета година, в състав:

                                                   

     ПРЕДСЕДАТЕЛ: ГАЛИНА РАДИКОВА

                                                  ЧЛЕНОВЕ:    СТАНИМИРА ДРУМЕВА

                                                                             ВЕСЕЛИН ЕНЧЕВ

 

при секретар Г.Ф. и с участието на прокурор Калина Чапкънова изслуша докладваното от съдия Енчев по КНАХД № 397/2012 година.

 

 

 

Производството по чл.63 ал.1 от ЗАНН във връзка с глава ХІІ от АПК.

Образувано е по касационна жалба от “Рюген” ООД с ЕИК 102040667  против решение № 495/30.12.2011 година по н.а.х.д. № 913/2011 година на Районен съд – Несебър (РС), с което е потвърдено наказателно постановление № Б-15-ДНСК-272/20.06.2011 година на заместник - началника на ДНСК (НП).

С НП, на дружеството, за нарушение на чл.178 ал.1 от Закона за устройство на територията (ЗУТ), на основание чл.237 ал.1 т.4 от ЗУТ, е наложена имуществена санкция в размер на 10 000 лева.

Касаторът оспорва решението с аргументи за неправилно приложение на материалния закон, предвид установената фактическа обстановка – строежът (открит басейн) е бил ползван от трети лица, а не от дружеството. Това че туристите са влизали/излизали от хотела на “Рюген” ООД изобщо не означавало, бе басейнът се стопанисва от  санкционираното лице.

Ответникът оспорва жалбата.

Прокурорът пледира неоснователност на жалбата.

Касационната жалба е процесуално допустима – подадена е в срок и от надлежна страна.

Разгледана по същество, тя е неоснователна.

С НП дружеството е санкционирано за това, че ползва, без да е въведен в експлоатация, строеж - “открит басейн” на територията на морски плаж “Изток” в к.к. “Слънчев бряг”, южно от хотел “Бургас”.

РС е потвърдил НП, като е приел, че нарушението е установено.

Решението на РС е правилно.

Строежът е бил обект на заповед за премахване, която е влязла в сила. При последваща проверка е установено, че басейнът е пълен и се ползва от туристи, настанени в хотел “Бургас”, стопанисван от дружеството. Налице е хипотезата на ползване на строеж, без да е въведен в експлоатация, чрез предоставянето му на трети лица, от името на “Рюген” ООД.

Не са налице и твърдените нарушения, изразяващи се в липса на посочване на датата на констатиране на нарушението и обстоятелствата, при които е извършено. Както в АУАН, така и в НП (препращащ към акта), изрично е посочена датата на нарушението и е извършено точно, макар и кратко, описание на обстоятелствата, при които е установено нарушението

Решението на РС следва да се остави в сила.

Затова, съдът

 

Р Е Ш И

 

            ОСТАВЯ В СИЛА решение № 495/30.12.2011 година по н.а.х.д. № 913/2011 година на Районен съд – Несебър.

 

 

Решението е окончателно.

           

 

                                                         ПРЕДСЕДАТЕЛ:     

 

 

 

 ЧЛЕНОВЕ: