ПРОТОКОЛ

 

Година 2009, 14.05.                                                                        град  Бургас

АДМИНИСТРАТИВЕН СЪД       ХІІІ-ти АДМИНИСТРАТИВЕН СЪСТАВ

На четиринадесети май                                          две хиляди и девета година

В публично заседание в следния състав:

 

                ПРЕДСЕДАТЕЛ: ТАНЯ ЕВТИМОВА

      ЧЛЕНОВЕ: 1. ПАВЛИНА СТОЙЧЕВА

       2. ЮЛИЯ РАЕВА

секретар:  Г.Ф.

прокурор: СТАНИМИР ХРИСТОВ

сложи за разглеждане докладваното от съдия РАЕВА

КНАХ   дело    номер    397    по    описа    за   2009  година.

На именното повикване в  10.00  часа се явиха:

 

За касатора – „Сириус 49” ЕООД – Д.А.Д., редовно уведомен, се явява  адвокат О., която представя пълномощно.

За ответника по касация – ДНСК – София, редовно уведомен, се явява юрисконсулт К., която представя пълномощно.

За Окръжна прокуратура гр. Бургас се явява прокурор Христов.

 

Становище по хода на делото:

АДВОКАТ О. – Да се даде ход на делото.

ЮРИСКОНСУЛТ К. – Да се даде ход на делото.

ПРОКУРОРЪТ – Да се даде ход на делото.

 

По хода на делото съдът,

О П Р Е Д Е Л И :

ДАВА ХОД НА ДЕЛОТО И ГО ДОКЛАДВА.

        

         Становище по жалбата и доказателствата:

         АДВОКАТ О. – Поддържам жалбата. Нямам нови доказателствени искания. Считаме, че оспореното решение е незаконосъобразно поради противоречие с материалния закон и поради допуснати от съда на съдопроизводствените правила като допълнителен довод. Молим да вземете под внимание, че съдът не е обсъдил представеното разрешение за строеж от Община Царево № 192 от 19.07.2006 г., издадено за УПИ І-63017 в кв.200 за обект Ваканционно селище Сириус вилидж – подобект: снек-бар и басейн.

ЮРИСКОНСУЛТ К. – Оспорвам жалбата като неоснователна. Нямам доказателствени искания. По отношение на наведените в днешното съдебно заседание доводи, досежно разрешението за строеж, считам същото за ирелевантно. Към момента на поверката са се изпълнявани СМР без строителни книжа, дали в последствие същите са издадени е ирелеванто за спора. Моля да имате предвид, че дори и да е издадено такова разрешение момента на неговото влизане в сила е в един по-късен етап.

         ПРОКУРОРЪТ – Нямам доказателствени искания. Да се приключи събирането на доказателствата.

 

         По доказателствата съдът,

О П Р Е Д Е Л И :

ПРИЕМА представените с касационната жалба писмени доказателства.

ПРИКЛЮЧВА събирането на доказателствата.

ДАВА думата по същество:

         АДВОКАТ О. – Моля да отмените оспореното решение на Царевския районен съд. Както вече заявих съдът е бил длъжен да обсъди дали административнонаказващия орган е провел пълно доказване на установените с костативният акт и АУАН факти. По делото е представени разрешение за строеж № 192 от 2006 г. и разрешение за строеж № 109 от 2008 г. Съдът е бил длъжен да обсъди и съответно административнонаказващият орган да приведе доказателства за това дали всяко едно от тези разрешения касае установеното от длъжностните лица при РДНСК, което не е направено. Смятаме, че е нарушен материалния закон с това, че съдът не е взел под внимание нарушението визирано в наказателното постановление, че в същият ден, в който са извършени констатациите е издаено и разрешението за строеж. Считаме, че актосъставителите е следвало да извършат проверка в общината дали при проверката това е било факт. На второ място съдът неправилно е базирал решението си на предположение, което считаме, че е нарушение на процесуалните правила.

 

ЮРИСКОНСУЛТ К. -  Моля да отхвърлите жалбата като неоснователна и да потвърдите решението на Царевския районен съд, ведно с издаденото наказателно постановление.

 

ПРОКУРОРЪТ – Считам, че жалбата е неоснователна и като такава не следва да бъде уважена, а постановеното решение от Царевския районен съд като правилно и законосъобразно моля да го потвърдите. Считам, че са несъстоятелни доводите на процесуалния представител на касатора за допуснати нарушения на съдопроизводствените правила предвид факта, че съдът не е обсъдил техните възражения. В мотивите си Царевския районен съд е разгледал строителните разрешения на процесните обекти - басейн и снек-бар, като коментара не споделям напълно и изцяло, като мотивите са, че строителното разрешение е с дата съответстваща с датата на извършване на проверката. Към датата на проверката е констатирано, че басейна е изцяло построен, облицован с фаянс, а бара е изграден на груб строеж. Логично е, че тези дейности и строително-монтажни работи не могат да бъдат извършени за един ден или за по-малко, това от една страна. Изцяло споделям възражението на наказващият орган, че независимо, че има издадено разрешение, то има срокове за влизане в сила на това разрешение. За тези два обекта е нямало влязло в сила разрешение за строеж. Ще Ви моля да постановите решение, с което да потвърдите първоинстанционното решение като правилно и законосъобразно.

        

         Съдът счете делото за изяснено и обяви, че ще се произнесе с решение в законоустановения срок.

 

         Протоколът е изготвен в съдебно заседание.

         Заседанието приключи в 10.05 часа.

 

СЕКРЕТАР:                                              ПРЕДСЕДАТЕЛ: