Р  Е  Ш  Е  Н  И  Е

 

Номер 1748                      15 октомври 2018 година                   град  Бургас

 

В ИМЕТО НА НАРОДА

 

 

АДМИНИСТРАТИВЕН СЪД БУРГАС, осми състав, в открито заседание на двадесет и шести септември, две хиляди и осемнадесета година, в състав:

                                             

                                                                                 Съдия: Златина Бъчварова

                                                                       

Секретар Б. Недкова

като разгледа административно дело  номер  396   по описа за  2018 година, за да се произнесе, взе предвид следното:   

Производството е по  чл. 156 и сл. ДОПК.

Образувано е по жалба на „Прес- комерс-2011“ ООД с ЕИК/Булстат 201703733, със седалище и адрес на управление - гр.Ямбол, ул. „Николай Петрини“, бл.37, вх.А, ап.3, представлявано от Д. Учков против ревизионен акт №Р-02002817001823-091-001 от 10.10.2017 г. на началник сектор „Ревизии“-възложил ревизията и главен инспектор по приходите-ръководител на ревизията,ТД НАП Бургас, частично потвърден с решение №289 от 20.12.2017 година на директора на дирекция „Обжалване и данъчно-осигурителна практика” Бургас, ЦУ НАП, с който са определени допълнителни задължения за вноски за фонд „Държавно обществено осигуряване“/ДОО/ - за осигурители, за следните периоди: за 2012 г.-1 690.23 лева -главница и лихва-936.85 лева; за 2013 г.-1 792.05 лева-главница и лихва в размер на 778.29 лева; за 2014 г.-1 519.57 лева-главница и лихва-480.56 лева; за 2015 г.-2 701.85 лева-главница и 589.75 лева; 2016 г.- 2 395.72 лева и лихва-255.26 лева и за месец януари и февруари 2017 г.-465.99 лева и лихва-26.82 лева; вноски за фонд „Допълнително задължително пенсионно осигуряване“/ДЗПО/- за осигурители - за 2012 г.- 278.07 лева-главница и лихва-155.97 лева; за 2013 г.-298.96 лева и лихва-128.61 лева; за 2014 г.-289.08 лева и лихва - 91.38 лева; за 2015 г.-522.27 лева и лихва-113.67 лева; за 2016 г. - 670.02 лева - главница и лихва-71.37 лева и за месец януари и февруари 2017 г.-123.64 лева-главница и лихва-7.12 лева; здравноосигурителни вноски/ЗОВ/-за осигурители- за 2012 г.-главница-508.94 лева и лихва-269.61 лева; за 2013 г.-682.40 лева-главница и лихва-287.40 лева; за 2014 г.-477.58 лева и лихва-153.26 лева; за 2015 г.-554.29 лева и лихва-122.59 лева; за 2016 г.-773.32 лева и лихва-82.47 лева и за месец януари и февруари 2017 г.- 65.36 лева-главница и лихва-3.76 лева и данък по ЗДДФЛ за доходите от трудови и приравнените на тях правоотношения-за 2012 г.-1 312.94 лева-главница и лихва-684.86 лева; за 2013 г.-главница в размер на 599.62 лева и лихва-262.27 лева; за 2014 г.-565.74 лева-главница и лихва в размер на 180.18 лева; за 2015 г.-главница в размер на 1 515.99 лева и лихва-325.58 лева; за 2016 г.-главница в размер на 919.97 лева и лихва-93.33 лева и за месеците януари и февруари 2017 г.-305.30 лева-главница и лихва в размер на 17.99 лева.

Жалбоподателят, редовно уведомен, не се представлява. В жалбата твърди, че ревизионният акт е необоснован, неправилен и незаконосъобразен. Иска да се отмени. Излага подробни съображения. Ангажира доказателства.

Ответникът по жалбата - директорът на  дирекция „ОДОП” Бургас, ЦУ НАП, чрез процесуалния си представител, оспорва жалбата. Счита същата за неоснователна. Моли да се отхвърли и да се присъди юрисконсултско възнаграждение. Представя по делото административната преписка по издаване на оспорения акт. Не ангажира допълнителни доказателства.  

Административен съд Бургас, като взе предвид доводите на страните, след преценка на доказателствата по делото и като съобрази закона, намира следното:

Жалбата е подадена в срока по чл. 156, ал.1 ДОПК, пред надлежна инстанция, от лице, което е адресат на акта и има правен интерес от оспорването, съдържа изискуемите по закон форма и реквизити, поради което е процесуално допустима.

Разгледана по същество е частично основателна по следните съображения:

Видно от представената административна преписка, ревизионното производство е образувано със заповед за възлагане на ревизия/ЗВР/ №Р-02002817001823-020-001 от 29.03.2017 г. на началник сектор „Ревизии“,  ТД НАП Бургас, обхващаща задължения за корпоративен данък за периода 01.01.2016 г.-31.12.2016 г.; данък върху доходите от трудови и приравнени  на тях правоотношения за периода -01.01.2012 г.-28.02.2017 г.; по ЗДДС за данъчни периоди- месец януари 2016 г. до месец февруари 2017 г.; ДОО за осигурители- за периода -01.01.2012 г. до 28.02.2017 г.; вноски за здравно осигуряване- за осигурители-за периода -01.01.2012 г. до 28.02.2017 г.; универсален пенсионен фонд- за осигурители - за периода 01.01.2012 г. до 28.02.2017 г. и професионален пенсионен фонд за периода-01.01.2012 г. до 28.02.2017 г., със срок на ревизията до три месеца от датата на връчване/връчена на дружеството на 31.03.2017 г., л.582 от делото/; изменена със заповед за изменение на заповед за възлагане на ревизия/ЗИЗВР/ № Р-02002817001823-020-002 от 29.06.2017 г. със срок до 30.08.2017 г. /л.578 от делото/.

Цитираните заповеди са подписани с електронен подпис, който е валиден към всяка от датите на издаването им/л.1003, 1004 и 1076 от делото/.

Ревизионният доклад/РД/№ Р-02002817001823-092-001 от 13.09.2017 г. е издаден от ревизиращия екип, подписан с електронни подписи, валидни към датата на издаване на РД/ л.1005-1010 и 1076-1078 от делото/,  в срока по чл.117, ал.1 ДОПК, и е връчен по електронен път на 15.09.2017 г./л.187 от делото/.  Срещу ревизионния доклад, задълженото лице, в срока по чл.117, ал.5 ДОПК, е депозирало възражение, което не е уважено от органа по приходите.

Въз основа на ревизионния доклад е издаден процесния ревизионен акт № Р-02002817001823-091-001 от 10.10.2017 г., от компетентен орган по чл.119, ал.2 ДОПК, подписан с електронни подписи, валидни към датата на издаването му/л.1003-1006 и 1076 от делото/, след извършена ревизия на жалбоподателя по реда на чл.122 ДОПК, който е обжалван по административен ред и е частично потвърден с решение № 289 от 20.12.2017 г. на директора на дирекция „Обжалване и данъчно-осигурителна практика” Бургас, ЦУ НАП, с който са определени следните допълнителни задължения, а именно: за вноски за фонд „Държавно обществено осигуряване“/ДОО/-за осигурители, за следните периоди: за 2012 г.-1 690.23 лева -главница и лихва-936.85 лева; за 2013 г.-1 792.05 лева-главница и лихва в размер на 778.29 лева; за 2014 г.-1 519.57 лева-главница и лихва-480.56 лева; за 2015 г.-2 701.85 лева-главница и 589.75 лева; 2016 г.- 2 395.72 лева и лихва-255.26 лева и за месец януари и февруари 2017 г.-465.99 лева и лихва-26.82 лева; вноски за фонд „Допълнително задължително пенсионно осигуряване“/ДЗПО/- за осигурители- за 2012 г.- 278.07 лева-главница и лихва-155.97 лева; за 2013 г.-298.96 лева и лихва-128.61 лева; за 2014 г.-289.08 лева и лихва - 91.38 лева; за 2015 г.-522.27 лева и лихва-113.67 лева; за 2016 г. - 670.02 лева - главница и лихва-71.37 лева и за месец януари и февруари 2017 г.-123.64 лева-главница и лихва-7.12 лева; здравноосигурителни вноски/ЗОВ/-за осигурители- за 2012 г.-главница-508.94 лева и лихва-269.61 лева; за 2013 г.-682.40 лева-главница и лихва-287.40 лева; за 2014 г.-477.58 лева и лихва-153.26 лева; за 2015 г.-554.29 лева и лихва-122.59 лева; за 2016 г.-773.32 лева и лихва-82.47 лева и за месец януари и февруари 2017 г.- 65.36 лева-главница и лихва-3.76 лева и данък по ЗДДФЛ за доходите от трудови и приравнените на тях правоотношения-за 2012 г.-1 312.94 лева-главница и лихва-684.86 лева; за 2013 г.-главница в размер на 599.62 лева и лихва-262.27 лева; за 2014 г.-565.74 лева-главница и лихва в размер на 180.18 лева; за 2015 г.-главница в размер на 1 515.99 лева и лихва-325.58 лева; за 2016 г.-главница в размер на 919.97 лева и лихва-93.33 лева и за месеците януари и февруари 2017 г.-305.30 лева-главница и лихва в размер на 17.99 лева и съобразно който са направени следните констатации и правни изводи:

Органът по приходите е приел наличие на обстоятелства по чл.122, ал.1, т.2 и т.4 ДОПК, а именно наличие на данни за  укрити приходи по отношение на „Прес- комерс- 2011“ЕООД/т.2/ и воденото счетоводство не дава възможност за установяване на основата за данъчно облагане, поради което и  данъчната основа за облагане за ревизирания период е определена при условията на чл.122, ал.2 ДОПК.

В хода на ревизията органът по приходите е установил, че за ревизирания период януари 2012 г. - февруари 2017 г., вкл.  дружеството е осъществявало стопанска дейност, свързана с търговия на дребно на зеленчуци и плодове в собствен обект в гр.Ямбол и продажба на вестници и списания в наети павилиони в гр.Ямбол, гр. Елхово и гр.Тополовград. Жалбоподателят представил на ревизиращия екип поисканите документи, а именно: баланс, отчет за приходите и разходите, оборотна ведомост за 2016 г., аналитични регистри за водените сметки, инвентаризационни описи за наличните в края на годината стоки, намиращи се в стопанисвания от дружеството магазин за продажба на плодове и зеленчуци и на непродадените до 31.12.2016 г. вестници и списания, както и писмени обяснения. Било констатирано, че стоките не са заприходени по вид и количество, а само стойностно и по групи. Било установено също, че закупуваните за зеленчуковия магазин стоки са осчетоводявани по дебита на сметка 304/3, а вестниците и списанията - по дебита на сметка 304/2. Констатациите дали повод на органът по приходите да приеме, че счетоводството не е водено в съответствие с изискванията на ЗСч и СС2 Отчитане на стоково-материалните записи, че воденото счетоводство не дава възможност за установяване на основата за данъчно облагане, т.е. налице е визираното в чл.122, ал.1, т.4 ДОПК обстоятелство.

Било констатирано също, че в счетоводството на дружеството не са осчетоводени две фактури за покупка на домати и съответно не са отчетени приходи от продажбата им, поради което органът по приходите е приел наличие и на данни за укрити приходи - на чл.122, ал.1, т.2 ДОПК.

В хода на ревизията било констатирано още, че за наетия по трудови правоотношения персонал, за ревизирания период от 01.01.2012 г. до 28.02.2017 г. не са били подавани декларации, обр.1 за лица, за които има регистрирани уведомления по чл.62 КТ и същите са били включени в разплащателните ведомости с начислено трудово възнаграждение; не са били подавани декларации, обр.1, за лица, за които е имало регистрирани уведомления по чл.62 КТ, но същите не фигурирали в представените разплащателни ведомости; не били подавани декларации, обр.1 за лица, на които имало начислени доходи от трудови правоотношения, но не били представени сключените с тях договори и размерът на осигурителните вноски не бил правилно определен в нарушение на нормата на чл.2, ал.3 КСО. Органът по приходите е определил техния размер, съобразно нормите на чл.6, ал.2 КСО, чл.127 КСО и чл.40 ЗЗО.  Определил е и размер на данъчните задължения по ЗДДФЛ според изискванията на чл.42 ЗДДФЛ.

След анализ на представените от страните доказателства, съдът приема от правна страна следното:

Предмет на оспорване са определените задължения за вноски за фонд ДОО-за осигурители; вноски за фонд ДЗПО-за осигурители; вноски за фонд ЗОВ-за осигурители и данък по ЗДДФЛ за доходите от трудови и приравнени на тях правоотношения за периода 01.01. 2012 г.-28.02.2017 г.

При издаване на ревизионния акт, органът по приходите е приел наличие на обстоятелства по чл.122, ал.1 ДОПК- т.2 /данни за укрити приходи/ и т. 4. /воденото счетоводство не дава възможност за установяване на основата за данъчно облагане,/.

В изпратеното до жалбоподателя уведомление по чл.124, ал.1 ДОПК е посочено, че са установени обстоятелства по чл.122, ал.1, т.2, 3, 4 и 5 ДОПК, поради което основата за облагане за здравно осигуряване - за осигурители; ДОО-за осигурители; УПФ-за осигурители и професионален пенсионен фонд за периода 01.01.2012 г.-28.02.2017 г. ще бъде определена по реда на чл.122 ДОПК-чл.124а ДОПК/л.871 от делото/.

В хода на производството жалбоподателят ангажира съдебно-счетоводна експертиза, резултатите от която не опровергават констатациите на органа по приходите, с изключение на установените задължения за 2012 г. и ЗОВ за довнасяне за 2013 г. и за 2016 г.

Ревизионно производство е проведено по реда на чл. 122 ДОПК, като основата за облагане с данъци е определена въз основа на извършен анализ по чл. 122, ал. 2 ДОПК. В производството по обжалване на ревизионен акт при извършена ревизия по чл. 122 ДОПК, фактическите констатации в него се смятат за верни до доказване на противното, когато наличието на основанията по чл. 122, ал.1 ДОПК е подкрепено от събраните доказателства. Така установената презумпция за вярност на фактическите констатации е оборима и доказателствената тежест за това носи жалбоподателят. Следователно, в производството по съдебно обжалване на РА, издаден по реда на чл. 122 ДОПК, в тежест на органите по приходите е да установят основанията за извършване на ревизия при особени случаи, както и спазването на процесуален ред за това, а в тежест на жалбоподателя е да установи при условията на пълно и насрещно доказване твърдяните от него факти и обстоятелства, с които се опровергават фактическите констатации в акта. За да се приложи презумпцията на чл. 124, ал.2 ДОПК, фактическите констатации на които се позовават органите по приходите следва да са подкрепени от надлежни доказателства, в противен случай тежестта за опровергаването им не може да се възлага на ревизирания субект.

В случая, органът по приходи твърди, че е налице обстоятелство по чл.122, ал.1, т.2 - данни за укрити приходи от продажба на стоки, по фактури неотчетени от задълженото лице и т.4 - липсва или не е представена счетоводна отчетност,  съгласно Закона за счетоводството или воденото счетоводство не дава възможност за установяване на основата за данъчно облагане. Органът по приходи е констатирал редица разминавания и противоречия между счетоводно отразената информация и подадената в НОИ. През ревизирания период, дружеството не е подавало декларации обр.1 на лица, които са в трудови правоотношения и са включени във ведомостите за работни заплати; подавани са декларации обр.1 на лица, за които има подадени  уведомления по чл.62 КТ, но не са включени във ведомостите за работни заплати; има лица за които са подавани декларации обр.1, но не са представени трудови договори. При съпоставка на предоставената информация са установени такива съществени несъответствия, които водят до единствения извод - невъзможност за установяване основата за определяне на дължимите вноски за ДОО, ДЗПО и ЗО и до прилагането на чл.124а ДОПК. Същите факти и обстоятелства са довели до невъзможност за определяне и на данъчните задължения по ЗДДФЛ. Тези констатации на органа по приходи са верни и подкрепени от събраните в хода на ревизионното производство доказателства.

В приетата и неоспорена от страните експертиза, вещото лице  е съобразило подадените уведомления за сключени и прекратени трудови договори през ревизирания период, уговорените трудови възнаграждения, минимални осигурителни доходи по основни икономически дейности и квалификационни групи  професии, както и начислените трудови възнаграждения, там където последните са по-високи от установените осигурителни прагове. Резултатите от изследването са представени в Приложение от № 1 до № 6 - неразделна част от експертизата. Съдът намира направените от вещото лице изчисления, съобразени с подадените уведомления по чл.62 КТ за обективни и правилни, предвид следното:

Трудовият договор се сключва в писмена форма между работника и работодателя преди постъпването на работа. Той обаче не поражда правни последици преди работодателят или упълномощеното от него лице да изпрати уведомление за сключването, изменението и прекратяването на трудовия договор до съответната териториална дирекция на Националната агенция за приходите. Работодателят е длъжен преди постъпване на работа на работника или служителя да му предостави екземпляр от сключения трудов договор, подписан от двете страни, и копие от уведомлението по чл. 62, ал. 4 КТ, заверено от териториалната дирекция на Националната агенция за приходите. Изрично е предвидено недопускане до работа на работник или служител, на когото не е предоставен екземпляр от сключения трудов договор и копие от направеното уведомление, заверено от ТД НАП, по арг. чл.63, ал.2 КТ. Действителността на трудовото правоотношение следва от фактическото изпълнение на горните две задължения - оформяне на трудовото правоотношение писмено и регистрирането му в НАП. Уведомлението съдържа информация за основанието на сключения трудов договор, дата на сключване, срок на договора, основно трудово възнаграждение, наименование на длъжността, код на професията и код на икономическата дейност на работодателя. Следователно уведомлението по чл.62, ал.5 КТ е онзи документ, с получаването на който се цели пълнота на необходимите данни и въвеждането им в информационната система, с цел постигане на положителни осигурителноправни резултати. Уведомлението цели още,  да се направи достояние на НАП, а чрез НАП на НОИ работата на лицето - страна по трудовото правоотношение,  неговото задължително обществено и здравно осигуряване, чрез размерът на възнаграждението му, върху което се дължат осигурителни вноски и съответно да се осигури реалното събиране на дължимите осигурителни и здравни вноски. В този смисъл, направените в заключението изчисления, базиращи се основно на подадените уведомления в най-пълна степен представляват обективен  критерий при определяне размера осигурителния доход за всеки от ревизираните периоди и съответно на осигурителните вноски за фондовете на ДОО.

Установените от експертизата задължения са в размери, по-големи от установените с ревизионния акт. Предвид забраната на чл.155, ал.8 ДОПК, ревизионният акт не може да се изменя във вреда на жалбоподателя от което следва, че задълженията за ревизираните периоди, като правилни и законосъобразни, следва да останат в размери,  определени с ревизионния акт, с изключение на установените задължения за 2012 г., които следва да бъдат намалени до размери: вноски за фонд ДОО - 477.47 лева - главница и лихва-264.65 лева; вноски за фонд ДЗПО - 108.62 лева - главница и лихва- 60.93 лева; здравноосигурителни вноски - 15.40 лева - главница и лихва - 8.16 лева и данък по ЗДДФЛ - 1 020.89 лева - главница и  лихва - 532.52 лева. Задълженията  за здравноосигурителни вноски следва да се намалят за 2013 г. до размер 585.68 лева - главница и лихва - 246.66 лева и за 2016 г. до размер 709.83 лева - главница и лихва - 75.70 лева.

При този изход на спора и предвид направеното искане от ответника,  в полза на администрацията, съобразно отхвърлената част от жалбата, следва да се присъдят разноски в размер на 1 168.00/хиляда сто шестдесет и осем/ лева. 

Мотивиран от  изложеното и на основание чл.160, ал.1, ДОПК, Административен съд Бургас, осми състав:

 

 

 

Р  Е  Ш  И :

 

ИЗМЕНЯ ревизионен акт  №Р-02002817001823-091-001 от 10.10.2017 г. на началник сектор „Ревизии“-възложил ревизията и главен инспектор по приходите-ръководител на ревизията,ТД НАП Бургас, частично потвърден с решение №289 от 20.12.2017 година на директора на дирекция „Обжалване и данъчно-осигурителна практика” Бургас, ЦУ НАП, в частта  относно установените задължения за 2012 г.: вноски за фонд ДОО - 1 690.23 лева - главница и лихва- 936.85 лева; вноски за фонд ДЗПО - 278.07 лева - главница и лихва - 155.97 лева; здравноосигурителни вноски - 508.94 лв. - главница и лихва - 269.61 лева и данък по ЗДДФЛ - 1 312.94 лв. - главница и  лихва - 684.86 лева; здравноосигурителни вноски за 2013 г. - 682.40 лв. - главница и лихва - 287.40 лв. и здравноосигурителни вноски за 2016 г. - 773.32 лв. - главница и лихва - 82.47 лв., като определя задължения в следните размери: за 2012 г. за вноски за фонд ДОО- 477.47 лева - главница и лихва-264.65 лева; вноски за фонд ДЗПО- 108.62 лева - главница и лихва- 60.93 лева; здравноосигурителни вноски - 15.40 лв. - главница и лихва - 8.16 лева и данък по ЗДДФЛ - 1 020.89 лева - главница и  лихва - 532. 52 лева; здравноосигурителни вноски за 2013 г. в размер 585.68 лева - главница и лихва - 246.66 лева и здравноосигурителни вноски за 2016 г. в размер 709.83 лева - главница и лихва - 75.70 лева.

ОТХВЪРЛЯ жалбата на „Прес- комерс-2011“ ООД с ЕИК/Булстат 201703733, със седалище и адрес на управление - гр.Ямбол, ул. „Николай Петрини“, бл.37, вх.А, ап.3, представлявано от Д. Учков, в останалата й част.

ОСЪЖДА „Прес - комерс -2011“ ООД с ЕИК/Булстат 201703733, със седалище и адрес на управление - гр.Ямбол, ул. „Николай Петрини“, бл.37, вх.А, ап.3, представлявано от Д. Учков, да заплати на  дирекция „ОДОП“  Бургас, ЦУ НАП, разноски в размер на 1 168.00/хиляда сто шестдесет и осем/ лева.

РЕШЕНИЕТО може да се обжалва в 14- дневен срок от съобщението за изготвянето му пред Върховен административен съд на Република България.                                                     

                                                            

 

СЪДИЯ: