ПРОТОКОЛ

       

Година 2018, 26.09.                                                                        град  Бургас

 

АДМИНИСТРАТИВЕН СЪД                       VІІІ-ми административен  състав       

На двадесет и шести септември                  две хиляди и осемнадесета година

В открито заседание в следния състав:

                                                    

                                                                         СЪДИЯ: ЗЛАТИНА БЪЧВАРОВА

Секретар: Б.Н.

Прокурор:

Сложи за разглеждане докладваното от съдия БЪЧВАРОВА 

Административно  дело номер 396 по описа за 2018 година.                     

На именното повикване в 10,00 часа се явиха:

За жалбоподателя „Прес комерс 2011“ ЕООД, редовно уведомен, представител не се явява.

За ответника - директор на дирекция „ОДОП“ - Бургас, редовно уведомен, се явява юк. М., с представено по делото пълномощно.

Явява се вещото лице С.А..

 

Съдът докладва постъпили по делото доказателства с молба вх. № 4684/24.04.2018 г. от ответника / от л. 1075 до л. 1079 от делото/.

Съдът докладва постъпили по делото доказателства с молба вх. № 8478/26.07.2018 г. от ответника / от л. 1091 до л. 1093 от делото/.

Съдът докладва постъпило заключение на вещото лице, ведно с приложения към него, по допуснатата съдебно-счетоводна експертиза с вх.№ 10421/18.09.2018 г., което е в срока по чл.199 ГПК.

Съдът докладва постъпила по делото молба с вх. № 10636/25.09.2018 г. от жалбоподателя, с която моли делото да бъде отложено, тъй като неговият процесуален представител - адв. Х. и той самият са в невъзможност да се явят в днешно съдебно заседание. Управителят на дружеството е представил болничен лист № Е20181685136/25.09.2018 г., с който му е определен домашен режим на лечение за три дни. Представен е и протокол от съдебно заседание по търговско дело № 6/2018 г. на Окръжен съд - Ямбол като доказателство, че адв. Х. е служебно ангажирана по посоченото дело, което е насрочено за днес от 10:30 часа в Окръжен съд Ямбол.

 

Съдът указва на страните и присъстващите в залата, че следва да спазват реда в съдебно заседание, да изпълняват разпорежданията на съда и да се въздържат от поведение и изказвания, които могат да бъдат определени като обида на съда, страна, неин представител, свидетел и вещо лице.

Съдът предупреждава страните, че при неизпълнение на указанията му,  нарушителят ще бъде отстранен от съдебната зала и ще бъде налагана глоба, на основание чл. 91, ал. 1 ГПК във вр. с чл. 89 ГПК в размер от 50 лв. до 300 лв.

 

ПО ХОДА НА ДЕЛОТО:

 

Юк. М.: Да се даде ход на делото. Жалбоподателят е имал време да организира своята защита. Не са налице процесуални пречки.

 

Съдът като взе предвид постъпилата молба от процесуалния представител на жалбоподателя и представените към нея доказателства намира, че не е налице хипотезата на чл. 139, ал. 1 АПК. Към представения болничен лист не е приложено медицинско удостоверение по образец, утвърден от Министерство на здравеопазването и Министерство на правосъдието, в което изрично да е отбелязано, че заболяването на лицето не позволява явяването му пред органите на съдебната власт съобразно изискванията на чл. 18, ал. 2 от Наредбата за медицинска експертиза, обнародвана в ДВ, бр.51/2017 г., в сила от 27.06.2017 г.

Затова молбата следва да се остави без уважение и тъй като липсват процесуални пречки ход на делото да се даде.

Ето защо и по хода на делото съдът

 

О П Р Е Д Е Л И:

 

ДАВА ХОД НА ДЕЛОТО.

 

Юк. М.: Моля да се изслуша заключението на вещото лице. Моля да се приемат представените до момента писмени доказателства.

 

СЪДЪТ ПРИСТЪПВА към изслушване заключението на вещото лице по допуснатата съдебно-счетоводна експертиза.

 

УСТАНОВЯВА самоличността на вещото лице, както следва:

 

С.В.А. на ** години, българка, българска гражданка, с висше образование, без особени отношения със страните по делото, предупредена за наказателната отговорност по чл. 291 НК, обещава да даде вярно и безпристрастно заключение.

 

ВЕЩОТО ЛИЦЕ: Поддържам заключението, което съм представила,  ведно с приложенията към него.

 

Юк. М.: Искам няколко уточнения да направим. Посочени са дължимите осигурителни вноски относно минималния осигурителен праг за съответната професия в заключението, а видно от доказателствата по делото служителите в фирмата са се осигурявали на малко по-висока ставка от минималната. Този факт не е взет предвид в заключението на вещото лице.

Вещото лице:  В заключението съм съобразила единствено и само подадените уведомления по чл. 62 КТ, т.е. така, както е посочено осигурителния праг или възнаграждението, защото в някои случаи възнаграждението, посочено в уведомлението по чл.  62 КТ, е  по-ниско от осигурителния праг. В този случай съм взела осигурителния праг, който е по-висок. Когато възнаграждението е по-високо от осигурителния праг съм взела възнаграждението. При всички случаи са съобразени посочените стойности в уведомлението по чл. 62 КТ. Не съм съобразявала това, което жалбоподателят е посочил в представените документи пред НАП.

Юк. М.:  Има две лица /тези, които са подали сигнала срещу работодателя си/, които са работили на 8-часов работен ден и са го декларирали в изрични декларации. В експертизата са отразени като работещи на 4-часов работен ден.

Вещото лице: В експертизата съм отразила така, както е по уведомленията по чл. 62 КТ.

Юк. М.: За Д.М. осигурителните вноски 2012 г. започват от м. април. Същата е декларирала, че работи през м. януари 2012 г. във фирмата.

Вещото лице: Да, така е. Уведомлението е подадено през април месец. Има разминавания между това, което работодателят е посочил във ведомостите и в декларациите.

Юк. М.: Има различия между подадените декларации и ведомостите за заплати вътре в делото. Това, което е описало вещото лице с минимален осигурителен праг - 225.00 лв. за Р.У. - снаха на управителя по ведомост се води на 235.00 лв., по декларация е посочена в неплатен отпуск, а според експертизата се води 225.00 лв.

Вещото лице: Да, така е. Има разминаване в крайна сметка.

Юк. М.: Нямам други въпроси към вещото лице. Да се приеме заключението на вещото лице. Няма да ангажирам други доказателства. Нямам други доказателствени искания. Да се приключи събирането на доказателствата.

Съдът по доказателствата

О П Р Е Д Е Л И:

ПРИЕМА представените с молба вх. № 4684/24.04.2018 г. от ответника /от л. 1075 до л. 1079 от делото/ и с молба вх. № 8478/26.07.2018 г. от ответника /от л. 1091 до л. 1093 от делото/ писмени доказателства.

 

Приема заключението на вещото лице, като му определя окончателно възнаграждение в размер на 800.00 лева, платими от внесения депозит. /издаден РКО 800 лв. на 26.09.2018 г./

 

ПРИКЛЮЧВА събирането на доказателствата.

ДАВА ход на делото по същество:

 

Юк. М.: Уважаема г-жо председател, моля да постановите решение, с което да отхвърлите жалбата като неоснователна и недоказана. Видно от изслушаната в днешно съдебно заседание експертиза определените осигурителни вноски са такива каквито са определени от органите по приходите, дори в една част са в по-висок размер. Ще представя писмени бележки в указан от Вас срок. Моля да ни присъдите юрисконсултско възнаграждение в размер на 1345.00 лв.

 

Съдът предоставя на страните 5-дневен срок за представяне на писмени бележки.

 

Съдът счете делото за изяснено и обяви, че ще се произнесе в законоустановения срок.

 

Протоколът се изготви в съдебно заседание.

Заседанието приключи в 10,15 часа.

 

СЕКРЕТАР:                                               СЪДИЯ: