ПРОТОКОЛ

       

Година 2018, 18.04.                                                                        град  Бургас

 

АДМИНИСТРАТИВЕН СЪД                       VІІІ-ми административен  състав       

На осемнадесети април                               две хиляди и осемнадесета година

В открито заседание в следния състав:

                                                    

                                                                         СЪДИЯ: ЗЛАТИНА БЪЧВАРОВА

Секретар: Б.Ч.

Прокурор:

Сложи за разглеждане докладваното от съдия БЪЧВАРОВА 

Административно  дело номер 396 по описа за 2018 година.                     

На именното повикване в 11,44 часа се явиха:

За жалбоподателя „Прес комерс 2011“ ЕООД, редовно уведомен, представител не се явява.

За ответника - директор на дирекция „ОДОП“ - Бургас, редовно уведомен, се явява юк. М. - представя пълномощно.

 

СЪДЪТ ДОКЛАДВА постъпила по делото молба-становище с вх. № 4360/17.04.2018 г. от процесуалния представител на жалбоподателя, в която моли да се даде ход на делото въпреки неявяването й в днешно съдебно заседание. Поддържа жалбата срещу РА, в частта с която е потвърден с решение. Направено е искане за допускане на съдебно-счетоводна експертиза, като са поставени и въпроси към вещото лице.

 

Съдът указва на страните и присъстващите в залата, че следва да спазват реда в съдебно заседание, да изпълняват разпорежданията на съда и да се въздържат от поведение и изказвания, които могат да бъдат определени като обида на съда, страна, неин представител, свидетел и вещо лице.

Съдът предупреждава страните, че при неизпълнение на указанията му,  нарушителят ще бъде отстранен от съдебната зала и ще бъде налагана глоба, на основание чл. 91, ал. 1 ГПК във вр. с чл. 89 ГПК в размер от 50 лв. до 300 лв.

 

ПО ХОДА НА ДЕЛОТО:

 

юк. М.: Да се даде ход на делото.

 

Съдът като взе предвид, че не са налице процесуални пречки за даване ход на делото,

 

                                     О П Р Е Д Е Л И:

 

ДАВА ХОД НА ДЕЛОТО и докладва жалбата на Прес комерс 2011“ ЕООД, с ЕИК по Булстат *******, със седалище и адрес на управление - *******, представлявано от Д.М.У.против ревизионен акт № Р-02002817001823-091-001/10.10.2017 г., издаден от началник сектор „Ревизии” и гл. инспектор по приходите при ТД НАП-Бургас в частта, с която е потвърден с решение № 289/20.12.2017 г. на директора на дирекция „ОДОП” - Бургас.

 

СЪДЪТ УКАЗВА на страните, че доказателствената тежест в процеса е съобразно чл.170 АПК и чл.154 ГПК, във вр. с §2 от ДР ДОПК и чл. 124, ал. 2 ДОПК.

 

юк. М.:  Оспорвам жалбата така, както е посочена и входирана в съда. Считам, че има несъответствия в нея и ра би могъл да бъде обжалван  на основание чл. 156, ал. 1 и ал. 3 само в частта му, която е потвърдена с решение на директора на дирекция „ОДОП“ гр. Бургас. В тази връзка оспорвам жалбата, а в другата й част същата е недопустима съгласно посоченото законово основание. Представям доказателства за ел. подписи на органите, издали звр, рд и ра, както и справки от 2012 г. до 2016 г., изготвени в хода на административното производство. Нямам възражение относно назначаването на съдебно-счетоводна експертиза.

 

Съдът по доказателствата

 

О П Р Е Д Е Л И:

Приема представените с административната преписка и в днешното съдебно заседание писмени доказателства.

допуска извършването на съдебно-счетоводна експертиза, вещото лице по която след като се запознае с доказателствата по делото и извърши необходимите справки да отговори на поставените от процесуалния представител на жалбоподателя въпроси, формулирани в нарочна писмена молба с вх. № 4360/17.04.2018 г., както и да направи рекапитулация на задълженията, съобразно извършените от него констатации.

назначава за изготвяне на заключението вещото лице С.А. при депозит в размер на 800.00 лв., вносими от жалбоподателя в 7-дневен срок от уведомяването.

задължава директора на дирекция „ОДОП“ гр. Бургас да представи опис на административната преписка, като изрично се посочи на кой номер съответстват приложените към документа доказателства съобразно посочената номерация в т. X „Доказателства“ от рд, в 7-дневен срок от днес.

Да се уведоми вещото лице за изготвяне на заключението след заплащане на определения депозит.

 

НЕ ПРИКЛЮЧВА събирането на доказателства.

 

 ОТЛАГА делото и НАСРОЧВА съдебно заседание за 13.06.2018 г. от 10,30 часа, за която дата и час страните да се считат редовно уведомени.

Протоколът се изготви в съдебно заседание.

Заседанието приключи в 11:50 часа.

 

 

          СЕКРЕТАР:                                       СЪДИЯ: