Р  Е  Ш  Е  Н  И  Е

 

         720                                     21.04.2017 година                             гр. Бургас

 

В  И М Е Т О  Н А  Н А Р О Д А

 

Бургаският административен съд, четиринадесети състав, на двадесет и трети март две хиляди и седемнадесета година в публично заседание в следния състав:

ПРЕДСЕДАТЕЛ:     Г. РАДИКОВА

                                                 ЧЛЕНОВЕ: 1. ЗЛАТИНА БЪЧВАРОВА

                                                                     2. АТАНАСКА АТАНАСОВА

 

при секретаря Г.Д., в присъствието на прокурора Андрей Червеняков, като разгледа докладваното от съдията Атанасова касационно административно наказателно дело № 396 по описа за 2017 г., за да се произнесе взе предвид следното:

 

Производството е по реда на чл. 208 и сл. от АПК, вр. чл.63, ал.1, изр.2 от ЗАНН и е образувано по повод постъпила касационна жалба от Регионална инспекция по околната среда и водите- Бургас, представлявана от пълномощника А.М.К.- юрисконсулт, против решение № 107 от 17.01.2017 г., постановено по АНД № 3893/2016 г. по описа на Районен съд- Бургас.

В жалбата са развити доводи за незаконосъобразност на оспореното решение, поради нарушение на закона, съставляващо касационно основание по чл. 348, ал.1, т.1 и т.2 от НПК. По същество се иска отмяна на решението и потвърждаване на наказателното постановление.

В съдебното заседание не се явява представител на касатора, редовно уведомен. Не са ангажирани нови доказателства.

Пълномощникът на ответната страна оспорва жалбата. Не сочи нови доказателства. Моли да бъде оставено в сила обжалваното решение.

Прокурорът от Окръжна прокуратура- Бургас дава заключение за неоснователност на касационната жалба.

Жалбата е подадена от надлежна страна в законоустановения срок и е процесуално допустима. Разгледана по същество, тя е неоснователна.

С обжалваното решение БРС е отменил наказателно постановление № И-2-0584-1/15.06.2016 г., издадено от директора на РИОСВ- Бургас, с което на основание чл. 69, чл. 69а, ал.1 от ЗООС и чл. 1, ал.1, чл. 20, ал.1, ал.2 и 3 от Наредба за вида, размера и реда за налагане на санкции при увреждане или при замърсяване на околната среда над допустимите норми и/или при неспазване на определените емисионни норми и ограничения (приета с ПМС № 247 от 30.08.2011 г., обн. ДВ бр. 70/09.09.2011 г., в сила от 10.11.2011 г.) е наложено на „Лукойл Нефтохим Бургас“ АД с ЕИК ** административно наказание- текуща месечна санкция в размер на 1438 лева за неспазване на нормите за допустими емисии, по показател азотни оксиди, считано от 11.05.2016 г.

За да постанови този резултат, съдът е приел, че в производството по издаване на наказателното постановление са допуснати съществени нарушения на процесуални правила, изразени в невръчване на констативния протокол на представител на дружеството и неизпълнение на изискванията, установени в нормата на чл.57, ал.1, т.5 от ЗАНН. Наред с това съдът е посочил, че констатациите на наказващия орган не съответстват на приетата по делото съдебно-техническа експертиза, съгласно която измерената стойност на азотните окиси е 168.5 мг, а в протокола е отразена стойност на измерената емисия на вредно вещество 141.6 мг/Нм3. Предвид констатираните неточности и слабости при измерванията, описанията и изчисленията на стойностите и санкциите при изследването, е формиран извод, че е накърнено правото на защита на търговското дружество. Отбелязано е също, че формулата, по която е изчислен размерът на санкцията, е неясна- такава формула и обяснения на изчисленията се намират само в допуснатата по делото експертиза, според която резултатът е различен от този, посочен в НП.

Според настоящия касационен състав решението е правилно, по следните съображения:

От данните по делото е видно, че на 11.05.2016 г. е извършено в Регионална лаборатория /РЛ/ Стара Загора- 12 контролно измерване на вредните вещества, изпускани в атмосферния въздух от пещ 1001 и пещ 1002, с общо изпускащо устройство № 80, на инсталация Хидрокрекинг на гудрон. За резултатите от измерването е съставен Протокол от изпитване № 12-0543/16.05.2016 г., в който е отразена стойност: NOx - 168,5 mg/Nm3, при НДЕ 100 mg/Nm3. Констатирано е, че измерените концентрации на азотни оксиди в отпадъчните газове превишават съответните норми на допустими емисии /НДЕ/, определени в Таблица 9.2.2.21-продължение на Условие 9.2.2.6. на Комплексно разрешително № 6-Н2/2015 г. на „Л Н Б" АД. Протоколът е връчен на главен еколог Николай Новачев на 06.06.2016 г. Въз основа на така направените констатации е изготвено Предложение на основание чл.69а, ал.1, т.4 от ЗООС за налагане на еднократна санкция на жалбоподателя в размер на 1 438 лева /стр.14 от делото/ и е издадено обжалваното наказателно постановление.

В хода на съдебното производство е извършена съдебно-техническа експертиза, която дава заключение за допусната грешка в колона 10 на протокола. Вещото лице сочи, че невярно е изчислено количеството 34713.9 Nm3/h на отпадъчните газове при нормални условия, при условие, че измереният обем на отпадъчните газове при реални условия е 61 631.8 м3/h. В резултат на направените изчисления експертизата дава заключение, че количеството на отпадъчните газове при нормални условия Nm3/h е 31530 Nm3/h, а не както е отразено в протокола 34713.9 Nm3/h, като след корекцията и по кислород с корекционен коефициент К=1.19, коригираният дебит на измерените газове е 26 495.8 Nm3/h, вместо отразеният в т.4 от Забележките- 29171.4 Nm3/h.

При тези данни констатациите на проверяващите лица не могат да бъдат приети за достоверни. Резултатът от изследването е неточен и не може да обоснове наличието на признаците от обективната страна на нарушението. Допуснатите неточности от своя страна обуславят незаконосъобразност на наказателното постановление и в частта относно наказанието, чийто размер е поставен в зависимост от превишаването на съответните норми на допустими емисии. Като е стигнал до този извод, БРС е постановил правилно решение, което следва да се остави в сила.

Мотивиран от горното, Бургаският административен съд,

 

Р   Е   Ш   И:

 

ОСТАВЯ В СИЛА решение № 107 от 17.01.2017 г., постановено по АНД № 3893/2016 г. по описа на Районен съд- Бургас.

Решението е окончателно.

 

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ:        

 

ЧЛЕНОВЕ:                  1.     

                                

2.