Р   Е   Ш   Е   Н   И   Е

 

№ 812

 

гр. Бургас, 25. 04. 2016г.

 

В ИМЕТО НА НАРОДА

 

Административен съд Бургас, ХV-ти състав, в съдебно заседание на седми април през две хиляди и шестнадесета година, в състав:

ПРЕДСЕДАТЕЛ: СТАНИМИР ХРИСТОВ

ЧЛЕНОВЕ: ЛИЛИЯ АЛЕКСАНДРОВА

ЛЮБОМИР ЛУКАНОВ

 

при секретар С.Х. и с участието на прокурора Георги Дуков, като разгледа докладваното от съдия Луканов КНАХ дело № 396/2016 г., за да се произнесе взе предвид следното:

 

Производството е по реда на чл. 63, ал. 1, изр. 2 от Закона за административните нарушения и наказания (ЗАНН), във връзка с Дял трети, Глава дванадесета от Административнопроцесуалния кодекс (АПК).

Производството е образувано по касационна жалба, подадена от Т.К.Ж. ***, против решение № 11/14. 01. 2016г., постановено по административнонаказателно дело № 386 по описа за 2015г. на Районен съд Карнобат. Счита решението за неправилно и необосновано. Поддържа, че е допуснато съществено процесуално нарушение, тъй като не е посочена точната концентрация на алкохола в кръвта след извършеното медицинско изследване. Твърди, че размерът на наложеното наказание не е съобразено с нормата на чл. 27 от ЗАНН. С подадената касационна жалба иска от съда да отмени изцяло първоинстанционното съдебно решение, както и потвърденото с него наказателно постановление, а при условията на евентуалност иска решението да бъде изменено, като бъде определено наказание под определените в закона граници. В съдебно заседание касаторът не се явява и не се представлява. Не сочи нови доказателства.

Ответникът – началник на РУ „Полиция” гр. Карнобат, редовно призован не се явява и не се представлява. Не изразява становище по жалбата и не сочи доказателства.

Прокурорът от Окръжна прокуратура гр.Бургас дава заключение за неоснователност на касационната жалба и оставяне в сила на съдебния акт.

Административен съд Бургас намира, че касационната жалба е процесуално допустима като подадена в срока по чл. 211 от АПК, от надлежна страна, имаща право и интерес от обжалването.

Разгледана по същество, жалбата е неоснователна.

С обжалваното решение състав на Районен съд Карнобат е потвърдил изцяло наказателно постановление № 15-0282- 000353 от 14.10.2015 година на началника РУП към ОДМВР гр. Бургас, РУ Карнобат, с което на Т.К.Ж. за извършено административно нарушение на дата 21.09.2015 година на разпоредбата на чл. 5, ал.3, т.1 от Закона за движението по пътищата (ЗДвП) на основание чл. 174, ал.1 от ЗДвП му е наложено административно наказание – глоба в размер на 700 лв., както и адм. наказание лишаване от право да управлява МПС за срок от 7 месеца. Съдът не е констатирал процесуални нарушения при установяване на административното нарушение и налагане на административното наказание, които да обосновават отмяна на наказателното постановление. По същество е приел за установено, че касаторът е управлявал МПС след употреба на алкохол, а по отношение на наложеното наказание, съдът е преценил, че е в законоустановения размер. По изложените съображения е потвърдил оспореното наказателно постановление.

Решението е обжалвано изцяло и подлежи на касационна проверка.

Съгласно чл.63 от ЗАНН решението на районния съд подлежи на обжалване пред административния съд на основанията предвидени в НПК по реда на глава ХІІ от АПК.

Съгласно чл.218 от АПК съдът обсъжда само посочените в жалбата пороци, като за валидността, допустимостта и съответствието на обжалваното решение с материалния закон, съдът следи служебно.

В случая касаторът не оспорва, че е извършил административното нарушение, за което е санкциониран с обжалваното наказателно постановление, а именно на 21.09.2015г. около 02.05 часа е управлявал моторно превозно средство под въздействието на алкохол, като при извършената проба с дрегер с фабричен номер № ARBA 0159 е отчетен резултат от 0.9 промила алкохол в издишвания от водача въздух. Извършеното деяние правилно е квалифицирано като административно нарушение по чл.174, ал.1, предложение първо от ЗДвП (в прилжимата редакция обн. в ДВ бр. 60 от 2012 г., в сила от 07.08.2012г.). Съгласно приложимата норма наказва се с лишаване от право да управлява моторно превозно средство за срок от 6 до 12 месеца и глоба от 500 до 1000 лв., който управлява моторно превозно средство с концентрация на алкохол в кръвта над 0,5 на хиляда до 1,2 на хиляда включително. За извършеното нарушение на лицето са наложени две санкции - „глоба” в размер на 700 лева и „лишаване от право да управлява МПС” за срок от 7 месеца. Видно от санкционната норма двете наказания са определени в предвидения от законодателя размер. Първоинстанционният съд е приел, че наложените на лицето наказания са правилно определени, като е изложил подробни мотиви за неприложимостта на чл. 28 от ЗАНН.

Касационната съдебна инстанция извърши проверка относно приложението на закона, въз основа на фактическите констатации, приети от първоинстанционния съд при спазване на правилата за събиране, проверка и оценка на доказателствата.

Обжалваното решение е валидно, допустимо и правилно.

Възраженията на касатора са неоснователни. Настоящата инстанция намира, че съдебното решение не страда от посочените пороци и е съобразено с материалния закон и е обосновано. При постановяването му, съдът пълно и всестранно е изследвал фактическата обстановка и е приложил правилно закона, които касационният състав споделя и не следва да преповтаря. В акта за установяване на административното нарушение (АУАН) и в оспореното наказателно постановление (НП) нарушената норма е изписана правилно и точно в мотивната им част и не оставя никакво съмнение за правната квалификация на деянието за което е санкциониран касатора.

Настоящият съдебен състав намира за недоказани възражения на касатора нито пред районния съд, нито пред административнонаказващия орган. Аргументите на касатора се свеждат до това, че в оспореното НП не е посочена точната концентрация на алкохола в кръвта след извършеното медицинско изследване. Настоящият касационен състав счита, че правилно административнонаказващият орган и районният съд не са зачели резултата от медицинското изследване за употреба на алкохол, за което е съставен протокол (лист 9 от делото на РС – Карнобат). Видно от връчения на касатора талон за медицинско изследване (лист 8 от делото на РС – Карнобат), водачът Ж. е бил уведомен, че следва да се яви за провеждане на изследването в МБАЛ гр. Карнобат до 02.50 часа. Така определения час за явяване за изследване е изцяло съобразен с нормата на чл.3, ал. 3, т. 2 от Наредба № 30 от 27.06.2001 г. за реда за установяване употребата на алкохол или друго упойващо вещество от водачите на моторни превозни средства. Цитираната норма постановява, че срокът на явяването е до 45 минути, когато нарушението е извършено на територията на населено място, в което се намира лечебно заведение. След като административното нарушение, за което е санкциониран Ж., е установено в 02.05 часа на територията на гр. Карнобат, то правилно явяването за изследване съдържанието на алкохол в кръвта на водача е следвало да се извърши до 02.50 часа. По делото е установено, че наказаното лице се е явило за изследване на кръвта в посоченото му лечебно заведение, но след 02.50 часа. Видно от протокола за медицинското изследване, Ж. *** на 21.09.2015г. в 03.07 часа. В този смисъл правилно резултатът, обективиран в протокола за химическата експертиза на направеното изследването за алкохол в кръвта на водача (лист 7 от делото на РС – Карнобат), не е бил съобразен от наказващия орган, макар и в оспореното НП да е отразено, че на наказаното лице е издаден талон за медицинско изследване.

Неоснователно е и наведеното от касатора възражение, че административнонаказващият орган не е съобразил разпоредбата на чл. 27 от ЗАНН.

Съгласно чл.27 от ЗАНН административното наказание се определя съобразно с разпоредбите на този закон в границите на наказанието, предвидено за извършеното нарушение, като при определяне на наказанието се вземат предвид тежестта на нарушението, подбудите за неговото извършване и другите смекчаващи и отегчаващи вината обстоятелства, както и поведението на нарушителя при установяване на нарушението. При издаване на наказателното постановление действително административният орган не е изложил мотиви, които да обосновават определените размери на наложените наказания, но при съвкупната преценка на доказателствата касационната съдебна инстанция установи, че в хода на административнонаказателното и съдебното производство са налични неоспорени доказателства от които следва извод за извършвани системни нарушения на ЗДвП и правилника за прилагането му от страна на касатора, което обосновава и извода за налагане на по-тежки наказания от минималните по закон (справка за нарушител/водач – лист 10 от делото на РС Карнобат).

Не са налице и основания за прилагане на чл. 28 от ЗАНН. С оглед доказателствата по делото, не би могло да се приеме, че е налице маловажен случай на административно нарушение, доколкото деянието не разкрива по-ниска степен на опасност в сравнение с други нарушения от този вид. Управлението на МПС под въздействие на алкохол е една от основните причини за пътно-транспортни произшествия в страната, от които настъпват тежки последици за живота и здравето на участващите в пътното движение субекти.

По изложените съображения и неоснователност на касационните оплаквания, настоящият касационен съдебен състав приема, че обжалваното решение, като постановено в съответствие с действащите правни норми, следва да се остави в сила.

Така мотивиран и на основание чл.221, ал.2, предл.1 от АПК, във вр. чл.63, ал.1, изр.2 от ЗАНН, Административен съд Бургас, ХV-ти състав

 

Р   Е   Ш   И:

 

ОСТАВЯ В СИЛА решение № 11/14. 01. 2016 година, постановено по административнонаказателно дело № 386 по описа за 2015 година на Районен съд Карнобат.

Решението не подлежи на обжалване и протест.

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ:

 

 

 

 

 

 

 

ЧЛЕНОВЕ: 1.

 

 

 

 

 

 

 

                                                                                  2.