ПРОТОКОЛ

 

 

 

Година 2015, 13.07.                                                                    град  Бургас

АДМИНИСТРАТИВЕН СЪД                    V Административен състав

На тринадесети юли                                  две хиляди и петнадесета година

В заседание в следния състав:

 

СЪДИЯ: СТАНИМИРА ДРУМЕВА

 

Секретар: С.А.

Прокурор:

Сложи за разглеждане докладваното от съдия Друмева

Административно дело номер 396 по описа за 2015 година

 

На именното повикване в 14:34 часа се явиха:

 

ЖАЛБОПОДАТЕЛЯТ „Европа плюс 1” ЕООД, редовно уведомен, не се представлява.

 

ОТВЕТНИКЪТ Директор на дирекция „Обжалване и данъчно-осигурителна практика” Бургас при ЦУ на НАП, редовно уведомен, с представлява от юрисконсулт Д., надлежно упълномощена с приложено по делото пълномощно.

 

Явява се вещото лице С.А..

 

На повторното именно повикване в 15:18 часа се явиха:

 

ЖАЛБОПОДАТЕЛЯТ „Европа плюс 1” ЕООД, редовно уведомен, се представлява от адвокат Д., надлежно упълномощена с приложено по делото пълномощно.

 

ОТВЕТНИКЪТ Директор на дирекция „Обжалване и данъчно-осигурителна практика” Бургас при ЦУ на НАП, редовно уведомен, с представлява от юрисконсулт Д., надлежно упълномощена с приложено по делото пълномощно.

 

Явява се вещото лице С.А..

 

По хода на делото:

СТРАНИТЕ: Да се даде ход на делото.

 

СЪДЪТ намира, че не са налице процесуални пречки за даване ход на делото, поради което

 

О П Р Е Д Е Л И:

 

ДАВА ХОД НА ДЕЛОТО.

 

СЪДЪТ докладва постъпило становище от ответника, придружено с доказателства, с което уточнява, че е установил служебно, че към материалите по преписката следва да се представят и  Приложение № 18 и Приложение № 19 към ревизионния доклад, представляващ неразделна част от ревизионен акт № 021400786/24.10.2014 г., поради което и прилага същите към становището и моли за приемането им по делото.

 

СЪДЪТ констатира, че заключението на вещото лице не е изготвено и представено в срок. То е било уведомено на 25.05.2015 г., след като е внесен депозитът за изготвяне на заключението.

 

АДВОКАТ Д.: Да се приемат доказателствата. Да се предостави възможност на вещото лице да изготви заключението.

ЮРИСКОНСУЛТ Д.: Уважаема госпожо Председател, искам да направя едно уточнение. Искам да заявя, че така представените доказателства – Приложение № 18 и Приложение № 19 към ревизионния доклад, се намират все пак по преписката, но същите не са описани като такива, а са приложени самите документи във вид на справка, което е довело до невъзможността вещото лице да идентифицира, че точно това са доказателствата. Уточнявам, за да не счита ответната страна, че са нови доказателства и които не са представени на тях. Представени са към ревизионния доклад, но не са изрично посочени като Приложение № 18 и Приложение № 19, макар така да се водят в ревизионния доклад, но въпреки всичко сме ги предоставили още веднъж същите така, както се намират и по преписката.

Не възразявам да бъде дадена възможност на вещото лице да изготви заключението.

 

СТРАНИТЕ: Други доказателства няма да сочим.

 

СЪДЪТ по доказателствата

 

О П Р Е Д Е Л И:

 

ПРИЕМА като доказателства по делото допълнително представените от ответника писмени документи, съставляващи заверени за вярност копия на Приложение № 18 и Приложение № 19 към ревизионния доклад.

ПРЕДОСТАВЯ възможност на вещото лице да изготви и представи в срок за следващо съдебно заседание заключението си по допуснатата по делото съдебно-счетоводна експертиза, като съобрази и допълнително приетите документи - Приложение № 18 и Приложение № 19 към ревизионния доклад.

ОТЛАГА делото и го НАСРОЧАВ за 12.10.2015 г. от 14:15 часа, за която дата и час страните и вещото лице са редовно уведомени.

 

Протоколът е изготвен в съдебно заседание.

Заседанието приключи в 15:24 часа.

 

 

СЕКРЕТАР:                                                           СЪДИЯ: