ПРОТОКОЛ

 

 

 

Година 2015, 18.05.                                                                    град  Бургас

АДМИНИСТРАТИВЕН СЪД                    V Административен състав

На осемнадесети май                                 две хиляди и петнадесета година

В заседание в следния състав:

 

СЪДИЯ: СТАНИМИРА ДРУМЕВА

 

Секретар: С.А.

Прокурор:

Сложи за разглеждане докладваното от съдия Друмева

Административно дело номер 396 по описа за 2015 година

 

На именното повикване в 15:34 часа се явиха:

 

ЖАЛБОПОДАТЕЛЯТ „Европа плюс 1” ЕООД, редовно уведомен, се представлява от адвокат Д., надлежно упълномощено с приложено по делото пълномощно.

 

ОТВЕТНИКЪТ Директор на дирекция „Обжалване и данъчно-осигурителна практика” Бургас при ЦУ на НАП, редовно уведомен, с представлява от юрисконсулт Д., надлежно упълномощена с днес представено по делото пълномощно.

 

По хода на делото:

СТРАНИТЕ: Да се даде ход на делото.

 

СЪДЪТ, с оглед редовното призоваване на страните и заявеното в днешно съдебно заседание, намира, че не са налице процесуални пречки за даване ход на делото, поради което

 

О П Р Е Д Е Л И:

 

ДАВА ХОД НА ДЕЛОТО.

 

ДОКЛАДВА жалбата на „Европа плюс 1” ЕООД, против ревизионен акт № 021400786/24.10.2014 г., поправен с ревизионен акт № 02000214048495/11.11.2014 г., издаден от главен инспектор по приходите при ТД на НАП Бургас, потвърден с решение № 27/24.01.2015 г. на Директора на дирекция „Обжалване и данъчно-осигурителна практика” , с искане за отмяна като неправилен и незаконосъобразен.

 

АДВОКАТ Д.: Поддържам жалбата. Формулирала съм доказателствени искания в молба, която представям. Доказателственото ми искане е за назначаване на съдебно-счетоводна експертиза с въпросите, както са формулирани в  молбата. Свързани са във връзка с твърдението за неправилно изчисляване на ДДС на доверителя ми за процесния период. Изложили сме подробни аргументи в самата жалба и за доказване на тези аргументи, моля да бъде допусната тази счетоводна експертиза.

ЮРИСКОНСУЛТ Д.: Оспорвам жалбата като неоснователна.

По отношение направеното доказателствено искане, с така представената молба за допускане и назначаване на съдебно-счетоводна експертиза, предоставям на съда, като въпрос първи и въпрос втори от задачите, поставени на вещото лице, касаещи посочване на методика, считам че същите са така, както са записани и както са формулирани в ЗДДС и органът по приходите се е позовал точно на тези разпоредби на закона. Считам че въпросите са неотносими към спора въобще. Какво има да се установява каква е методиката? Тя е тази, която е разписана в закона.

АДВОКАТ Д.: Ние твърдим, че начинът, по който са правени изчисленията от НАП не отговаря на закона и по този начин се е стигнало до този незаконосъобразен резултат и по този начин на база цитираната от нас практика на Върховен административен съд по отношение именно методиката за изчисляване, моля да бъде допусната експертизата, която да каже има ли разлика по начина, по който НАП изчислява и по начина така, както е разписан.

ЮРИСКОНСУЛТ Д.: Така поставените въпроси – първи и втори, са некоректно зададени, тъй като какво означава вещото лице да опише методиката? Дали правилно е приложен ЗДДС, следва да се реши този спор от съда. Ако следва да се поставят някакви конкретни въпроси към вещото лице, не считам, че тези са такива.

АДВОКАТ Д.: Аз не смятам, че въпросите, които са формулирани, са свързани със законосъобразността и правилността на методиката, а само да се посочи методиката, която е използвал НАП, дали е тази, която е разписана в закона.

Използвайки думата начисляване на ДДС съм имала предвид, че за мен това е въпрос на изчисление, а не по законосъобразността на определяне на размера на ДДС.

 

СЪДЪТ по доказателствата намира, че следва да приеме като такива представените до момента писмени документи и да уважи искането на процесуалния представител на жалбоподателя за допускане на съдебно- счетоводна експертиза, която да отговори на поставените въпроси в молбата на адвокат Д., днес представена по делото, с направените от нея уточнения в днешно съдебно заседание.

Воден от горното по доказателствата

 

О П Р Е Д Е Л И:

 

ПРИЕМА като доказателства по делото документите, представени от ответника като административна преписка по издаване на оспореният административен акт.

ДОПУСКА извършването на съдебно-счетоводна експертиза по делото, която да отговори на поставените въпроси в молбата на адвокат Д., с направените от нея уточнения в днешно съдебно заседание.

ОПРЕДЕЛЯ предварителен депозит за изготвянето й в размер на 400 лева, вносим от жалбоподателя в 3-дневен срок, считано от днес, по сметка на Административен съд Бургас, в който срок следва да бъде представено по делото доказателство за внесения депозит.

ОПРЕДЕЛЯ за вещо лице С.А..

ПРЕДОСТАВЯ възможност на страните за ангажиране на допълнителни доказателства.

ОТЛАГА делото и го НАСРОЧВА за 13.07.2015 г. от 14:00 часа, за която дата и час страните са редовно уведомени.

Вещото лице да се уведоми за изготвяне на експертизата и за насроченото съдебно заседание след представяне на доказателство за внесения депозит.

 

Протоколът е изготвен в съдебно заседание.

Заседанието приключи в 15:42 часа.

 

 

СЕКРЕТАР:                                                           СЪДИЯ: