ПРОТОКОЛ

       

                                              

Година 2014, 03.12.                                                                              град  Бургас

АДМИНИСТРАТИВЕН СЪД, ХІІ-ти административен състав, на трети декември през две хиляди и четиринадесета година, в публично заседание в следния състав:

                                                    

    ПРЕСЕДАТЕЛ: ЛЮБОМИР ЛУКАНОВ

 

Секретар: Й.Б., сложи за разглеждане докладваното от съдия Луканов  Административно дело номер 396 по описа за 2014 година.                  

   

На именното повикване в 13.00 часа се явиха:

      

ЖАЛБОПОДАТЕЛЯТ „Евротранс Сървис” ЕООД, редовно уведомен от преди, се представлява от адвокат П., с представено пълномощно находящо се на лист 163 от делото.

        

ОТВЕТНИКЪТ Директор на дирекция „Приходи от местни данъци и такси” при община Поморие, редовно уведомен от преди, не се явява и не изпраща представител.

 

Явява се ВЕЩОТО ЛИЦЕ М.Й.Л., редовно призован.

 

На именното повикване в 13:05 часа при спазване нормата на чл. 142, ал. 1 от ГПК, вр. с чл. 144 от АПК се явиха:

 

ЖАЛБОПОДАТЕЛЯТ „Евротранс Сървис” ЕООД, редовно уведомен от преди, се представлява от адвокат П., с представено пълномощно находящо се на лист 163 от делото.

        

ОТВЕТНИКЪТ Директор на дирекция „Приходи от местни данъци и такси” при община Поморие, редовно уведомен от преди, не се явява и не изпраща представител.

 

Явява се ВЕЩОТО ЛИЦЕ М.Й.Л., редовно призован.

 

АДВОКАТ П.: Да се даде ход на делото.

 

Съдът намира, че не са налице процесуални пречки за даване ход на делото, поради което

О П Р Е Д Е Л И:

 

ДАВА ХОД НА ДЕЛОТО И ДОКЛАДВА:

 

ПОСТЪПИЛО е допълнително заключение по съдебно-икономическата експертиза, изготвено от вещото лице М.Й.Л. на 24.11.2014г., което е в срока по чл.199 от ГПК, във вр. чл.144 от АПК.

 

АДВОКАТ П.: Запознат съм с допълнителното заключение на вещото лице Л. и не възразявам същото да се изслуша.

 

Съдът ПРЕМИНАВА към изслушване на допълнителното заключение на вещото лице Л., което е със снета самоличност по делото от предходно съдебно заседание и предупредено за наказателната отговорност по чл.291 от НК. ОБЕЩАВА да даде безпристрастно и вярно заключение.

 

ВЕЩОТО ЛИЦЕ Л.: Представил съм допълнително писмено заключение в срок, което поддържам.

 

АДВОКАТ П.: Нямам въпроси към вещото лице. Да се приеме заключението му.

 

ВЕЩОТО ЛИЦЕ Л. на въпрос на съда: Относно отговор на въпрос 1, уточнявам че не съм сумирал за всичките партиди общо, а съм посочил поотделно по партидите на съответните декларации за непродадените имоти какъв е данък недвижими имоти и каква е таксата битови отпадъци.

 

СЪДЪТ намира, че вещото лице Л. е изпълнил поставените задачи съгласно своята компетентност и приложените по делото доказателства, поради което

 

О П Р Е Д Е Л И:

 

ПРИЕМА като доказателство по делото заключението на вещото лице М.Л., с днес направените допълнения, уточнения и конкретизации.

 

ОПРЕДЕЛЯ възнаграждение в размер на 100 лева, платими от внесения на депозит (л.276).

 

ДА СЕ ИЗДАДЕ разходен касов ордер на вещото лице.

 

АДВОКАТ П.: Относно представените от ответника доказателства на 14.08.2014година, тяхната автентичност не мога да оспорвам, но заявявам, че същите са ирелевантни и неотносими към настоящия спор. Представени са куп доказателства, които касаят  координацията на фирмите за почистване, но няма заповед на кмета за конкретизиране на обектите, няма доказателства които доказват ползването на имота, въвеждането в експлоатация, т.е. не са представени никакви доказателства, които доказват релевантните по спора факти.

Няма да соча други доказателства. Да се приключи събирането им и се даде ход по същество.

 

СЪДЪТ счита делото за изяснено и

 

О П Р Е Д Е Л И:

 

 

ПРИКЛЮЧВА събирането на доказателствата.

 

ДАВА ход на делото по същество:

 

АДВОКАТ П.: По съществото на спора, искането ни е да разгледате и отмените обжалвания акт като необоснован, незаконосъобразен и неправилен, като съображенията си затова съм изложил в жалбата, в протоколите от съдебно заседание и представените от преди писмени бележки, които поддържам към настоящия момент.

Моля да ми бъдат присъдени направените разноски по делото, а именно адвокатско възнаграждение, държавна такса и депозит за съдебната експертиза. Не представям списък за разноските. Моля за възможност да ги представя в указан от Вас срок.

Моля съобщенията до жалбоподателя да бъдат изпращани на адрес гр.София, ул. Искър №56, офис 2 за «Евротранс» ЕООД.

 

СЪДЪТ обявява устните състезания за приключили и ще се произнесе в срок.

 

Протоколът е изготвен в съдебно заседание.

Заседанието приключи в 13.08 часа.

 

СЕКРЕТАР:                         ПРЕДСЕДАТЕЛ: