ПРОТОКОЛ

                                              

 

Година 2014, 29.10.                                                                              град  Бургас

АДМИНИСТРАТИВЕН СЪД, ХІІ-ти административен състав, на двадесет и девети октомври през две хиляди и четиринадесета година, в публично заседание в следния състав:

                                                    

 

    ПРЕСЕДАТЕЛ: ЛЮБОМИР ЛУКАНОВ

 

 

Секретар: Й.Б.

Прокурор:

Сложи за разглеждане докладваното от съдия Луканов 

Административно  дело номер 396 по описа за 2014 година.                     

На именното повикване в 13.40 часа се явиха:

        

ЖАЛБОПОДАТЕЛЯТ „Евротранс Сървис” ЕООД, редовно призован, се представлява от адв.П. с представено пълномощно, находящо се на лист 163 от делото.

        

ОТВЕТНИКЪТ Директор на дирекция „Приходи от местни данъци и такси” при община Поморие, редовно уведомен, не се явява и не изпраща представител.

 

Явява се ВЕЩОТО ЛИЦЕ М.Й.Л., редовно призован, явява се лично.

 

АДВОКАТ П.: Да се даде ход на делото.

 

Съдът намира, че  не са налице процесуални пречки за даване ход с оглед редовното призоваване на страните по делото, поради което

 

О П Р Е Д Е Л И:

 

 

ДАВА ХОД НА ДЕЛОТО И ДОКЛАДВА:

 

С определение № 1295/29.07.2014г. настоящият съдебен състав в закрито заседание е отменил определението от 02.07.2014г., с което е приключено съдебното дирене и е даден ход на делото по същество.

Със същото определение съдът е дал задължителни указания на ответната страна и е допуснал служебно извършването на съдебно-икономическа експертиза с конкретни задачи;

 

ПОСТЪПИЛО становище с вх.№ 6103/14.08.2014г. от Емилия Кръстева – юрисконсулт на Община Поморие с приложени към него доказателства по опис. (лист 177).

 

Съдът КОНСТАТИРА, че жалбоподателят не е изразил становище по постъпилите от ответника документи, докладвани днес.

 

ПОСТЪПИЛО е заключение по съдебно-икономическата експертиза, изготвено от вещото лице М.Й.Л. на 21.10.2014г., което е в срока по чл.199 от ГПК във вр. чл.144 от АПК.

 

АДВОКАТ П.: Не съм запознат с докладваните документи и със становището на ответника. Запознат съм със заключението на вещото лице Л. и не възразявам същото да се изслуша.

 

Съдът ПРЕМИНАВА към изслушване на заключението на вещото лице Л., като снема самоличността му както следва:

 

М.Й.Л. – 59години, български гражданин, неосъждан, без родство със страните. ПРЕДУПРЕДЕН за наказателната отговорност по чл.291 от НК. ОБЕЩАВА да даде безпристрастно и вярно заключение.

 

ВЕЩОТО ЛИЦЕ Л.: Представил съм писмено заключение в срок, което поддържам.

 

АДВОКАТ П.: С какви документи се запознахте при ответника и при жалбоподателя във връзка оценките, освен по декларациите?

 

ВЕЩОТО ЛИЦЕ Л.: Запознал съм се с декларациите подавани в община Поморие и с компютърната програма, където са обработени от органа и качени подадените декларации.

 

АДВОКАТ П.: Тъй като го няма в задачата, не е ясно и точно кои имоти са продавани, моля съда да допусне допълнителна задача, като вещото лице да систематизира и да направи точно описание на имотите които са продадени, на каква стойност и какъв размер, като цяло и всеки един по отделно са продадени, както и общата сума по отделно на продадените и на непродадените имоти. Моля вещото лице да разграничи общата сума на тези имоти които са продадени от тези, които не са продадени от жалбоподателите. Моля това изследване да бъде за процесния период - посочен в акта за установяване на задължението, за да се изясни какъв е процента на данък недвижими имоти и вещото лице след като направи съответните изчисления да отговори съобразен ли е посочения в акта за установяване на задължението размер на данък и ТБО с решението, което е взел общинския съвет за съответните промили за процесната година.

Нямам други въпроси към вещото лице.

 

Съдът предвид направеното доказателствено искане от процесуалния представител на жалбоподателя в днешното съдебно заседание и представените от ответника документи докладвани днес, приема, че за изясняване на делото следва да бъдат допуснати допълнителните въпроси към съдебно-икономическата експертиза, поради което по доказателствата 

 

О П Р Е Д Е Л И:

 

ПРИЕМА като доказателство по делото заключението на вещото лице М.Л., с днес направените допълнения, уточнения и конкретизации.

 

ОПРЕДЕЛЯ възнаграждение в размер на 250лева, платими от внесения на депозит (л.175).

 

ДА СЕ ИЗДАДЕ разходен касов ордер на вещото лице.

 

ДОПУСКА допълнителни задачи към вещото лице М.Л., в смисъла изложен днес от адвокат П.;

 

ОПРЕДЕЛЯ допълнителен депозит, в размер на 100 лева, вносим от жалбоподателя в 14-дневен срок от днешното съдебно заседание, в който срок да представи по делото доказателство за внасянето.

 

ПРИЕМА представените от ответника писмени доказателства  с вх.№ 6103 от 14.08.2014година, като ПРЕДОСТАВЯ възможност на адвокат П. да изрази становище по тях най-късно до следващото съдебно заседание.

 

АДВОКАТ П.: Нямам други доказателствени искания в днешното съдебно заседание.

 

За събиране на доказателства съдът,

 

О П Р Е Д Е Л И:

 

 

ОТЛАГА и НАСРОЧВА делото за съдебно заседание на  03.12.2014 година от 13.00часа, за която дата и час жалбоподателя  уведомен от днес.

 

 

Протоколът е изготвен в съдебно заседание.

Заседанието приключи в 13.50 часа.

 

             СЕКРЕТАР:                         ПРЕДСЕДАТЕЛ: