ПРОТОКОЛ

                                              

Година 2014, 02.07.                                                                              град  Бургас

АДМИНИСТРАТИВЕН СЪД                  ХІІ-ти административен състав

на втори юли                                  през две хиляди и четиринадесета година,

в публично заседание в следния състав:

                                                         

ПРЕСЕДАТЕЛ: ЛЮБОМИР ЛУКАНОВ

 

Секретар: Й.Б.

Сложи за разглеждане докладваното от съдия Луканов,

административно  дело номер 396 по описа за 2014 година.                     

На именното повикване в 13.35 часа се явиха:

        

ЖАЛБОПОДАТЕЛЯТ „Евротранс сървис” ЕООД, редовно призован се представлява от адвокат Е.П., с пълномощно от днес.

 

ОТВЕТНИКЪТ директор на Дирекция „Приходи, местни данъци и такси”-Поморие, редовно призован, не изпраща представител.

 

АДВОКАТ П.: Моля да се даде ход на делото.

 

СЪДЪТ намира, че са налице процесуални пречки за даване ход на делото, поради което

 

О П Р Е Д Е Л И:

 

ДАВА ХОД НА ДЕЛОТО И  ГО ДОКЛАДВА:

 

Производството е образувано по жалба на „Евротранс сървис” ЕООД против акт за установяване на задължения по декларация №АУ-001460/05.11.2013 година на младши експерт „Контролна-ревизионна дейност и събиране” при Дирекция „Приходи, местни данъци и такси”-Община Поморие.

 

Съдът ДОКЛАДВА постъпило становище вх.№5053/01.07.2014 година от пълномощника на ответника по съществото на спора.

 

Съдът ПРЕДЯВИ на адвокат П. становището на ответника.

 

АДВОКАТ П.: Поддържам жалбата. Заявявам, че актът който сме оспорили пред съда е бил оспорен по административен ред, но до изтичане на законоустановения срок, органът не е се е произнесъл и сме приели, че има мълчалив отказ, поради което сме пуснали жалба пред съда. Запознах се със становището на ответника. Моля да се приемат представените доказателства. Няма да соча други доказателства. Да се приключи събирането на доказателствата.

 

Съдът по доказателствата

 

О П Р Е Д Е Л И:

 

ПРИЕМА представените с жалбата и административната преписка писмени доказателства.

 

ПРИКЛЮЧВА събирането на доказателствата и съдебното дирене;

 

ДАВА ход на делото по същество.

 

АДВОКАТ П.: Жалбата е основателна, тъй като има безкрайно много нарушения, както на процесуалните правила по отношение на съставяне на акта, така нарушения на материалните права. Актът по форма и съдържание не отговаря на закона. Що се отнася до това, че е нарушен процесуалния закон, заявявам, че такава процедура по ДОПК няма. Тъй като по ДОПК няма процедура, която е по чл.107 от същия, то производството следва да продължи по правилата и разпоредбите и процедурите на АПК. Що се отнася до обичайната практика в това отношение и константната съдебна практика, такъв акт се издава по декларация само и единствено, когато в нея данъчно задълженото лице е самоопределило данъчната ставка. Пред такава хипотеза в случая не сме поставени.

Що се отнася до материалния закон, нарушенията са безспорни по следните съображения: Съгласно чл.15 от ЗМДТ за новопостроените сгради е необходимо, алтернативно да бъдат налице две условия: или сградата да е в завършен вид, което в случая не е налице, тъй като община Поморие не е издала разрешение за постройка на трафопост и то много дълго време, има много преписки, но това е изрично въпрос извън предмета на делото, но с оглед изясняване на обективната истина е, че няма шикалкавене от страна на жалбоподателя, а общината се е забавила и последствията от това са, че не можем да бъдем  присъединени към електрозахранването без да е въведен в експлоатация новопостроения обект. Той от обектите от 4-ти  и 5-ти функционален вид и трябва да бъдат въведени в експлоатация, да има констативен протокол, да бъде вписан в съответния регистър и издадено  удостоверение за въвеждане в експлоатация, а такива доказателства няма. Другата алтернативноматериална предпоставка по смисъла на закона по никакъв начин не се доказа, че обектите са ползвани.

Предвид изложеното, моля да отмените процесния административен акт като неправилен и незаконосъобразен. Моля, съобщенията по делото да се изпращат на право на дружеството в жалбоподател, на адреса посочен в жалбата.

Моля да бъдат присъдени разноски в полза на доверителя ми.

Най-учтиво моля да ми дадете възможност да представя в 7-дневен срок писмени бележки.

 

СЪДЪТ предоставя на страните 7-дневен срок от днес за представяне на писмени защити по съществото на спора.

 

СЪДЪТ обявява устните състезания за приключили и ще се произнесе в срок.

 

Протоколът е изготвен в съдебно заседание.

Заседанието приключи в  13.54 часа.

 

СЕКРЕТАР:                         ПРЕДСЕДАТЕЛ: