ПРОТОКОЛ

 

Година 2010, 15.04.                                                                        град  Бургас

 

АДМИНИСТРАТИВЕН СЪД       ХІІІ-ти АДМИНИСТРАТИВЕН СЪСТАВ

На петнадесети април                                         две хиляди и десета година

 

В публично заседание в следния състав:

 

                ПРЕДСЕДАТЕЛ: ТАНЯ ЕВТИМОВА

      ЧЛЕНОВЕ: 1. ПАВЛИНА СТОЙЧЕВА

       2. ДАНИЕЛА ДРАГНЕВА

секретар:  Г.Ф.

прокурор: СТАНИМИР ХРИСТОВ

сложи за разглеждане докладваното от съдия Драгнева

КНАХ   дело    номер    396   по    описа    за   2010  година.

 

На именното повикване в  10.05  часа се явиха:

 

За касатора – Началник на Районно управление на МВР – Несебър, редовно призован, представител не се явява.

За ответника по касационната жалба – В.И.К., редовно призован, се явява адвокат Я., с представено по делото пълномощно.

За Окръжна прокуратура гр. Бургас се явява прокурор Христов.

 

Становище по хода на делото:

АДВОКАТ Я. – Моля да дадете ход на делото.

ПРОКУРОРЪТ – Да се даде ход на делото.

 

Съдът по хода на делото

О П Р Е Д Е Л И:

ДАВА ХОД НА ДЕЛОТО И ГО ДОКЛАДВА.

 

         Становище по жалбата и доказателствата:

АДВОКАТ Я. – Оспорвам касационната жалба. Не представям нови доказателства и не правя искания за събиране на такива.

ПРОКУРОРЪТ – Моля да се приемат представените до този момент писмени доказателства. Нямам доказателствени искания. Да се приключи събирането на доказателствата.

 

         Съдът по доказателствата

О П Р Е Д Е Л И :

ПРИЕМА представените писмени доказателства.

ПРИКЛЮЧВА събирането на доказателствата.

ДАВА думата по същество:

 

         АДВОКАТ Я. – Моля да оставите жалбата без уважение, същата е абсолютно неоснователна. Маркирам само с едно изречение, че касаторът се е обосновал на отменено правно основание. Освен това жалбата не съдържа нито едно касационно основание визирано в чл.212 ал.1 от АПК, същата не съдържа и касационни основания, тя не отговаря на изискванията по реда на чл.348, ал.1 от НПК. По същество, според касатора е без значение, че административнонаказващия орган е посочил друга дата на извършване на административно нарушение в наказателното постановление, след като в АУАН е била посочена действителната дата на нарушението, и че в наказателното постановление е била допусната техническа грешка. Разпоредбата на чл.57, ал.1, т.3 от ЗАНН има императивен характер, задължение е на административнонаказващия орган да посочи датата и мястото на извършване на нарушението. Техническа грешка не може да бъде допусната при наличието на императивни разпоредби, няма ред за нейното отстраняване. и ако може да се отсъждат нарушения, които могат да бъдат преодолени по реда чл.53, ал.2 от ЗАНН това е само при нарушения несъществени, допуснати в АУАН. В този смисъл основанията сочени в жалбата са неоснователни.

Представям и моля да бъде прието писмено становище.

 

ПРОКУРОРЪТ – Считам, че жалбата е неоснователна и като такава не следва да бъде уважена. Изцяло споделям доводите на първоинстанционния Несебърски районен съд за допуснато съществено процесуално нарушение в хода на административнонаказателното производство, а именно: нарушена е нормата на чл.57, ал.1, т.3 от ЗАНН като в наказателното постановление за дата на допуснатото нарушение е посочена дата различна от тази посочена в АУАН, а от доказателствата по делото се установява, че това е дата различна от датата на извършеното нарушение. Това нарушението намирам за съществено такова и опорочаващо изцяло оспореното наказателно постановление. В тази връзка намирам решението на първоинстанционния съд за правилно и законосъобразно.

 

         Съдът счете делото за изяснено и обяви на страните, че ще се произнесе с решение в законоустановения срок.

 

         Протоколът е изготвен в съдебно заседание.

         Заседанието приключи в 10.10 часа.

 

СЕКРЕТАР:                                              ПРЕДСЕДАТЕЛ: