ПРОТОКОЛ

       

Година 2009, 12.05.                                                                                град  Бургас

 

АДМИНИСТРАТИВЕН СЪД                      VІ-ти  административен  състав       

На дванадесети май                                     две хиляди и девета година

В публично заседание в следния състав:

                                                    

                                            ПРЕДСЕДАТЕЛ: ЛИЛИЯ АЛЕКСАНДРОВА.

                                                     

Секретар:   М.В.

Прокурор:                                       

Сложи за разглеждане докладваното от съдия АЛЕКСАНДРОВА

административно дело номер 396 по описа за 2009 година.                     

 

На именното повикване в  11.50  часа се явиха:

 

Жалбоподателят „АРБО” АД, редовно призован, не се изпраща законен представител, представлява се от адвокат К., надлежно упълномощен, с пълномощно по делото.

 Ответникът по жалбата кмета на Община Бургас, редовно призован, се представлява  юрисконсулт  Ч.

 Явяват се вещите лице инж.З.А. и  инж. В.Г..

 

СТРАНИТЕ – Да се даде ход на делото.

 

На основание чл.142, ал.1 от  ГПК, във връзка с чл.144 от  АПК и поради липса на процесуални пречки за даване ход на делото, съдът,

 

О П Р Е Д Е Л И:

ДАВА ХОД НА ДЕЛОТО.

 

АДВ. К. – Моля вещите лица да бъдат разпитани в едно съдебно заседание, тай като заключението, което следваше да бъде изготвено от вещото лице З.А. не е депозирано по делото. Моля изслушването на вещото лице В.Г., независимо, че неговото заключение е представено в срок, да бъде отложено за следващо съдебно заседание  за да могат да бъдат разпитани двете вещи лица  в едно съдебно заседание.

 

ЮРИСКОНСУЛТ Ч. - Нямам възражения двете заключение да бъдат изслушани  в едно съдебно заседание. Ще направя доказателствени искания, във връзка с това как се третира използването на имота, и изграждането на предвидения пътен възел как ще попречи на това, както и по повод на това,  че вещото лице А. е отбелязала ,че бензиностанцията е с временен статут. Считам, че жалбоподателят следва да бъде задължен да представи доказателства, относно статута на бензиностанцията.. Какъв е статута на обекта и ако това е временен обект?

 

ВЕЩОТО ЛИЦЕ З.А. – Необходимо е допълнително време за да се проверят всички налични актове за сделки към 25.02.2009 г., тъй като този процес е свързан с проверка на всички нотариални актове за извършени продажби за периода от м. 12.2007 г. до края на м. 02.2009 г. По тези причини не успях в кратките срокове, да изготвя заключението за настоящото заседание.

Съдът намира искането на процесуалния представител на ответника по жалбата за задължаване на другата страна по спора да представи намиращи се у нея писмени доказателства, които имат значение за изясняване на спора за допустими и основателни, поради което

 

О П Р Е Д Е Л И:

 

ЗАДЪЛЖАВА жалбоподателя най-късно до следващото съдебно заседание да представи по делото заверени  копия от писмени доказателства, от които да е видно, какъв е статута на построената в имота бензиностанция, както и на всички други съоръжения намиращи се в имота, на какво основание са построени, има ли документ за собственост и др.

ДАВА възможност на страните до следващото съдебно заседание да изчерпят всички свои доказателствени искания със становищата си по жалбата.

 

Поради необходимостта от събиране на допълнителни доказателствени средства, съдът

 

О П Р Е Д Е Л И:

 

ОТЛАГА делото и НАСРОЧВА съдебно заседание за  16.06.2009г. от 10.00 ч., за която дата и час страните и вещите лица са да се считат за редовно призовани.

 

 Протоколът се изготви в съдебно заседание.

Заседанието приключи в 12.00 часа

 

 

СЕКРЕТАР:                                              ПРЕДСЕДАТЕЛ: