ПРОТОКОЛ

       

Година 2009, 17.04.                                                                                град  Бургас

 

АДМИНИСТРАТИВЕН СЪД                      VІ-ти  административен  състав       

На седемнадесети април                             две хиляди и девета година

В публично заседание в следния състав:

                                                    

                                            ПРЕДСЕДАТЕЛ: Л.А.

                                                     

Секретар:   М.В.

Прокурор:                                       

Сложи за разглеждане докладваното от съдия А.

административно дело номер 396  по описа за 2009 година.                     

 

На именното повикване в 10.00 часа се явиха:

Жалбоподателят „АРБО” АД, редовно призован, не се явява и не изпраща представител.

 Ответникът по жалбата кмета на Община Бургас, редовно призован, не изпраща представител.

 Явява се вещото лице З.А..

 

 

Съдът намира, че липсват процесуални пречки за даване ход на делото,  поради което и на основание чл.142, ал.1от  ГПК, във връзка с чл.144 от  АПК, съдът

О П Р Е Д Е Л И:

ДАВА ХОД НА ДЕЛОТО

 

Заключението на вещото лице е постъпило на 13.04.2009 г., като видно от записванията в протокола от предходното съдебно заседание, заключението е представено в самото заседание. Съгласно разпоредбата на чл. 27, ал.3, предл. последно от Закона за общинската собственост, вещото лице е длъжно да представи заключението си най-късно три дни преди съдебно заседание. Тази разпоредба е специална, по отношение на общата разпоредба в процесуалния закон, поради което в конкретния случай съдът намира, че към настоящия момент следва да се приеме, че експертното заключение може да бъде разгледано, тъй като законовия тридневен срок от представянето му е изтекъл.

Съдът докладва, че по делото е постъпила молба от юк Ч., процесуален представител на ответника, в която е направено доказателствено искане да се допусне допълнителна задача към вещото лице, изчерпателно формулирана в молбата. Копие от молбата на 15.04.2009 г. е връчено на процесуалния представител на жалбоподателя.

 

В залата се явява адв. К., процесуален представител на жалбоподателя.

 

Съдът пристъпва към разпит на вещото лице

СНЕМА самоличността на вещото лице:

З.Ч.А., 67 г.,  неосъждана, без дела и родство със страните. Предупредена за наказателната отговорността по чл.291 от НК, за съзнателно даване на невярно заключение. Обещава да даде безпристрастно заключение.

Разпитана каза:

ВЕЩО ЛИЦЕ – представила съм експертно заключение, което поддържам.

Върху действащия ПУП съм нанесла плана на собствеността от обект „Надлез  над товарна железопътна гара -  Бургас”. Тази пътна връзка, която е към надлеза е предвидена по действащия ПУП, но видно от него процесния имот не се засяга от самата пътна връзка, а се засяга от параметрите на техническия проект, които аз съм показала със зелен пунктир на скицата. Т.е попадат в откоса, сервитутни зони, които са предвидени по параметрите на техническия проект. По тази причина, приложената на л. 25 от делото скица, която отразява действащия ПУП, отразяват предвижданията по уличната регулация, но не отразяват параметрите на техническия проект. Затова на тази скица не се вижда, че процесния имот е частично засегнат. Следващата скица, която е на л. 26 от делото, е от проекта „Надлез  над товарна железопътна гара -  Бургас” -лист първи, записан като „План на собствеността”. На тази скица  вече се виждат предвижданията на техническия проект, които засягат имота в размер на 7 кв.м.

Имотът е терен в промишлена зона, която е урегулирана.

Не е предвиден подход към бензиностанцията, част от която се намира в процесния имот, след реализиране на мероприятието, заради което се извършва отчуждаването.

 

На въпросите на АДВ. К. -  Дали е възможно техническия проект да е изработен в отклонение от ПУП.

 

ВЕЩО ЛИЦЕ – ПУП представлява план за улична регулация и върху него е отразена само уличната регулация, не са нанесли параметрите на техническия проект.

АДВ. К. -  Дали ПУП следва да отразява и наличието на сервитутни зони, технически проводи, трябва ли да предвижда цялост.

ВЕЩО ЛИЦЕ – Отчуждителните заповеди са направени под параметрите на техническия проект. Отчуждават се площи, които попадат не само в улични регулации, но и необходимите площи по технически проект. По принцип би трябвало всички отклонения от действащия ПУП, които се предвиждат по техническия проект, да бъдат отразени чрез изменение на ПУП. В случая няма такова отразяване на тези части от техническия проект, които засягат процесния имот в действащия ПУП.

АДВ.К. -  Дали така наречения технически проект е този инвестиционен проект по смисъла на ЗУТ и дали е одобрен със строително разрешение.

ВЕЩО ЛИЦЕ – Не съм изследвала този въпрос, тъй като нямах такава задача.

АДВ.К.  - Нямам други въпроси. Нашия основен довод не касае оценката на имота, но не се противопоставям на становището на ответника.

 

На основание чл. 157 от ГПК, във връзка с чл. 144  от АПК съдът

 

О П Р Е Д Е Л И:

 

 

ПРИЕМА заключението на  вещото лице. УТВЪРЖДАВА окончателен размер на възнаграждението в размер, равен на  внесения депозит. Да се издаде РКО.

 

АДВ. К. – Не възразявам да се допусне допълнителна задача към вещото лице, поискана от ответника.

 

С оглед служебното начало съдът намира, че следва да се допусне комплексна съдебно-техническа експертиза, която освен отговора на поставената допълнителна задача от ответника, следва да даде отговор и на следния въпрос: Вещото лице, като вземе предвид предвижданията на влезлия в сила и действащ към настоящия момент ПУП-ПУР на „Северна промишлена зона гр. Бургас” да отговори на въпроса  - Остатъкът от имота, годен ли е за застрояване, с оглед предвижданията на ПУП, или съответно ползване съобразно устройствените, санитарнохигиенните и противопожарните правила и нормативи и изискванията за сигурност и безопасност. Може ли да продължи да се ползва имота след отчуждаването, за дейността за която се използва към настоящия момент. Да опише какво представлява пътното съоръжение представляващо мероприятието заради което се извършва отчуждаването в участъка, който засяга процесния имот. Предвид това следва задачите да бъдат поставени на две вещи лица, като първото от тях е вещото лице, което е извършило първоначалната експертиза, а второто следва да е вещо лице със специалност „Пътно строителство”, като всеки от тях следва да отговори на онази част от поставените въпроси, която е относима към неговата тясна специалност. Мотивиран от това  и на основание осн. 195, ал. 1 от ГПК във връзка с  чл.144 от АПК, съдът

 

О П Р Е Д Е Л И:

 

 ДОПУСКА  Допълнителна комплексна експертиза, която след като се запознае с представените по делото доказателства, както и със всички материали намиращи се в община Бургас, които имат отношение към действащия ПУП в участъка, където се намира процесния имот и към изготвената до настоящия момент техническа документация свързана с изграждането на бъдещото пътно съоръжение и след като извърши справка в службата по вписванията гр.Бургас, да даде заключение по формулирания от процесуалния представител на ответника по жалбата въпрос, обективиран в молба от 15.04.2009 г. (л.51 от делото), както и по формулираните от съда въпроси, обективирани в настоящия протокол.

 

ОПРЕДЕЛЯ първоначален депозит в размер на 250 лв., вносими в 7 дневен срок от съобщаването от ответника по жалбата по сметка на Административен съд Бургас, като УКАЗВА на същия, че в този срок следва да депозира доказателство за внесения депозит.

 

ОПРЕДЕЛЯ за вещи лица инж.З.А. и инж. В.Г., като за първия от общия определен първоначален депозит  определя такъв в размер на 100 лв., а за втория от общия определен депозит определя такъв в размер на 150 лв. УКАЗВА на вещите лица, че най-късно в тридневен срок преди датата на следващото съдебно заседание, следва да  депозират експертното си заключение.

 

АДВ.К. -  Нямам други доказателствени искания.

 

Поради необходимостта от събиране на допуснати доказателствени средства, съдът

 

О П Р Е Д Е Л И:

 

ОТЛАГА делото  и  НАСРОЧВА съдебно заседание за  12.05.2009 г. от 11.50 ч., за която дата и час страните са длъжни да следят сами и да се считат за редовно призовани.

 

 

Протоколът се изготви в съдебно заседание.

Заседанието приключи в 10.20 часа

 

СЕКРЕТАР:                                              ПРЕДСЕДАТЕЛ