ПРОТОКОЛ

 

Година 2015, 15.06.                                                                               град  Бургас

АДМИНИСТРАТИВЕН СЪД                   ДЕВЕТИ административен състав

На петнадесети юни                                     две хиляди и петнадесета година

В публично заседание в следния състав:

 

СЪДИЯ: ПАВЛИНА СТОЙЧЕВА

 

Секретар: Г.Ф.    

Прокурор:

Сложи за разглеждане докладваното от съдия Стойчева

Административно дело номер  395   по описа за 2015 година.

На именното повикване в 13:38 часа се явиха:

 

         ЖАЛБОПОДАТЕЛЯТ П.П.В., редовно уведомен, представлява се от адвокат К. и адвокат С., надлежно упълномощени, с представено пълномощно на л.56 от делото.

 

         ОТВЕТНИКЪТ  Кмет на Община Поморие, редовно уведомен, представлява се от адвокат А., която представя днес пълномощно.

 

         ЗАИНТЕРЕСОВАНАТА СТРАНА „Булстрой БГ” ЕООД, редовно уведомен, представлява се лично от управителя Д.В..

 

         ЗАИНТЕРЕСОВАНАТА СТРАНА С.М.С., редовно уведомен, се явява лично.

 

         ЗАИНТЕРЕСОВАНАТА СТРАНА С. М.М.-В., редовно уведомена, се явява лично.

 

ПЪЛНОМОЩНИЦИТЕ НА СТРАНИТЕ – Да се даде ход на делото.

ЗАИНТЕРЕСОВАНИТЕ СТРАНИ – Също не възразяваме.  

 

Съдът не констатира пречки по движението на процеса, поради което

 

О П Р Е Д Е Л И:

         ДАВА ХОД НА ДЕЛОТО.

        

АДВОКАТ С. – Поддържам така депозираната жалба по делото.

Моля да приемете така окомплектованата административна преписка от Община Поморие.

Никъде по делото не можах да открия първоначалното заявление, което е послужило за иницииране административното производство пред Община Поморие.  Установили сме наличието на една молба, на л.17 от делото, от която видно, че е бланка, попълнена и входирана по вече инициирано и развило се административно производство пред Община Поморие за промяна на ПУП. В нея се цитират документи, от които е видно,  че те са представени във връзка с вече стартирала процедура. За това моля да задължите Община Поморие да представи първичното заявление от всички заинтересовани лица, касаещо образуването на административно производство по изменение на ПУП. 

 

АДВОКАТ К. – Нямам какво да добавя към казаното от колегата. Моля да задължите ответника така както заяви адвокат С..

 

АДВОКАТ А. – От името на Община Поморие заявявам, че процесната заповед е законосъобразна и че не са налице посочените отменителни основания.

Жалбата на първо място считам, че е недопустима, тъй като е изтекъл отдавна срока за обжалване, а съответно жалбоподателят е упълномощил други лица, които от негово има и за негова сметка да извършват всички действия по образуваната преписка по издаването на процесната заповед. 

Много преди иницииране за образуване на това изменение на ПУП-а жалбоподателя е бил известен и по този повод той е упълномощил други лица да извършват тези действия от негово име. Струва ми се, че чрез пълномощник жалбоподателят е бил уведомен. Твърдим, че жалбоподателят е бил известен чрез пълномощника му. Има представени обратни разписки с преписката. 

 

АДВОКАТ С. – Само да допълним становището ни. С оглед на така очертаващите се позиции на ответните страни, ние сме готови да ангажираме доказателства, посредством които да докажем както допустимостта на жалбата, така и нейната основателност по същество. Тези си твърдения сме изложили в жалбата, но още веднъж заявяваме, че имаме доказателствени искания в тази насока.

 

ЗАИНТЕРЕСОВАНАТА СТРАНА В. – Поддържам възражението си, което съм депозирал по делото. Там е приложен Нотариален акт учредяване право на строеж (суперфиция) срещу задължение за строителство, който е между от една страна жалбоподателя и моята фирма „Булстрой БГ Инвест” ЕООД, които получаваме обезщетение, а от друга страна е фирмата-строител. Ние заедно с жалбоподателя В. получаваме обезщетение. Лицето беше наясно с така съществуващия ПУП. Ако този ПУП в момента бъде променен ще настъпят последствия за трето лице, което строи и е вложило повече от половин милион лева.

ЗАИНТЕРЕСОВАНАТА СТРАНА С. – Също поддържам становището на Общината и ми се струва, че всичко е изрядно от тяхна страна.

 

ЗАИНТЕРЕСОВАНАТА СТРАНА В. – Оспорвам жалбата като недопустима на три основания:

Първо считам, че твърдението, че жалбоподателят е узнал за цялата преписка и административното обединяване на имотите едва през януари 2015г., се разминава с всички доказателства, включително и които той е представил с жалбата, както и с тези, които са представени и от третата заинтересована страна „Булстрой”, както и представените и от мен. 

По специално имам предвид това – жалбоподателят ми е първи братовчед и едно от пълномощните, което ми го е дал на мен, има такъв характер, че цели именно обединяване на имотите, с оглед получаване на по-голямо обезщетение при застрояване и включва извършването на абсолютно всички административни и правни действия в тази насока. Такова пълномощно освен на мен, той е дал и на моята майка, в момента покойница, а така също и на управителя на „Булстрой”.

Приложила съм още един документ в оригинал - договор за проучване и проектиране, който също удостоверява, че жалбоподателят е желаел и е бил наясно относно необходимостта от обединяването на тези имоти.

И на трето място - самият нотариален акт за суперфиция,  който датира от преди една година и в който изрично е записано като текст, че двамата собственици, учредяват заедно право на строеж върху имот с площ от хиляда сто и няколко кв.метра, което е площта  на двата имота - този на П.В. и този на „Булстрой”. Нотариалният акт е бил извършен в кантората на нотариус, прочетен на глас в кантората на нотариуса. Няма данни жалбоподателят  да не го е видял и или да не го е чул.

На второ място твърдя, че основание за недопустимост на жалбата е и липса на правен интерес, с оглед на това, че жалбоподателят има нотариален акт, по силата на който, той ще получи дължимото му се обезщетение за извършване на строителство в неговия имот.  

Трето, аз твърдя, че жалбата е недопустима, поради злоупотреба с правото на жалба, тъй като по този начин се прави опит за заобикаляне на закона, защото няма основание за разваляне на нотариалния акт за суперфиция. Поради тази причина аз Ви моля да прекратите настоящото производство и да не допускате никакви искания от страна на жалбоподателя за назначаване на експертизи, които биха били по съществото на спора.

 

АДВОКАТ А. – Искам да добавя относно узнаването на процесната заповед от жалбоподателят, че в съобщението, което е приложено по делото е вписано, че долуподписаните са запознати със съдържанието на процесната заповедта и вместо жалбоподателя подпис е положил неговият пълномощник Д.И.М.. Съобщението се намира на л.29 от делото.

 

АДВОКАТ С. – С оглед становището на страните по отношение на цитирания нотариален акт за суперфиция, смея да твърдя, че действията на страните по така развилото се нотариално производство от една страна и тяхното участие в административното производство от друга страна, следва де се разберат, според нас, по следния начин: При внимателен прочит на нотариалния акт за суперфиция той касае едни одобрени проекти, които проекти се разпределят на бъдещи самостоятелни обекти между страните. Внимателният прочит на нотариалния акт не дава ясна представа за действащото градоустройство, а именно цитираната заповед на кмета на община Поморие въз основа, на която се е стекла втората процедура на съвсем самостоятелно основание в ЗУТ - изготвяне, съгласуване и одобряване на инвестиционни проекти. Отделно от това, практиката за съобщаване на индивидуални административни актове считам, че не е в смисъла да се тълкува и да се възприема даден факт като евентуално узнаване за съществуването на даден административен акт. Считам, че закона и практика красноречиво показват значението на надлежното съобщаване на всички страни. В тази връзка считам, че представеното съобщение в табличен вид, на още едно основание опровергава извеждане на извод за узнаване на процесната заповед. Какво се има предвид? От една страна кмета е съобщил на всички заинтересовани, събрал е подписи и е приел, че е финализирана цялата процедура пред него. В настоящият момент заинтересованите страни абдикират от това обстоятелство като част от административната процедура и уповават своите твърдения на един нотариален акт за суперфиция, в който обаче процесната заповед не е намерила място. Тя не се съдържа в него.  Там се разпределят едни площи по одобрени проекти.

С оглед на това моля вече да пристъпим към доказателствените искания.

 

ЗАИНТЕРЕСОВАНАТА СТРАНА В. – Съобщението, което коментираме за връчване на процесната заповед, находящо се на л.29 от делото и за което по делото беше обяснено, че е подписано от пълномощник на жалбоподателя В.,  това съобщение е подписано от майка ми Д.М., не само от името на жалбоподателя, но и от мое име и от името на брат ми. Т.е. за узнаването на процесната заповед за жалбоподателят В., съобщението е подписано от моята майка на 26.11.2007г.

 

АДВОКАТ С. – Така изложеното обстоятелство от една от страните, че въпросната майка, която се е подписала е вече покойница, поради което е недопустимо друг човек, да прави изявления за потвърждаване полагане на подпис, след като лицето няма как фактически да може да направи изявление лично.

Отделно от това искам да отбележа една особеност, че така приложени пълномощни касаят единствено обединяването. След изслушване на съдебно-техническа експертиза ще стане ясно, че в обхвата на градоустройствената разработка е обхванато не само обединяване  на имота, а и изготвяне за първи път по отношение на имотите на план за застрояване,  като изричното волеизявление на представителната власт се ограничава, евентуално ако съдът приеме, че е налице, едно обединяване по регулация.

 

Съдът по доказателствата

 

О П Р Е Д Е Л И:

 

ПРИЕМА и ПРИЛАГА по делото представените с жалбата писмени доказателства, както и тези изпратени от административния орган, представляващи, заверено копие на административната преписка, изготвена във връзка издаването на обжалваната заповед, както и допълнително представените от заинтересованите страни писмени доказателства, съпътстващи техните депозирани по делото становища.

 

Във връзка с повдигнатите в днешно съдебно заседание от ответната страна и заинтересованата страна възражения относно недопустимостта на настоящото съдебно производство, съдът ще вземе становище в мотивите на крайния си съдебен акт. 

 

АДВОКАТ С. – Моля на първо място да бъде допусната съдебно-графологическа експертиза с поставени въпроси формулирани в молба, която представям на съда и с преписи за страните. С тази експертиза считам, че всичките въпросителни по заявления, одобряване, съобщаване, ще бъдат изчистени както по отношение на пълномощниците, така и по отношение на доверителят ми.

На второ място, моля да допуснете съдебно-техническа експертиза, която ще има за предмет да даде отговор на така поставените въпросите свързани със спазване на всички нормативи и правила, които са относими при едно такова градоустройствено решение. Предоставям екземпляр от молбата и за страните.

 

АДВОКАТ А. – Не ми стават ясни тия молби, тъй като са току що връчени. Поддържаме си становището, че жалбоподателят е положил подпис върху пълномощните, с които е упълномощил други лица. На нас не си става ясно оспорват ли се подписите върху пълномощното или само се твърди, че не са упълномощени лицата. Не твърдим, че жалбоподателят е положил подпис под заявлението и под молбата  посочени в нарочната молба, а твърдим, че те са подписани от неговите пълномощници.

 

ЗАИНТЕРЕСОВАНАТА СТРАНА В. – Ние никога не сме твърдяли, че има положен подпис от жалбоподателя в административната преписка. Всички документи, които са в административната преписка са подписани от пълномощник на жалбоподателя.  Безпредметно е изследване на подписите на пълномощниците, тъй като документите  са били подписани от някой от тримата пълномощници – от мен, от майка ми и или от управителя В., поради което считам, че изследването по т.1 от молбата е безпредметно.

Не разбирам какво се иска по т.2. от молбата за графологична експертиза, какво изследване да се направи.

 

АДВОКАТ С. – По т.2 от молбата уточнявам, че цитираните пълномощни касаят отделни времеви периоди, в тази връзка въпросът е кой от всичките пълномощници е положил подписа и името за сметка на П.В. *** за иницииране за издаване на процесната заповед, което заявление сега искаме община Поморие да бъде задължена да го представи. Цитирано е в писменото становище на главният архитект и мотивираното предписание на кмета във връзка с постъпилото искане. Именно това искане искаме да бъде представено по делото.

На второ място –  в молбата с вх. 3792-Б/10.08.2001г. до главния архитект на община Поморие за одобряване на проект за ПУП, на л.17 от делото, искаме изследване на подписа положен под името на П.В.. Мисля, че там няма цитирано пълномощно, което да дава представителна власт на някое от лицата.

 

ЗАИНТЕРЕСОВАНАТА СТРАНА В. – На молбата за одобряване на проект за ПУП, на л.17 от делото заявявам, че подписа е мой, положен най-отдолу, срещу името дружеството, което представлявам.

Относно доказателствените искания предоставям на съда.

 

ЗАИНТЕРЕСОВАНАТА СТРАНА С. – Предоставям на съда.

 

ЗАИНТЕРЕСОВАТА СТРАНА В. – Предоставям на съда.

 

АДВОКАТ А. – По доказателствените искания предоставям на съда.

 

Съдът, като взе предвид направените в днешно съдебно заседание  доказателствени искания от пълномощниците на жалбоподателя, както и съпътстващите ги в днешно съдебно заседание уточнения, намира доказателственото искане за допускане на съдебно-техническа експертиза за основателно, като такова следва да бъде уважено, поради което и на основание на чл.195, ал.1 от ГПК

 

О П Р Е Д Е Л И:

 

НАЗНАЧАВА съдебно-техническа експертиза вещото лице по която, след като се запознае с приложените по делото доказателства, както и след като се запознае със строителната документация съхранявана в община Поморие, да отговори на поставените от жалбоподателя въпроси в депозираната днес молба от неговите пълномощници.

Експертизата да се изготви от вещото лице арх. В. А.- Д. при депозит в размер на 500 лв, вносим от жалбоподателя в 7-дневен срок, считано от днес.

 

Молбата за назначаване на съдебно-графологична експертиза, съдът също намира за основателна, доколкото посредством това искане биха се установили правнозначими факти за решаването на делото, като по отношение на относимостта на доказателствено искане не може да се вземе еднозначно становище към настоящия момент, поради което следва да бъде уважено, с оглед на което и на основание на чл.195 ал.1 ГПК, съдът

 

О П Р Е Д Е Л И:

 

НАЗНАЧАВА съдебно-графологична експертиза, вещото лице по която да отговори на поставените от пълномощните на жалбоподателя въпроси, съдържащи се в докладваната днес молба.

Експертизата да се изготви от вещото лице Х.Д., при депозит в размер на 200 лв, вносим от жалбоподателя в 7-дневен срок, считано от днес.

 

ЗАДЪЛЖАВА  Община Поморие в 7-дневен срок, считано от днес, да представи по делото първоначалното искане от страна на жалбоподателя за иницииране на процесното административно  производство, което искане без да е идентифицирано е посочено в становището на главния архитект на община Поморие, както и в мотивираното предписание на кмета на община Поморие. 

 

С оглед необходимостта от събиране на допълнителни доказателства, съдът

 

ОТЛАГА делото и НАСРОЧВА съдебно заседание на 09.11.2015г. от 14.00 часа, за която дата и час страните да се считат редовно уведомени от днес.

Да се уведомят двете вещи лица след внасяне на депозитите.

 

Протоколът се изготви в съдебно заседание.

Заседанието приключи в 13:55 часа.

 

 

СЕКРЕТАР:                          СЪДИЯ: