ПРОТОКОЛ

 

Година 2013,08.10.                                                                      град Бургас

 

АДМИНИСТРАТИВЕН СЪД                         VІ-ти административен състав

На осми октомври                                      две хиляди и тринадесета година

В публично заседание в следния състав:

                                                     

ПРЕДСЕДАТЕЛ: ЛИЛИЯ АЛЕКСАНДРОВА

                                                     

Секретар: М.В.

Сложи за разглеждане докладваното от съдия Александрова

административно дело номер 395 по описа за 2013 година.

 

На именното повикване в 10.30 часа се явиха:

 

Жалбоподателят „Ибердрола Инмобилария риъл естейт инвестмънс” ЕООД, редовно призован, се представлява от адвокат А., надлежно упълномощен, с представено пълномощно по делото. (л.19).

Ответникът началник Регионален отдел „Национален строителен контрол” (РОНСК) Бургас, РДНСК Югоизточен район, редовно призован, се представлява от юрисконсулт Д., надлежно упълномощен, с представено пълномощно по делото.

За заинтересованата страна главен архитект на Община Царево, редовно призован, се явява представител по пълномощие адвокат Д., надлежно упълномощен, с представено пълномощно по делото.

Явява се вещото лице арх. В.Д..

 

СТРАНИТЕ – Да се даде ход на делото.

 

На основание чл.142, ал.1 от ГПК, във връзка с чл.144 от АПК и поради липса на процесуални пречки за даване ход на делото, съдът

 

О П Р Е Д Е Л И:

         ДАВА ХОД НА ДЕЛОТО

         ДОКЛАДВА, че заключението на вещото лице е постъпило на 30.09.2013г. – в рамките на законоустановения срок по ГПК, поради което пристъпва към разпит на вещото лице, като снема самоличността му както следва:

 

Арх.В. Й. Д., 57г., неосъждана, без дела и родство със страните.

Предупредена за наказателната отговорност по чл.291 от НК, за съзнателно даване на невярно заключение.

Обещава да даде безпристрастно заключение.

Разпитана каза:

ВЕЩОТО ЛИЦЕ Д. – Представила съм експертно заключение, което поддържам.

ВЪПРОС на АДВОКАТ А. – Интересува ни дали е задължително в инвестиционния проект да се включва „Пожарна безопасност” или е необходимо само съгласуване с Пожарна безопасност гр.Царево?

ОТГОВОР на ВЕЩОТО ЛИЦЕ Д. – Както е поставен въпросът не може да се каже и/или. Бих обяснила какъв е стария ред и какъв е редът след промяна на Наредбата.

В стария ред към частите на инвестиционните проекти се разработваха мерки по пожарна безопасност. Те не бяха отделна част от проекта, бяха мерки към отделните части на проекта – към архитектурни части, технологични части, към част „ВиК”, към част Ел-обзавеждане, други такива части.

По стария ред проектът се съгласуваше с пожарната. Те проверяват дали проекта отговаря на противопожарните правила и норми. Със съгласувателно писмо, за проекти до V категория. Относно проекти от І-ва, ІІ-ра, ІІІ-та и ІV-та категория се съгласуват задължително, за проекти от V-та и VІ-та категории – не се съгласуват.

А по новата наредба, §10 от Преходните разпоредби на тази Наредба, промениха Наредбата относно ІV-та категория, в която задължително следва да се съгласуват, ако обектите са І-ва и ІІ-ра категория. Освен частите се съгласува и проекта, ако са обекти от І-ва и ІІ-ра категория. В конкретния случай проекта е ІІ-ра категория.

В конкретния случай има изработени мерки, приложила съм ги към заключението, те са четири подобекта, за всички имат такива мерки, и освен това целия инвестиционен проект е съгласуван с Пожарната. Целият инвестиционен проект е съгласуван с Пожарната в гр.Царево.

АДВОКАТ А. – Нямам други въпроси.

ЮРИСКОНСУЛТ Д. – Нямам въпроси към вещото лице?

АДВОКАТ Д. – Нямам въпроси.

 

На основание чл.157 от ГПК, във връзка с чл.144 от АПК по доказателствата, съдът

 

О П Р Е Д Е Л И:

 

ПРИЕМА заключението на вещото лице. УТВЪРЖДАВА окончателен размер на възнаграждението равен на внесения депозит.

Да се издаде РКО.

 

АДВОКАТ А. – Представям списък с разноските по делото, с копие за другата страна. Нямам други доказателствени искания. Да се приключи събиране на доказателства.

ЮРИСКОНСУЛТ Д. – Няма да соча други доказателства. Да се приключи събирането на доказателства.

Възразявам относно претендираните разноски от жалбоподателя  като прекомерно високи

АДВОКАТ Д. – Няма да соча други доказателства. Нямам доказателствени искания. Да се приключи събирането на доказателства.

 

С оглед изявлението на страните за липса на доказателствени искания и на основание чл.149, ал.1, предложение последно от ГПК, във връзка с чл.144 от АПК, съдът

 

О П Р Е Д Е Л И:

 

ДАВА ход на устните състезания

 

АДВОКАТ А. – От името на моя доверител, моля да бъде уважена жалбата.

На първо място се атакува процесната заповед като недопустима, издадена извън срока.

На второ място същата е и незаконосъобразна. Във връзка с тези твърдения представям писмени бележки, с препис за ответника.

Моля да ни присъдите разноските по делото.

ЮРИСКОНСУЛТ Д. – Уважаема госпожо съдия, моля да постановите решение, с което да отхвърлите жалбата като неоснователна и недоказана и потвърдите заповедта на началника на РО „НСК” Югоизточен район Бургас като правилна и законосъобразна.

Моля да ми предоставите срок за представяне на писмени бележки.

Моля да ни присъдите юрисконсултско възнаграждение.

АДВОКАТ Д.А – Моля да уважите жалбата и да постановите съдебно решение, с което да отмените като неправилна и незаконосъобразна заповедта издадена от началника на РО „НСК”. Видно от събраните по делото доказателства се устави, че не са налице визирани строителни разрешения и не са налице основания, с които да бъде отменено разрешението за строеж. Моля да постановите съдебен акт в тази връзка.

Моля да ни присъдите съдебни разноски като се има предвид Наредбата за минималните адвокатски възнаграждения.

 

Съдът, на основание чл.149, ал.2, от ГПК, във връзка с чл.144 от АПК,

 

О П Р Е Д Е Л И:

 

ОБЯВЯВА устните състезания за приключили.

 

ДАВА възможност на процесуалния представител на ответника в 10 дневен срок от днес да представи по делото писмено становище.

 

Съдът УВЕДОМИ страните, че ще ОБЯВИ решението си в разумен срок според чл. 6 от Европейската конвенция за защита правата на човека.

 

 

Протоколът се изготви в съдебно заседание.

Заседанието приключи в 10.40 часа.

 

 

 

СЕКРЕТАР:                                        ПРЕДСЕДАТЕЛ: