ПРОТОКОЛ

 

Година 2013,16.04.                                                                      град Бургас

 

АДМИНИСТРАТИВЕН СЪД                         VІ-ти административен състав

На шестнадесети април                                        две хиляди и тринадесета година

В публично заседание в следния състав:

                                                     

ПРЕДСЕДАТЕЛ: ЛИЛИЯ АЛЕКСАНДРОВА

                                                     

Секретар: М.В.

Сложи за разглеждане докладваното от съдия Александрова

административно дело номер 395 по описа за 2013 година.

 

На именното повикване в 10.00 часа се явиха:

 

ЖалбоподателятИбердрола Инмобилария риъл естейт инвестмънс” ЕООД, редовно призован, се представлява от адвокат А., надлежно упълномощен, представя пълномощно (л.19).

Ответникът началник Регионален отдел „Национален строителен контрол”(РОНСК) Бургас, РДНСК Югоизточен район, редовно призован, се представлява от юрисконсулт Д. и юрисконсулт П., надлежно упълномощенr, представят съответните пълномощно.

Заинтересованата страна главен архитект на Община Царево, редовно призован, не се явява и не се представлява.

 

СТРАНИТЕ – Да се даде ход на делото.

 

На основание чл.142, ал.1 от ГПК, във връзка с чл.144 от АПК и поради липса на процесуални пречки за даване ход на делото, съдът

 

О П Р Е Д Е Л И:

ДАВА ХОД НА ДЕЛОТО И ГО ДОКЛАДВА

Производството е образувано по жалба против заповед № ДК-11-Б-4/17.01.2013г. на началник Регионален отдел „Национален строителен контрол” – Бургас при РДНСК – Югоизточен район, с която е отменено Разрешение за строеж № 164/21.12.2012г. издадено от гл.архитект на Община Царево за „БТКП №9, 20/0,4кV,2х800кVА, БКТП №10, 20/0,4кV,1х800кVА; външно кабелно ел.захранване20кV, тип NA2XS\F|2Y 3х(1х185 кв.м.); площадкови ел. кабели 0,4кV и районно осветление етапно изпълнение” в ПИ с идентификатор 44094.3.954, м.„Смайлов чаир”, землището на с.Лозенец, издадено от гл. архитект на Община Царево на името на жалбоподателя.

Производството е по реда на чл.215 и сл. от ЗУТ.

АДВОКАТ А. – Поддържам жалбата. Да се приемат представените доказателства към нея. Наред с това моля да се уважи молбата ни за представяне на доказателства от ответника. В жалбата имам искане за задължаване на начални на РО „НСК” към РДНСК Бургас, да представят писмени доказателства по опис в жалбата. Представям и молба с посочени в нея доказателства, които не се намират в кориците на делото, а са от съществено значение за правилното му решаване. Моля ответника да ги представи.

Нямам други искания по доказателствата.

         ЮРИСКОНСУЛТ П. – Уважаема госпожо съдия, жалбата е неоснователна, по отношение на доказателствените искания считам, че тези по т.4 следва да се изискат от общинската администрация, защото преписката е представена от тях. Ние нямаме тези доказателства при нас. За констатациите на РДНСК е извършена служебна проверка и просто не са преснимани тези доказателства, тъй като служебната проверка се прави на място в административния орган. При нас няма копия.

         ЮРИСКОНСУЛТ Д. – Моля да приемете представените с административната преписка доказателства.

По отношение на доказателствените искания, представям писмо от кмета на Община Царево, с което ни изпращат разрешения за строеж, между които и процесното, от което е видно, че административния орган се е произнесъл в законовия срок. Представям и копие от протокол №5/20.05.2010г. на ОбЕСУТ на Община Царево.

        

На основание чл.157 от ГПК, във връзка с чл.144 от АПК по доказателствата, съдът

 

О П Р Е Д Е Л И:

 

ПРИЕМА представените от административния орган писмени доказателства, представляващи заверени копия от административната преписка съгласно опис на л.2, 3 и 4, както и представеното в днешното съдебно заседание писмо от кмета на община Царево, рег.№24-00-548/27.12.2012г. и протокол №5/20.05.2010г. на ОбЕСУТ на Община Царево.

 

         Съдът като взе предвид становището на ответника във връзка с доказателственото искане на процесуалния представител на жалбоподателя по т.2 и т.3 от нарочна молба представена на съда в днешното съдебно заседание, както и като взе предвид факта, че исканите писмени доказателства се намират у трето неучастващо по делото лице,

 

О П Р Е Д Е Л И:

 

УКАЗВА на адвокат А., че следва да формулира исканията си по реда на чл. 192 по ГПК, в 3-дневен срок от днес.

 

         Поради необходимостта от събиране на нови доказателства, съдът

 

О П Р Е Д Е Л И:

 

ОТЛАГА делото и НАСРОЧВА съдебно заседание за 28.05.2013г. от 11.30ч., за която дата и час страните са длъжни да следят сами и се считат за редовно призовани.

 

 

Протоколът се изготви в съдебно заседание.

Заседанието приключи в 10.10 часа.

 

 

 

 

СЕКРЕТАР:                                        ПРЕДСЕДАТЕЛ: