ПРОТОКОЛ

 

Година 2010, 01.04.                                                                        град  Бургас

 

АДМИНИСТРАТИВЕН СЪД       ХІV-ти АДМИНИСТРАТИВЕН СЪСТАВ

На първи април                                                      две хиляди и десета година

В публично заседание в следния състав:

          ПРЕДСЕДАТЕЛ: ГАЛИНА РАДИКОВА

ЧЛЕНОВЕ: 1. ЛИЛИЯ АЛЕКСАНДРОВА

 2. ВЕСЕЛИН ЕНЧЕВ

Секретар:  Г.Ф.

Прокурор: СТАНИМИР ХРИСТОВ

Сложи за разглеждане докладваното от съдия Енчев

КНАХ   дело    номер    395    по    описа    за   2010  година.

 

На именното повикване в  10.25 часа се явиха:

За касатора – Директор на РИОКОЗ гр. Бургас, редовно призован, се явява юрисконсулт П., която представя пълномощно.

Ответникът по касационната жалба – „Нави Л” ЕООД, редовно призован, не се явява и не изпраща представител.

За Окръжна прокуратура гр. Бургас се явява прокурор Христов.

 

         Становище по хода на делото:

         СТРАНАТА И ПРОКУРОРЪТ – Да се даде ход на делото.

 

Съдът намира, че не са налице процесуални пречки за даване ход на делото, поради което

О П Р Е Д Е Л И :

         ДАВА ХОД НА ДЕЛОТО И ГО ДОКЛАДВА.

 

         Становище по жалбата и доказателствата:

ЮРИСКОНСУЛТ П.– Поддържам касационната жалба. Моля да приемете приложените към нея писмени доказателства. Няма да соча други. Да се приключи събирането им.

ПРОКУРОРЪТ – Да се приемат представените с касационната жалба писмени доказателства. Няма да соча други такива. Да се приключи събирането им.

 

         Съдът намира, че следва да приеме като доказателства по делото представените с касационната жалба заверени преписи от документи подробно описани в нея и предвид липса на други доказателствени искания следва да приключи съдебното дирене и да даде ход по същество.

Ето защо, съдът

О П Р Е Д Е Л И :

ПРИЕМА като доказателства по делото документите, описани в касационната жалба -  приложения от т.2 до т.5, включително, а именно: Заповед № VІ-326/03.06.2009 г. на директора на РИОКОЗ – Бургас, Длъжностна характеристика на началник сектор „Микробиология” при РИОКОЗ – Бургас, Свидетелство за призната специалност по микробиология  рег. № 013601/20.06.2008 г., молба за отпуск № 03-К-43/07.09.2009 г., Личен план за обучение, Индивидуален работен план, Декларация по ЗПРКИ.

ПРИКЛЮЧВА събирането доказателствата.

ДАВА ход по същество:

 

ЮРИСКОНСУЛТ П. – Поддържам касационната  жалбата и моля като имате предвид доводите отразени в нея да постановите решение, с което да отмените решението на Районен съд - Несебър и да потвърдите наказателното постановление на директора на РИОКОЗ – Бургас като правилно и законосъобразно. Считам за необосновано заключението на първоинстанционния съд относно неавтентичността на протокола за изследване, въз основа, на който е съставен АУАН и издадено наказателното постановление. Обстоятелството, че протокола за изследване е подпечатан и подписан от ръководителя на лабораторно-изпитателния комплекс е достатъчно да удостовери достоверността и коректността на резултатите от него. Липсва нормативен акт, който да регламентира начина на изследване относно наличието на микроорганизмите от групата на „коли-форми”, както начина и съставяне на протоколите от изследване. В тази връзка обстоятелството, че в протокола лицето, което е провело конкретното изследването е подписано със запетая не води до съществени процесуални нарушения, което от своя страна да доведе до отмяна на наказателното постановление като неоснователно.

 

ПРОКУРОРЪТ – Считам, че жалбата е основателна и като такава следва да бъде уважена. За да постанови оспореният пред Вас съдебен акт, първоинстанционния Несебърски районен съд е приел, че в хода на административнонаказателното производство е допуснато съществено процесуално нарушение, а именно - не се установява кое е длъжностното лице, което е изготвило изследването и е подписало протокола за изследване. Аргумент в подкрепа на този извод на съда е факта, че в протокола за изследването е посочен като изготвил д-р П. Х., но пред подписа на същия е положена запетая, което в хода на първоинстанционното производство не дава възможност на първоинстанционния съд да установи, кое длъжностно лице е изготвило и подписало протокола. От представените с касационната жалба документи намирам за безспорно установено кое е длъжностното лице, което е изготвило и подписало протокола, а именно - д-р К.П., която към този момент е замествала, съгласно заповедта за отпуск, д-р Х. Считам, че от приложените документи по делото и представените такива с касационната жалба, при сравнение на подписите положени от двамата, намирам идентичност на същите. С оглед на това намирам, че в хода на административнонаказателното производство не е допуснато, твърдяното от Несебърския районен съд, процесуално нарушение, поради което намирам наказателното постановление за правилно. С оглед на което моля да отмените решението на Несебърския районен съд и да потвърдите наказателното постановление издадено от РИОКОЗ – гр. Бургас.

 

         Съдът счете делото за изяснено и обяви, че ще се произнесе с решение в законоустановения срок.

        

         Протоколът е изготвен в съдебно заседание.

         Заседанието приключи в 10.30 часа.

 

СЕКРЕТАР:                                              ПРЕДСЕДАТЕЛ: