ПРОТОКОЛ

 

 

Година 2009, 13.05.                                                        град  Бургас

АДМИНИСТРАТИВЕН СЪД                    ХІІ-ти Административен състав

На тринадесети май                                             две хиляди и девета година

в публично заседание в следния състав:

 

 

              ПРЕДСЕДАТЕЛ: ЮЛИЯ РАЕВА

 

 

Секретар: С.Х.

Прокурор: 

Сложи за разглеждане докладваното от съдия РАЕВА.

административно дело номер 395 по  описа  за 2009 година.

На именното повикване в 16.00 часа се явиха:

 

          ЖАЛБОПОДАТЕЛЯТ – „Арбо” АД, редовно призован, представлява се от адв. К., с пълномощно по делото.

         ОТВЕТНИКЪТ - Кметът на Община Бургас, редовно призован, представлява се от юрисконсулт Ш., с пълномощно по делото.

         Явяват се вещите лица З.А.,  Д.Д. и В.Г..

 

         По хода на делото:

                СТРАНИТЕ: Да се даде ход на делото.

 

         Съдът намира, че не са налице процесуални пречки за даване ход на делото, поради което

 

О П Р Е Д Е Л И :

ДАВА ХОД НА ДЕЛОТО.

 

Съдът ДОКЛАДВА постъпили заключения на вещите лица в законоустановения срок.

 

         СТРАНИТЕ: Да се изслушат вещите лица.

        

         Съдът ДОПУСКА до разпит вещото лице по назначената съдебно-автотехническа експертиза.

         Снема самоличността му както следва:

инж. В.Б.Г. – 61 г., български гражданин, семеен, неосъждан, без дела и родство със страните, предупреден за наказателната отговорност по чл. 291 от НК.

 Обещава да даде заключение по съвест и убеждение.

 

         ВЕЩОТО ЛИЦЕ Г.: Представил съм писмено заключение, което поддържам.

         Проучвайки инвестиционния проект за изграждане на надлеза за транспортния възел установих, че бензиностанцията попада в южният лист на полудетелината изцяло, с всички съоръжения. В този смисъл е и моето заключение, че оставянето на бензиностанцията е недопустимо по канона на пътното проектиране. 

         В процесният имот е изградена само козирката с бензиновите колонки.

         Не мога да отговоря на въпроса дали отчуждената част на имота е съобразена с предвижданията на влезлия в сила план на уличната регулация на „Северна промишлена зона” на гр. Бургас. Разрешение за строеж на транспортния възел няма все още. От администрацията на община Бургас ми беше предоставена информация, че експертният съвет е взел решение за одобряване на инвестиционния проект.

 

         ВЕЩОТО ЛИЦЕ на въпрос на ЮРИСКОНСУЛТ Ш.: Бензиностанцията има временен статут, но не можах да разбера за какво време. Предвижда се бензиностанцията да бъде оставена като временен обект, но не се отстранява и се предвижда транспортна връзка на ул. „Одрин”. Становището ми е, че оставането на тази бензиностанция е недопустимо. Тя не може да остане да функционира като бъде пуснат транспортният възел. Имотът за нищо не може да се ползва.

         Обектът ще може да се използва само за дейности, за които не се изисква регулярно влизане и излизане на транспортни средства. В никакъв случай за бензиностанция.

        

         Съдът ПРИЕМА заключението на вещото лице Г., на което да се изплати възнаграждение в размер на 150 лв., платими от внесения депозит.

 

         Съдът ДОПУСКА до разпит вещите лица по назначената съдебно-техническа експертиза.

СНЕМА самоличността им както следва:

инж. З.Ч.А. – 67 г.

инж. Д. Й. Д. – 64 г., български граждани, семейни, неосъждани, без дела и родство със страните, предупредени за наказателната отговорност за даване на невярно заключение.

 

ВЕЩИТЕ ЛИЦА: Представили сме писмено заключение, което поддържаме.

        

АДВ. К.: Нямам въпроси към вещите лица. Считам, че експертизата е обоснована.

 

ЮРИСКОНСУЛТ Ш.: Считам експертизата за неотносима.

 

ВЕЩОТО ЛИЦЕ Д. на въпроси на ЮРИСКОНСУЛТ Ш.: Бензиновите колонки и навесът могат да бъдат вдигнати.

Ще има нанесени щети и поражения на конструкцията.

Навесът може да бъде вдигнат и ползван за изграждане на обект със същия капацитет.

 Бензиновите колонки се захранват с бензин и газьол. Аз се интересувах откъде идват тръбопроводите и как се захранват. Не може да се види размерът им, тъй като са подземно разположени. Минават органи по техническия надзор и ги проверяват. Беше ми представен такъв протокол, че са в изправност подземните съоръжения. Проверени са през месец декември миналата година.

 

ВЕЩОТО ЛИЦЕ А. на въпроси на ЮРИСКОНСУЛТ Ш.: Резервоарите се намират в имот 416 и подземно отвеждат горивото до бензиноколонките, които се намират в процесния имот 426. Не знаем техническите параметри на тръбопроводите.

 

Съдът ПРИЕМА заключението на вещите лица З.А. и Д.Д. и им определя възнаграждение както следва: на вещо лице З.А. – 100 лв. и вещо лице Д.Д. – 150 лв.

 

         АДВ. К.: Моля да бъдат допуснати допълнителни въпроси към вещото лице. Цитираният в процесната заповед технически проект с какви институции и организации е съгласуван, има ли издадено разрешение за строеж, самият технически проект одобрен ли е и с какъв акт, на какъв орган, техническият проект съответства ли на плана за улична регулация за Промишлена зона “Север” гр. Бургас и отчуждената част от имота отговаря ли на предвижданията на плана за улична регулация?

 

         ЮРИСКОНСУЛТ Ш.: Представям и моля да приемете Разрешение за строеж № 543/17.06.1997 г. за процесния имот № 426, което е издадено 1999 г. на „Севан” ООД гр. Бургас, продало имота на настоящия жалбоподател.

         С оглед характера на тези съоръжения считам, че втората изслушана в днешно съдебно заседание експертиза е изцяло неотносима в това производство.

 

Съдът по доказателствата

 

О П Р Е Д Е Л И :

ДОПУСКА допълнителна задача към съдебно-техническата експертиза, която да отговори на поставените в днешно съдебно заседание  въпроси от адв. Кръстанов.

НАЗНАЧАВА за вещо лице инж. З.А..

УКАЗВА на жалбоподателя да представи доказателства за собственост върху бензиностанцията, разположена върху процесния имот и доказателства за вещни тежести върху процесния имот.

ОТЛАГА делото и го НАСРОЧВА за 12.06.2009 г. – 9,20 ч., за която дата и час страните да се считат за редовно уведомени по реда на чл. 137, ал. 7 от АПК.

Протоколът е изготвен в съдебно заседание.

Заседанието приключи в 16,10 часа.

 

 

СЕКРЕТАР:                                     ПРЕДСЕДАТЕЛ: