Р  Е  Ш  Е  Н  И  Е

 

№ 561

 

гр. Бургас, 30. 03. 2017г.

 

В ИМЕТО НА НАРОДА

 

Административен съд Бургас, ХIII-ти състав, в съдебно заседание на девети март през две хиляди и седемнадесета година, в състав:

ПРЕДСЕДАТЕЛ: ТАНЯ ЕВТИМОВА

ЧЛЕНОВЕ: СТАНИМИРА ДРУМЕВА

ЛЮБОМИР ЛУКАНОВ

 

при секретар Й.Б. и с участието на прокурора Величка Костова, като разгледа докладваното от съдия Луканов КНАХ дело № 394/2017 г., за да се произнесе взе предвид следното:

 

Производството е по реда на чл. 63, ал. 1, изр. 2 от Закона за административните нарушения и наказания (ЗАНН), във връзка с Дял трети, Глава дванадесета от Административнопроцесуалния кодекс (АПК).

Образувано е по касационна жалба на „Баркод Бургас“, ЕИК ***, със седалище и адрес на управление гр. Бургас, ул. „Екзарх Йосиф“ ***, представлявано от Г.Г.Й. в качеството на управител, срещу решение № 106/17. 01. 2017 г., постановено по административнонаказателно дело № 6685 по описа за 2016 г. на Районен съд Бургас. Касаторът счита решението за неправилно и излага подробни съображения. Посочените в жалбата оплаквания съдът квалифицира по чл. 348, ал.1 от НПК. Иска обжалваното решение да бъде отменено. В съдебно заседание касаторът, редовно призован, не изпраща представител.

Ответникът по касация редовно призован, не се явява и не се представлява в открито съдебно заседание. Не сочи нови доказателства.

Прокурорът от Окръжна прокуратура Бургас дава заключение за неоснователност на касационната жалба и оставяне в сила на първоинстанционното съдебно решение.

Касационната жалба е подадена в преклузивния 14-дневен срок по чл.211 от АПК от надлежна страна, имаща право и интерес от обжалване и в съответствие с изискванията за форма и реквизити, поради което е процесуално допустима.

Разгледана по същество, жалбата е неоснователна.

С обжалваното решение състав на Районен съд Бургас е потвърдил наказателно постановление (НП) № 2603/17.10.2016 г., издадено от заместник директора на ТД на НАП град Бургас, с което за нарушение на чл. 39, ал. 1 от Наредба № Н-18 от 13.12.2006 г. за регистриране и отчитане на продажби в търговските обекти чрез фискални устройства, във вр. с чл. 118, ал. 4, т. 1 от ЗДДС на основание чл. 185, ал. 2, изр. посл. от ЗДДС на „Баркод Бургас” ЕООД е наложена имуществена санкция в размер на 500 лева.

За да постанови решението си първостепенният съд е приел, че при реализиране на административно-наказателната отговорност на дружеството не са допуснати съществени нарушения на процесуалните правила, които да накърняват правото му на защита до степен, даваща основание на съда да отмени оспореното НП само на това основание, без да разглежда спора по същество. Съдът е приел за установено, че е извършено нарушение по смисъла на чл. 39, ал. 1 от Наредбата и административно-наказващият орган правилно е приложил разпоредбата на изречение второ на чл. 185, ал. 2 от ЗДДС, което препраща към първата алинея на разпоредбата, като е наложил имуществена санкция в размер на минимума – 500 лева.

Съгласно чл.63 от ЗАНН решението на районния съд подлежи на обжалване пред административния съд на основанията предвидени в НПК по реда на глава ХІІ от АПК.

Съобразявайки нормата на чл.218 от АПК съдът обсъжда само посочените в жалбата пороци, като за валидността, допустимостта и съответствието на обжалваното решение с материалния закон, съдът следи служебно.

С НП № 2603/17.10.2016 г. на заместник директора на ТД на НАП град Бургас, търговецът е санкциониран за това, че при извършена проверка, за която е съставен протокол № 0230066/16.08.2016 г., на 16.08.2016 г. в 21.10 ч. било установено, че в търговски обект – механа „Бургаски вечери”, находящ се в гр. Бургас, Приморски парк, стопанисван и експлоатиран от касатора, е установено, че на 15.08.2016 г. няма отпечатан пълен дневен финансов отчет с нулиране и запис във фискалната памет за деня, през който в устройството са регистрирани продажби, в нарушение на чл. 39, ал. 1 от Наредба № Н-18 от 13.12.2006 г. за регистриране и отчитане на продажби в търговските обекти чрез фискални устройства, във вр. с чл. 118, ал. 4 от ЗДДС.

Настоящият касационен съдебен състав приема, че в производството пред Районен съд Бургас не са допуснати процесуални нарушения. Фактическата обстановка е установена точно, а правните изводи са правилни и законосъобразни.

Съгласно чл.39, ал.1, изр. първо от Наредба № Н-18/13.12.2006 г. на Министерство на финансите (МФ) за регистриране и отчитане на продажби в търговските обекти чрез фискални устройства, лицето по чл.3, т.е. всяко лице отпечатва пълен дневен финансов отчет с нулиране и запис във фискалната памет за всеки ден, през който в устройството са регистрирани продажби.

Санкционната норма на чл. 185, ал. 2 от ЗДДС постановява, че извън случаите по ал. 1 на лице, което извърши или допусне извършването на нарушение по чл. 118 или на нормативен акт по неговото прилагане, се налага глоба - за физическите лица, които не са търговци, в размер от 300 до 1000 лв., или имуществена санкция - за юридическите лица и едноличните търговци, в размер от 3000 до 10 000 лв. Когато нарушението не води до неотразяване на приходи, се налагат санкциите по ал. 1.

Наредба Н-18/13.12.2006 г. е нормативен акт по прилагане на чл. 118 от ЗДДС. От доказателствата по делото се установи, че при извършена проверка в търговски обект – механа „Бургаски вечери”, находящ се в гр. Бургас, Приморски парк, стопанисван от касатора, за 15.08.2016 г. не е имало отпечатан пълен дневен финансов отчет с нулиране и запис във фискалната памет за деня, през който в устройството са регистрирани продажби. Това бездействие е установено от законодателя като административно нарушение по смисъла на чл. 39, ал. 1 от Наредбата. Касационният състав счита, че установените факти изпълват състава на административно нарушение по смисъла на посочената разпоредба, а именно неотпечатване на пълния дневен финансов отчет, поради което и правилно е ангажирана административно-наказателната отговорност на „Баркод Бургас” ЕООД.

С потвърденото от първоинстанционния съд наказателно постановление е била ангажирана отговорността на юридическо лице. Касае се за обективна отговорност, при която наказващият орган не дължи изследване на въпроса за вината.

Неоснователно е и възражението за приложение разпоредбата на чл. 28 от ЗАНН. В случая липсват доказателства, въз основа на които да бъде направен извод, че конкретното деяние и неговият извършител биха могли да бъдат определени като такива с ниска степен на обществена опасност. Касае се до деяние на просто извършване и е ангажирана отговорността на юридическо лице. За последното няма доказателства да са налице такива обстоятелства, които да го поставят в привилегировано отношение спрямо другите юридически лица, които имат същото задължение да отпечатват дневни финансови отчети.

По изложените съображения и при липса на отменителни основания, настоящият касационен съдебен състав приема, че обжалваното решение е постановено в съответствие с действащите правни норми и следва да бъде оставено в сила.

Така мотивиран и на основание чл.221, ал.2, предл.1 от АПК, във вр. чл.63, ал.1, изр.2 от ЗАНН, Административен съд Бургас, ХІІІ-ти състав

Р   Е   Ш   И:

 

ОСТАВЯ В СИЛА решение № 106/17. 01. 2017 г. постановено по административнонаказателно дело № 6685 по описа за 2016 г. на Районен съд Бургас.

Решението не подлежи на обжалване и протест.

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ:

 

 

 

 

 

 

 

ЧЛЕНОВЕ: 1.

 

 

 

 

 

 

 

                                                                                  2.