ПРОТОКОЛ

       

                                              

Година 2016, 20.04                                                                               град  Бургас

АДМИНИСТРАТИВЕН СЪД, ХІІ-ти административен състав, на двадесети април през две хиляди и шестнадесета година, в публично заседание в следния състав:

                                                    

  ПРЕДСЕДАТЕЛ: ЛЮБОМИР ЛУКАНОВ

 

Секретар: Й.Б., сложи за разглеждане докладваното от съдия Луканов  Административно дело номер 394 по описа за 2016 година.                  

 

На именното повикване в 13:45 часа се явиха:

 

За ЖАЛБОПОДАТЕЛЯ МБАЛ „Лайф хоспитал” ЕООД, редовно призован,  се явява юрисконсулт Ж., с пълномощно от днес.

 

ОТВЕТНИКЪТ Директор на регионална здравноосигурителна каса Бургас, редовно призован, се представлява от юрисконсулт К., с пълномощно от днес.

 

СТРАНИТЕ: Да се даде ход на делото.

 

Съдът намира, че не са налице процесуални пречки за даване ход на делото, поради което

О П Р Е Д Е Л И:

 

ДАВА ХОД НА ДЕЛОТО И  ГО ДОКЛАДВА:

 

Производството е образувано по жалба на „МБАЛ Лайф хоспитал”ЕООД против писмена покана на директора на РЗОК-Бургас, изх.№29-02-75/28.01.2016година, за възстановяване на суми получени без правно основание по четири клинични пътеки.

С определение №320/19.02.2016година съдът е УКАЗАЛ доказателствената тежест на страните, като го допълва в следния смисъл:

 

УКАЗВА на страните, че в тежест на административния орган е да докаже наличието на наказателно/и постановление/я, постановени от административния орган против жалбоподателя, констатиращо/и и санкциониращо/и допускането на административни нарушения по Закона за здравното осигуряване, влизането в сила на същите, заплащането в полза на жалбоподателя на претендираните с поканата суми, в резултат именно на констатираното и санкционирано негово противоправно поведение. В тежест на жалбоподателя е да докаже позитивните твърдения, които излага като причини за това, че не дължи връщане на посочените в поканата суми.

ЮРИСКОНСУЛТ Ж.: Поддържаме жалбата. Нямаме възражение по доклада и разпределената доказателствена тежест. Да се приемат представените по делото доказателства.

 Не оспорвам, че към момента на подаване на жалбата, респ. към момента на писмото, което оспорваме Наказателно постановление № 246 от 15.05.2016година е влязло в сила, както  и санкциите са заплатени по него и сме получили вече заплащане по тези четири пътеки.

 

ЮРИСКОНСУЛТ К.: Оспорваме жалбата като неоснователна и недоказана. Нямаме възражение по доклада и разпределената доказателствена тежест. Представям доказателства под опис, че са извършени плащания по соченото наказателно постановление и може да се приеме за безспорен и ненуждаещ се от доказване този факт

 

ЮРИСКОНСУЛТ Ж.: Не възразявам да се приемат представените доказателства.

 

Съдът като съобрази изявленията на процесуалните представители на страните в днешното съдебно заседание и по доказателства

 

О П Р Е Д Е Л И:

 

ПРИЕМА представените с жалбата, административната преписка и днес представените под опис документи от ответника като доказателства по делото

 

ПРИЕМА за безспорно по делото и ненуждаещо се от доказване, че  към момента на подаване на жалбата, респ. към момента на писмото, което се оспорва в настоящото производство Наказателно постановление № 246 от 15.05.2016година е влязло в сила, както и че сумите са получени.

 

ЮРИСКОНСУЛТ Ж.: Нямаме други доказателствени искания. Да се приключи събирането на доказателствата.

 

ЮРИСКОНСУЛТ К.: Нямам други доказателствени искания.

 

СЪДЪТ счита делото за изяснено и

 

О П Р Е Д Е Л И:

 

ПРИКЛЮЧВА събирането на доказателствата и

 

ДАВА ход на делото по същество:

 

ЮРИСКОНСУЛТ Ж.: Моля да уважите жалбата по съображенията изложени в нея. На първо място административният орган е издал индивидуален административен акт на основание чл.76б от ЗЗО, който като сложен фактически състав е наложително да съдържа две определени кумулативни предпоставки, а именно влязло наказателно постановление и причинно-следствена връзка между нарушението и  заплатените суми.

На второ място в поканата е посочено  като правно основание 227 НРД за 2014година, като поддържам възражението, че писмената покана е издадена след срока по чл.57 от АПК, съгласно който  процесуалния срок за издаване на административния акт е 14-дневен след влизане в сила на наказателното постановление.  В настоящия случай това е 08.07.2015 година, а писмената покана е издадена на 28.01.2016година, като срокът  даден в специалния закон ЗЗО и  писмената покана следва специалните правила на АПК и срокът е изтекъл  и не може да се предвиди друг срок.

Процесуалните основания на които моля  да отмените писмената покана са, че с писмената покана се иска възстановяване на суми за извършени нарушения по четири клинични пътеки, като в нея се твърди че са получени без правно основание. Сочените основания в чл.76б от ЗЗО има характера на обезпечение за НЗОК, тъй като там е казано, ако изпълнителя на медицинска помощ.. е получил суми без правно основание в резултат на извършено нарушение по този закон или на НРД се удържат неоснователно платените суми, а с поканата се иска възстановяване на суми получени без правно основание, предвид на което е приложен неправилно материалния закон. Не са налице основанията по чл. 227 от НРД 2014, тъй като  липсва законовата предпоставка по чл.76б  към НРД и сложния състав на ЗЗО  не е обвързва с приложение на чл.227 от НРД 2014.

Соченият текст е че се удържат суми и в настоящата хипотеза не приложим, тъй като с чл. 76б ЗЗО се задължава да се удържат, а не да се връщат суми.

Относно мотиви на обжалвания акт, той не съдържа мотиви относно правното основание за издаването му,  конкретни недостатъци, не съдържа съображения и ясно становище по въпроса, който се решава с него. Предмет на настоящото производство е да се установи  дали е налице само нарушение на НРД 2014 по който административното наказващото производство е завършило и  нарушението дали е в пряка причинно-следствена връзка  с нарушение и следва по ЗЗО да се върне цялата сума. В настоящия случай, следва да се прецени тоест дали има нарушение на НРД и в частност на индивидуалния договор, като при наличие на причинно следствена връзка с нарушение, да се иска възстановяване на вече заплатено възнаграждение по възложената за изпълнение медицинска помощ. В случая механично се пренасят констатациите от Наказателното постановление в писмената покана и оттам се прави неправилната и необоснована преценка.

              Представям и моля  да приемете за сведение Алгоритъм КП 7” Болести на черепно-мозъчните нерви на нервните коренчета и плексуси, полиенвропатия и вертеброгенни болкови синдроми, който се състои от 20 страници и за който се твърди че е нарушен диагностично-лечебния алгоритъм. На този алгоритъм е отбелязано, че минималния болничен престой е 5 дни, като всяка клинична пътека включва определен брой  процедури, като същата се счита за завършена, ако са приложени и отчетени основни две процедури.  Описаните в писмена покана нарушения са възпроизведени изцяло от НП и не доказват нарушение на НЗОК, липсват и доказателства за нанесена вреда на пациента. Взетото е решение, да се провежда физикално лечение, тъй като при остър болков синдром това е неприложимо. Клинична пътека 7, на последната страница от представения алгоритъм е записано, че според преценката на лекаря се провежда и мануална терапия, физиотерапия, екстензии, акупунктура и кинезитерапия и с оглед изпълнението на лекарския дълг изцяло в полза на пациента е действащ лекуващия лекар, за което не само сме санкционирани, но и няма да получим суми за лекарства,  храна  за пациентите. Липсват доказателства, че пътеката е незавършена, като в писмената покана още веднъж казвам, само се пренасят констатациите от наказателното постановление, които са относно извършени административни нарушения, без да се съдържат правни основания за неизпълнение на критериите за незавършеност на клиничната пътека.
           Моля за решение, с което уважите жалбата.

 

ЮРИСКОНСУЛТ К.: Моля да оставите без уважение без уважение жалбата като недоказана. Моля да потвърдите  издадената писмена покана и ми предоставите срок за писмени бележки. Жалбата е неоснователна тъй като сумите са получени без правно основание в резултат на извършено нарушение, доказано с влязлото в сила Наказателно постановление и това е достатъчно основание да бъдат върнати сумите.

 

ЮРИНСКОНСУЛТ Ж.: Не са посочени конкретни нарушения в закона, за да се  приеме че сумите са неоснователно получени. В обжалваното писмо за възстановяване на суми, не се излагат мотиви, защо това нарушение води до връщане на суми.

 

СЪДЪТ обявява устните състезания за приключили и ще се произнесе в срок.

 

 

Протоколът е изготвен в съдебно заседание.

Заседанието приключи в  13:59часа.

 

             СЕКРЕТАР:                         ПРЕДСЕДАТЕЛ: