ПРОТОКОЛ

       

Година 2013, 03.07.                                                                             град  Бургас

 

АДМИНИСТРАТИВЕН СЪД                  VІІІ-ми административен  състав       

На трети юли                                              две хиляди и тринадесета година

В публично заседание в следния състав:

                                                    

                                                                        СЪДИЯ: ЗЛАТИНА БЪЧВАРОВА

Секретар: Г.Д.    

Прокурор:

Сложи за разглеждане докладваното от съдия БЪЧВАРОВА 

Административно  дело номер 394 по описа за  2013 година.                     

На именното повикване в 9,15 часа се явиха:

За жалбоподателя „Ибердрола Инмобилиария Риъл Естейт Инвестмънс” ЕООД - редовно уведомен, се явява адв. А. с представено по делото пълномощно.

За ответника - началник на РО НСК – Бургас - РДНСК Югоизточен район - редовно уведомен, се явяват юк. К. с представено по делото пълномощно и  юк. А. – представя пълномощно.

За заинтересованата страна - Главен архитект на Община Царево – редовно уведомен, се явява адв. Д. с представено по делото пълномощно.

         Явява се вещо лице инж. Т.Ч..

 

         СЪДЪТ ДОКЛАДВА постъпилото заключение на вещото лице с вх. № 6296/25.06.2013 г., което е в срока по чл.199 от ГПК.

         СЪДЪТ ДОКЛАДВА и постъпилите доказателства с вх. № 4476/08.05.2013 г. - становище за противопожарна осигуреност на строежа с рег.№ 530/20.10.2009 г. и Протокол № 5/20.05.2010 г. ОЕСУТ – гр. Царево.

 

         СТРАНИТЕ: Да се даде ход на делото. 

 

Съдът, като взе предвид, че не са налице процесуални пречки за даване ход на делото,

О П Р Е Д Е Л И:

         ДАВА ХОД НА ДЕЛОТО

 

         Адв. А.: Да се изслуша заключението на вещото лице.

         Юк. К.: Да се изслуша заключението на вещото лице.

         Юк. А.: Да се изслуша заключението на вещото лице.

         Адв. Д.: Да се изслуша заключението на вещото лице.

 

 

СЪДЪТ пристъпва към установяване самоличността на вещото лице, както следва:

 

Инж. Т.Д.Ч. – *** години, българка, българска гражданка, неосъждана, с висше образование, без особени отношения със страните по делото.

Вещото лице е предупредено за наказателната отговорност по чл. 291 от НК за даване на невярно заключение и обещава да даде вярно и безпристрастно заключение.

ВЕЩОТО ЛИЦЕ: Представила съм писмено заключение, което поддържам.

 

         Адв. А.: Нямам въпроси към вещото лице. Моля, да се приеме заключението като обосновано и компетентно.

 

         Юк. А.: В т. ІV в Констативно-съобразителната част на стр. 2, казвате: „Разрешението за строеж  е издадено на основание чл.148, ал. 4 от ЗУТ , въз основа на одобрен технически инвестиционен проект на 15.07.2010 г. от Главния архитект на Община Царево /в нарушение на чл.145, ал. 4 от ЗУТ” - какво сте имали предвид?

 

         ВЕЩОТО ЛИЦЕ: Констатирала съм, че от одобряване на инвестиционния проект е изминала повече от една година и би следвало да се преодобри проектът и тогава да се издаден разрешение за строеж.

 

         Юк. А.: Нямам други въпроси. Да се приеме заключението.

 

Юк. К.: Нямам въпроси към вещото лице. Да се приеме заключението.

 

Адв. Д.: Нямам въпроси към вещото лице. Да се приеме заключението.

 

         Адв. А.: Моля, да се приемат доказателствата, представени от административния орган. Нямам други доказателствени искания. Представям списък с разноски на моята доверителка. Да се приключи събирането на доказателствата.

 

        

         Юк. А.: Оспорваме предоставените доказателства за разноски. Възразяваме за прекомерност. Няма обосновка за какво са правени тези разноски, с изключение на внесения депозит за експертиза и държавната такса за образуването на делото.

 

Юк. К.: Присъединявам се към становището на юк. А..

 

Адв. Д.: Моля, да приемете представената административната преписка. Моля, да приемете писмо от Бургаска окръжна прокуратура изх.№ 753/13 от 04.04.2013 г., в което  е направено искане от заместник-началника на ДНСК до Бургаска окръжна прокуратура да се направи проверка на изписани в писмото разрешения за строеж,  включващи и оспореното и отмененото с процесната заповед, с което  Прокуратурата опровергава твърдението на РДНСК, че е нарушена разпоредбата на чл. 148 от ЗУТ.

 

Юк. А.: Моля, да не приемате като доказателство представеното писмо на Бургаска окръжна прокуратура, тъй като в него има тълкуване от страна на Бургаска окръжна прокуратура на правни норми и не обвързва съда с доказателствена тежест и не следва да бъде ценено като доказателство. В ЗУТ има точен запис в чл.145, ал. 4, че ако в едногодишен срок от одобряване на инвестиционния проект, възложителят не отправи искане за получаване на разрешение за строеж,  то одобреният инвестиционен проект губи своето правно действие. В настоящия казус сме изправени точно пред тази хипотеза – нормата на чл. 148, ал. 2 от ЗУТ за одобряване на инвестиционен проект и издаване на разрешение за строеж, като Главният архитект не е издал разрешение за строеж,  както му е било вменено от закона. Възложителят е подал искането си за получаване на разрешение за строеж  година и половина по-късно и в този период одобреният инвестиционен проект е загубил правно действие.

 

Юк. К.: Моля, да не се приеме писмото от Бургаска окръжна прокуратура. Впоследствие има постъпило писмо до Прокуратурата и се преразглежда това становище.

 

Адв. А.: Моля, да се приеме това доказателство и съдът да го цени наред с всички доказателства по делото.

Да се приключи събирането на доказателствата.

 

Юк. А.: Да се приключи събирането на доказателствата.

Юк.  К. Да се приключи събирането на доказателствата.

Адв. Д.: Да се приключи събирането на доказателствата.

 

Съдът, по доказателствата,

 

О П Р Е Д Е Л И:

ПРИЕМА заключението на вещото лице и му определя окончателно възнаграждение в размер на 400.00 лв., платими от внесения депозит. /РКО 400.00 лв. на 03.07.2013г./

 

ПРИЕМА постъпилите по делото доказателства с молба вх.№ 4476/08.05.2013 г. - становище за противопожарна осигуреност на строеж рег. № 530/20.10.2009г. и протокол № 5/20.05.2010г. на ОЕСУТ при Община Царево.

 

ПРИЕМА представеното писмо изх.№ 753/13 от 04.04.2013 г. от Бургаска окръжна прокуратура - за сведение.

 

ПРИКЛЮЧВА събирането на доказателствата.

 

ДАВА ХОД на делото по същество.

 

Адв. А.: Моля, да уважите жалбата и отмените атакуваната заповед като недопустима и незаконосъобразна. Моля, да ни присъдите направените разноски по представената молба. Подробни съображения съм изложил в писмени бележки с копия за страните.

 

Юк. А.: Моля, да отхвърлите като неоснователна и недоказана представената жалба.

Ще представя писмени бележки в указан срок.

 

Юк. К.: Моля, да постановите решение, с което да отхвърлите жалбата като неоснователна и недоказана. Налице е издадено разрешение за строеж,  в нарушение на разпоредбата на чл. 145, ал. 4 от ЗУТ, а именно, че към момента на издаване на разрешението за строеж,  не са били валидни одобрените инвестиционни проекти и на практика това нарушение се приравнява към случаите, когато се издава разрешение за строеж,  без да има одобрени инвестиционни проекти, което е в нарушение на разпоредбата на чл. 148, ал. 4 от ЗУТ. При издаване на разрешението за строеж не е отчетена възможността или невъзможността строежът да бъде включен за захранване към електроразпределителната мрежа. Част от строежа представлява БКТП № 11, съгласно предварителните договори с „ЕВН България Електроразпределение” АД, е предвидено да се захрани от възлова станция към  БКТП № 10. Към момента на издаване на разрешението за строеж  за БКТП № 10 няма одобрени инвестиционни проекти, което е в нарушение на чл. 66 от ЗУТ. Като е съобразил тези нарушения при издаването на разрешението за строеж,  началникът на РО НСК – РДНСК Югоизточен район правилно е постановена процесната заповед, като е отменил издаденото разрешение за строеж.

Моля, да оставите същата като правилна и законосъобразна в сила.    Моля, за присъждане на юрисконсултско възнаграждение.

 

Адв. Д.: Моля,  да постановите решение, с което да отмените заповедта на РДНСК-Югоизточен район като неправилна и незаконосъобразна. От представените и събрани по делото доказателства се установява, че същата е издадена в противоречие с материалния закон  - Закон за устройство на територията. Не се установяват твърдените нарушения по реда на чл. 148, ал. 4 от ЗУТ, включително и твърдените нарушения по реда на чл. 66 от ЗУТ. В днешното съдебно заседание се установи, че не са налице твърдените нарушения за липса на проект за противопожарна безопасност, като това се установи от заключението на вещото лице.

Моля, да постановите решение, с която да отмените заповедта на началника на РДНСК-Югоизточен район и моля да присъдите разноските на моя доверител, съгласно Наредбата за минималните адвокатски възнаграждения.

 

СЪДЪТ СЧЕТЕ делото за изяснено и обяви, че ще се произнесе с решение в законния срок.

 

Съдът дава петдневен срок  за представяне на писмени бележки.

 

Протоколът се изготви в съдебно заседание.

Заседанието приключи в 9,30 часа.

 

 

СЕКРЕТАР:                                             СЪДИЯ: