ПРОТОКОЛ

       

Година 2013, 17.04.                                                                             град  Бургас

 

АДМИНИСТРАТИВЕН СЪД                  VІІІ-ми административен  състав       

На седемнадесети април                           две хиляди и тринадесета година

В публично заседание в следния състав:

                                                    

                                                                        СЪДИЯ: ЗЛАТИНА БЪЧВАРОВА

Секретар: Г.Д.    

Прокурор:                                 

Сложи за разглеждане докладваното от съдия БЪЧВАРОВА 

Административно  дело номер 394 по описа за  2013 година.                     

На именното повикване в  10,00 часа се явиха:

За жалбоподателяИбердрола Инмобилиария Риъл Естейт Инвестмънс” ЕООД - редовно уведомен, се явява адв. А. – представя пълномощно.

За ответника - началник на РО НСК – Бургас - РДНСК Югоизточен район - редовно уведомен, се явяват юк. К. и юк. П.- представят пълномощни.

Заинтересованата страна - Главен архитект на Община Царево – редовно уведомен, представител не се явява.

 

СТРАНИТЕ: Да се даде ход на делото.

 

СЪДЪТ, като взе предвид, че не са налице процесуални пречки за даване ход на делото,

О П Р Е Д Е Л И:

ДАВА ХОД НА ДЕЛОТО И ДОКЛАДВА жалбата на „Ибердрола Инмобилиария Риъл Естейт Инвестмънс” ЕООД с ЕИК по БУЛСТАТ ***, със седалище и адрес на управление гр.***, представлявано от управителите Ф. Д.М. П. и М. А. Г. Т. против Заповед № ДК-11-Б-5/17.01.2013 г. на Началника на РО „НСК” – Бургас - РДНСК-Югоизточен район, с която е отменено Разрешение за строеж № 165 от 21.12.2012 г., издадено от Главния архитект на Община Царево.

 

Адв. А.: Поддържам жалбата. Да се приеме приложените към нея писмени доказателства.

Моля, да задължите ответника и заинтересованата страна да представят доказателства по опис в молба, която Ви представям.

Моля, да допуснете съдебно-техническа експертиза, със задачи, формулирани в нарочна писмена молба, която Ви представям.

 

Юк. П.: Оспорвам жалбата като неоснователна.

По отношение искането за допускане на съдебно-техническа експертиза, считам, че касае правен въпрос и правя възражение да не се допуска въпроса.

По отношение искането за представяне на доказателства по т. 2 и т. 3, моля, да ни дадете възможност да направим справка в административната преписка и ако се съхраняват, ще Ви ги представим с допълнителна молба.

 

Юк. К.: Присъединявам се към становището на колегата. Моля, да приемете уведомителното писмо, с което сме уведомени за издаденото разрешение за строеж, т.е. искането по т. 1.

Да се приеме административната преписка.

 

Съдът, по доказателствата,

 

О П Р Е Д Е Л И:

 

ПРИЕМА представените с административната преписка писмени доказателства, както и тези представени в днешното съдебно заседание - писмо № ДК 1-Ц.12.00-027/03.01.2013 г. на ДНСК РО „НСК” Бургас.

 

ЗАДЪЛЖАВА Началника на Регионален отдел „Национален строителен контрол” гр. Бургас при РДНСК Югоизточен район, да представи доказателствата, посочени по опис в молбата, представена от процесуалния представител на жалбоподателя в днешното съдебно заседание, в 7-дневен срок, считано от днес.

 

ДОПУСКА извършването на съдебно-техническа експертиза, вещото лице по която, след като се запознае с доказателствата по делото и извърши необходимите справки, да отговори на поставения от процесуалния представител на жалбоподателя въпрос, формулиран в нарочна молба, представена в днешното съдебно заседание.

 

НАЗНАЧАВА за извършване на експертизата вещото лице инж. Т. Ч., при депозит в размер на 400.00 лева, вносими от жалбоподателя, в 7-дневен срок от днес.

 

НЕ ПРИКЛЮЧВА събирането на доказателствата.

 

ОТЛАГА делото и НАСРОЧВА съдебно заседание за 03.07.         2013 година от 9,15 часа, за която дата и час страните да се считат редовно уведомени по реда на чл. 137, ал. 7 от АПК.

 

ДА СЕ УВЕДОМИ вещото лице за изготвяне на заключението, след внасян на депозита.

 

Протоколът се изготви в съдебно заседание.

Заседанието приключи в 10,15 часа.

 

 

СЕКРЕТАР:                                               СЪДИЯ: