О П Р Е Д Е Л Е Н И Е

 

Номер 562            Година 23.03.2012              Град Бургас

 

 

АДМИНИСТРАТИВЕН СЪД - БУРГАС, на двадесет и трети март две хиляди и дванадесета година, в закрито заседание, в състав:

 

       ПРЕДСЕДАТЕЛ:  Павлина СТОЙЧЕВА

                                                                ЧЛЕНОВЕ:   1. Даниела ДРАГНЕВА

                                                                                           2.Чавдар ДИМИТРОВ

 

Като разгледа докладваното от съдия Драгнева частно касационно наказателно административен характер дело номер 394 по описа за 2012 година и за да се произнесе взе предвид следното:

Производството по делото е образувано по частна жалба подадена от „Ухде Гмбх” МСД, Германия с ЕИК 147263475, представлявано от управителя К.Ш. против протоколно определение от 17.01.2012г., постановено по н.а.х.д.№ 4493/ 2011г. по описа на Районен съд гр.Бургас, с което е прекратено производството по делото. Счита обжалваното определение за неправилно и моли да бъде отменено.

Ответникът – Директор на Дирекция „Контрол” при ТД на НАП, не изразява становище по частната жалба.

Административен съд Бургас намира, че частната жалба е процесуално допустима като подадена в срока предвиден в чл.230 от АПК, от надлежна страна, имаща право и интерес от обжалването. Разгледана по същество жалбата е основателна.

С обжалваното определение Районен съд гр.Бургас е прекратил производството по н.а.х.д.№ 4493/2011г., което е било образувано по оспорване на наказателно постановление № К11_19-0053094/08.09.2011г. издадено от директора на Дирекция „Контрол” при ТД на НАП гр.Бургас. За да постанови определението си съдът е приел, че сезиращата жалба е просрочена, тъй като наказателното постановление е редовно връчено на дружеството-жалбоподател на 14.11.2011г., като 7-дневния срок за обжалването му е изтекъл на 21.11.2011г. Жалбата е депозирана пред ТД на НАП гр.Бургас на 23.11.2011 г., тоест след законоустановения приклузивен срок за обжалване.

Производство по частната жалба на основание на чл.63 от ЗАНН се развива по реда на АПК. Съгласно чл.218, във връзка с чл.236 от АПК съдът обсъжда само посочените в жалбата пороци, като за валидността, допустимостта и съответствието на  обжалваното определение с материалния закон, съдът следи служебно.

Наказателно постановление № К11_19-0053094/08.09.2011г. издадено от Директора на Дирекция „Контрол” при ТД на НАП гр.Бургас е надлежно връчено на дружеството-жалбоподателя на 14.11.2011г., видно от оформената към него разписка. Предвидения в чл.59, ал.2 от ЗАНН, седмодневен срок за обжалване на наказателното постановление в случая изтича на 21.11.2011г. - понеделник,  работен ден, като жалбата е входирана в ТД на НАП гр.Бургас на 23.11.2011г..

От частния жалбоподател се твърди, че жалбата срещу наказателното постановление е изпратено по пощата с обратна разписка на 21.11.2011т., тоест в предвидения от законодателя срок. В подкрепа на твърденията си представя копие на приемо-предавателен протокол от 21.11.2011г. заверен от пощенска станция – София-1124, копие на разписка № 000261/PS11240010ОСКМ на същата пощенска станция в която са посочени дата и час на подаване – 21.11.2011г., 17,35 ч. и обратна разписка за депозиране на жалбата.

Пред първоинстанционния съд е представена единствено жалбата, но не и пощенския плик с който е постъпила тя. Ето защо с разпореждане № 951/24.02.2012г. е задължен Директора на Дирекция „Контрол” при ТД на НАП гр.Бургас, в 7-дневен срок от уведомяването да представи пощенски плик или копие от него, с който е постъпила жалба с вх.№ ИТ-00-15309/23.11.2011г. подадена от „Ухде Гмбх” МСД, за да се установи точната дата на подаването и. В указания срок, а и до настоящия момент, административнонаказващия орган не е представил изискания от него пощенски плик.

От така представените с частната жалба писмени доказателства, би могъл да се направи извода, че сезиращата първоинстанционния съд жалбата е изпратена по пощата на 21.11.2001г., тоест в срока по чл.59, ал.2 от ЗАНН. Също така в случая административния орган не е изпълнил своето задължение да представи пощенския плик с който е постъпила жалбата, от който безспорно би могла да се установи точната дата на подаване на жалбата, което обстоятелство не би могло да се тълкува във вреда на жалбоподателя, поради което следва да се приеме, че подадената от него жалба не е просрочена.

По изложените съображения, определението с което е прекратено производството по делото следва да бъде отменено и делото да бъде върнато за продължаване на съдопроизводствените действия.

Мотивиран от горното, Административен съд гр.Бургас, ХІІІ-ти състав

 

ОПРЕДЕЛИ:

 

ОТМЕНЯ определение от 17.01.2012г., постановено по н.а.х.д.№ 4493 от 2011г. по описа на Районен съд гр.Бургас.

ВРЪЩА делото на Районен съд гр.Бургас за продължаване на съдопроизводствените действия.

Определението не подлежи на обжалване.

 

 

 

                                            ПРЕДСЕДАТЕЛ:

 

 

 

                                                   ЧЛЕНОВЕ: 1.

 

 

 

                                                                          2.