Р Е Ш Е Н И Е

 

1568                     06.08.2018 година                     град Бургас

 

Административен съд – град Бургас, дванадесети  състав, на двадесет и седми юни през две хиляди и осемнадесета година, в публично заседание, в състав:

 

         СЪДИЯ: ДИАНА ГАНЕВА

 

при секретаря Й.Б., като разгледа докладваното от съдия Ганева  административно дело № 393 по описа за 2018  година, за да се произнесе, взе предвид следното:

 

Производството е по реда на  Закона за кадастъра и имотния регистър (ЗКИР), вр. чл. 145 и сл. от АПК.

Образувано е по жалба на „ПС ГРУП“ АД, ЕИК ***, със седалище и адрес на управление: гр.София, район „Красно село“, ул.“Лайош Кошут“ ***, представлявано от изпълнителния директор Р.Д. против изрични откази, обективирани в писмо с изх. № 17-4/ 03.01.2018г. на Началника на СГКК - Бургас, като на жалбоподателя е отказано да извърши поисканото изменение на кадастралния регистър към кадастралната карта на гр.Бургас по отношение на сграда с идентификатор 07079.610.125.1 и самостоятелни обекти в нея с идентификатори 07079.610.125.1.1 и 07079.610.125.1.2 по КККР на гр. Бургас, предмет на  заявление, депозирано от  „ПС ГРУП“ АД, с вх. № 01-160762 от 30.05.2017г., допълнено със заявление вх. № 01-178637/ 14.06.2017г., двете на СГКК - Бургас.

Жалбоподателят оспорва отказите на началника на СГКК – Бургас, обективирани в писмо с изх. № 17-4/ 03.01.2018г. като незаконосъобразни, издадени при допуснати съществени нарушения на процесуалните правила, неправилно тълкуване и прилагане на материалния закон и в противоречие с целта на закона. Искането от съда е за отмяна на оспорената заповед поради наличие на основания по чл.146, т.3 от АПК. В съдебно заседание и по съществото на спора жалбоподателят, чрез пълномощника си-адв.М., поддържа жалбата на изложените в нея основания. Не ангажира доказателства. Претендира присъждане на направените по делото разноски. Представя писмени бележки.

Ответникът – началникът на Служба по геодезия, картография и кадастър – Бургас, представя административната преписка по оспорването. В съдебно заседание се представлява от адв.М., който оспорва жалбата, ангажира доказателства. Пледира жалбата да бъде отхвърлена, като бъдат присъдени направените по делото разноски.

Заинтересованите страни – А.П.С., В.Д.Х., Д.И.Ш., И.Д.Ш., П.Д.Д., М.К.С. и С.С.Г., чрез пълномощника си –адв.В., оспорват жалбата като неоснователна. Искането от съда е за оставянето й без уважение. Адвокат В. ангажира доказателства. Претендира присъждане на направените по делото разноски. Представя писмени бележки.

Заинтересованата страна –ТПК „Колективен труд“ Бургас – чрез процесуалния си представител –адв.Ц., оспорва жалбата.  Пледира същата да бъде отхвърлена. Претендира присъждане на разноски.

След като прецени твърденията на страните и събрания по делото доказателствен материал, Административен съд - Бургас намира за установено от фактическа и правна страна следното:

По делото няма спор, че в кадастралния регистър /КР/ сграда с идентификатор 07079.610.125.1 по КККР на гр. Бургас е вписана като собственост на заинтересованите лица по делото – А.П.С., В.Д.Х., Д.И.Ш., И.Д.Ш., П.Д.Д., М.К.С. и С.С.Г. и заинтересованата страна ТПК „Колективен труд“. Аналогично е и  вписването в КР и по отношение на самостоятелен обект с идентификатор 07079.610.125.1.2 по КККР на гр. Бургас, който също е вписан като собственост на заинтересованите лица и ТПК „Колективен труд“.

По делото не се спори, че самостоятелен обект  с идентификатор 07079.610.125.1.1 е вписан в кадастралния регистър като собственост само на заинтересованите лица, както и че поисканите от жалбоподателя изменения - вписване в сградата и в посочените самостоятелни обекти, се отнасят само за кадастралния регистър /КР/, без с тях да се засяга по някакъв начин кадастралната карта относно съществуващото в нея положение на описаните по - горе кадастрални обекти, предмет на изменението.

Със заявление вх. № 01-160762 от 30.05.2017г. на СГКК - Бургас, жалбоподателят „ПС ГРУП“ АД е поискал да се впише като собственик в сграда 07079.610.125.1, на основание влязлото в сила съдебно решение по адм. д. № 490/ 2012г. на Адм. съд - Бургас и оттегляне на молбата му с нотариална заверка.

С последващо заявление вх. № 01-178637/14.06.2017г. жалбоподателят е поискал вписване като съсобственик на 50 % ид.ч., от самостоятелен обект 07079.610.125.1.1, представяйки нотариален  акт № 10, т. 31, д. 5043, peг. 9779 от 15.08.2014г. на Службата по вписванията, Акт за държавна собственост № 2488 от 13.03.1998г. и Заповед № РД-11-619/ 02.08.1999г. на Областен управител на област Бургас.

Съобразно представените от жалбоподателя доказателства СГКК Бургас е приела, че  не са налице предпоставките на чл. 53 и чл. 53а от ЗКИР и е постановила отказ да се извърши исканото от „ПС Груп" АД изменение на кадастралния регистър към кадастралната карта.

При така установената фактическа обстановка, съдът намира жалбата за неоснователна, като съображенията за това са следните:

Относно искане с вх.№ 01-160762 от 30.05.2017г., съдът съобрази следното:

Извършеното изменение на кадастралния регистър, изразяващо се в заличаване на „ПС ГРУП“ АД е извършено по искане на жалбоподателя и след преценка на приложените доказателства за собственост. Ответникът, след запознаване с  искането, е намерил същото за основателно и го е уважил, извършвайки промяна в регистъра на 22.03.2017г. В тази връзка съдът намира за нужно да отбележи, че по делото не се спори, че искането на ТПК „Колективен труд", постъпило в СГКК - Бургас с вх. № 01-77608/17.03.2017г. е придружено с нотариално заверено съгласие на жалбоподателя „ПС ГРУП“ АД  да бъде заличен като собственик в сграда 07079,610,125.1. В случая ответникът е приложил чл. 53, ал. 1, т. 3 от ЗКИР, тъй като се касае за изменение на данни само в кадастралния регистър. Отчитайки, че заинтересованите лица и ТПК „Колективен Труд" са собственици на сграда 07079.610.125.1 и предвид нотариално завереното съгласие за заличаване, ответникът е заличил вписването в сградата за жалбоподателя и е вписал като нейни собственици в КР всички заинтересовани страни по делото. Това изменение е извършено без заповед на 22.03.2017г. За извършената промяна жалбоподателят не е уведомен предвид чл.53, ал. 3 от ЗКИР  и чл.53, ал.1, т.3 от ЗКИР и защото изменението е извършено със съгласието на вписаното в сградата към онзи момент дружество - „ПС ГРУП“ АД, дадено в писмена форма и по негово искане, което изключва задължение за съобщаване, тъй като искането е удовлетворено.

В случая вписването на заинтересованите страни е извършено заедно със заличаването на жалбоподателя в сграда 07079.610.125.1, на основание искания на страните – заинтересованите страни да бъдат вписани, а жалбоподателят - да бъде заличен, които искания ответника е удовлетворил. С изменението в кадастралния регистър, извършено на 22.03.2017г. ответникът е уважил искането на заявителя в лицето на „ПС ГРУП“ АД, поради което неоснователни са възраженията на жалбоподателя в насока, че е следвало да му бъде връчена заповед за извършеното изменение на кадастралния регистър или уведомление по реда на чл.53, ал.3 от АПК.

Съдът не споделя възражението, че извършеното изменение е в хода на висяща административна процедура, тъй като към момента на подаването на искането от страна на „ПС ГРУП“ АД на 30.05.2017г. предходното искане на дружеството е удовлетворено на 22.03.2017г.

Съдът споделя изводите на административния орган, че по искането на жалбоподателя с вх. № 01-160762 от 30.05.2017г., приложение не може да намери нормата на чл. 54, ал. 1 във вр, с ал. 4 от ЗКИР, предвиждаща издаването на заповед за изменение, тъй като исканата от жалбоподателя промяна касае единствено и само изменение на кадастрален регистър, но не и на кадастралната карта, поради което разпоредбата на чл.54, ал.1 от ЗКИР е неприложима още повече, че в случая не се касае за непълноти и грешки по смисъла на §1, т.16 от ДР на ЗКИР.

С оглед изложените съображения съдът намира, че вписването в КР за сграда с идентификатор 07079.610.125.1 на заинтересованите страни по делото е извършено след заличаване на „ПС ГРУП“ АД. За това вписване не съществува задължение за ответника да уведоми жалбоподателя, тъй като дружеството вече е заличено.Процедурата по заличаване, поискана със заявление с вх.№ -77608/17.03.2017г., е приключена и искането е удовлетворено. Искането за вписване в КР направено от страна на дружеството-жалбоподател със заявление с вх.№ 01-160762/30.05.2017г. не е придружено с писмени доказателства, поради което отказът на СГКК –Бургас да бъде вписано дружеството-жалбоподател в КР за имот с идентификатор 07079.610.125.1, е правилен и законосъобразен.

         Във връзка с искането на жалбоподателя с вх. № 01-178637/ 14.06.2017г. на СГКК - Бургас, касаещо вписването  на „ПС ГРУП“ АД като собственик в самостоятелни обекти с идентификатори 07079,610.125.1.1 и 07079.610.125.1.2, съдът намира  отказа за правилен, като съображенията за това са следните:

         Искането за промяна може да се направи само при наличие на доказателства за собственост. От ангажираните по делото доказателства –нотариални актове, собственици на самостоятелен обект с идентификатор 07079.610.125.1.1 са заинтересованите страни - А.П.С., В.Д.Х., Д.И.Ш., И.Д.Ш., П.Д.Д., М.К.С. и С.С.Г., а по отношение на самостоятелен обект с идентификатор 07079.610.125.1.2 заинтересованите лица и ТПК „Колективен труд“ . Представените към искането Акт за държавна собственост №2488/13.03.1998г. и  Заповед № РД-11-619/02.08.1999г. за деактуване на имотите, посочени в акт, касаят актуване и деактуване на имоти, находящи се в бивши парцели І и VІ , а не VІІ в кв.77, в който имот е изградена сграда с идентификатор №07079.610.125.1. Нещо повече преди постановяване на отказа СГКК Бургас писмено е указала на жалбоподателя,  че наличието на претенции за собственост върху обектите не е е основание за вписване и не могат да се разрешават по административен ред, като в тази връзка с оглед изхода на гражданско-правен спор и след влизане в сила на съдебното решение жалбоподателят би могъл да поиска изменение на КР по реда на чл.53а, т.1 от ЗКИР.

         Съдът намира, че в случая е неприложима и разпоредбата на чл. 53, ал. 2 от ЗКИР, не са допуснати и съществени нарушения на административнопроизводствените правила, поради което жалбата за неоснователна и като такава следва да бъде отхвърлена.

Мотивиран от изложеното, на основание чл. 172, ал. 2 от АПК, Бургаският административен съд, дванадесети  състав

                                     

                                           Р Е Ш И:  

 

ОТХВЪРЛЯ жалбата наПС ГРУП“ АД, ЕИК ***, със седалище и адрес на управление: гр.София, район „Красно село“, ул.“Лайош Кошут“ ***, представлявано от изпълнителния директор Р.Д. против изрични откази, обективирани в писмо с изх. № 17-4/ 03.01.2018г. на Началника на СГКК -Бургас, като на ПС ГРУП“ АД е отказано да извърши поисканото изменение на кадастралния регистър към кадастралната карта на гр.Бургас по отношение на сграда с идентификатор 07079.610.125.1 и самостоятелни обекти в нея с идентификатори 07079.610.125.1.1 и 07079.610.125.1.2 по КККР на гр. Бургас, предмет на  заявление, депозирано от „ПС ГРУП“ АД, с вх. № 01-160762 от 30.05.2017г., допълнено със заявление вх. № 01-178637/ 14.06.2017г., двете на СГКК - Бургас.

Решението може да бъде обжалвано с касационна жалба в 14-дневен срок от съобщаването му на страните пред Върховния административен съд.

 

 

СЪДИЯ: