ПРОТОКОЛ

       

                                              

Година 2018, 18.04                                                                                 град  Бургас

АДМИНИСТРАТИВЕН СЪД                  ХІІ-ти административен състав

На осемнадесети април                              две хиляди и осемнадесета година 

В публично заседание в следния състав:

                                                    

            ПРЕДСЕДАТЕЛ: ДИАНА ГАНЕВА

 

Секретар: Йовка Банкова,

Прокурор:

сложи за разглеждане докладваното от съдия Ганева 

административно дело номер 393 по описа за 2018 година.                 

 

  На именното повикване в 14:00 часа се явиха:

ЖАЛБОПОДАТЕЛЯТ  „ПС груп“АД, редовно призован, се представлява от адвокат М., с пълномощно по делото на л.11.

ОТВЕТНИКЪТ  началник на Служба по геодезия, картография и кадастър-Бургас, редовно призован, се представлява адвокат М., с пълномощно от днес.

ЗАИНТЕРЕСОВАНИТЕ СТРАНИ И.Д.Ш., Д.И.Ш., В.Д.Х., М.К.С., редовно призована, А.П.С., П.Д.Д., С.С.Г., редовно призовани, не се явяват, като всички се представляват от адвокат В., с пълномощно от днес.

ЗА ЗАИНТЕРЕСОВАНАТА СТРАНА ТПК“Колективен труд“Бургас, редовно призована, се явява адвокат Ц., с пълномощно от днес.

 

СТРАНИТЕ: Да се даде ход на делото.

 

Съдът намира, че не са налице процесуални пречки за даване ход на делото, поради което

 

                          О П Р Е Д Е Л И:

 

           ДАВА ХОД НА ДЕЛОТО И  ГО ДОКЛАДВА:

 

          Производството е образувано жалба „ПС груп“АД против изрични откази, обективирани в писмо с изх.№17-4-03.01.2018г. на началника на СГКК Бургас по преписка №01-160762/30.05.2017г. и по преписка №01-1786337/14.06.2017г.

 

  Съдът на основание чл.170, ал.1 от АПК, УКАЗВА на административния орган, че негова е доказателствената тежест да установи съществуването на фактическите основания посочени в административния акт и изпълнението на законовите изисквания при издаването му.

         

         На основание чл.171, ал.4 от АПК, УКАЗВА на жалбоподателя, че следва да ангажира доказателства за твърденията посочени в жалбата, от които черпи благоприятни правни последици,

 

АДВОКАТ М.: Поддържам жалбата, с изложените в нея правни доводи, твърдения и възражения по обжалваната заповед. Да се приемат представените по делото доказателства. Нямам възражение по доклада и разпределената доказателствена тежест. Ще взема становище по доказателствата, след като се изкажат колегите.

         

АДВОКАТ М.: Оспорваме жалбата категорично. Засега нямаме искания по доказателствата. Да се приемат представените по делото доказателства. Нямам възражение по доклада и разпределената доказателствена тежест.

 

АДВОКАТ Ц.: Уважаема г-жо съдия, претендираме разделяне производството на две като съображенията, излагам в писмен вид във становище, което представям с копие за другите страни. Имам и доказателствено искане да се представи информация от ответника, което е формулирано в молба, която представям с препис за другите страни. Накратко да се представи справка на коя дата или някакво доказателства кога е извършено заличаването на „ПС груп“АД  и на коя дата е извършено вписването на заинтересованите страни, което реално са две искания.

 

АДВОКАТ В.: Уважаема г-жо председател, от името на моите доверители, оспорвам изцяло жалбата на всички изнесени в нея основания за неправилност и незаконосъобразност на атакувания административен акт. Изложила съм становище в писмен вид по всички съображения изложени от жалбоподателя във връзка законосъобразността на оспорвания административен акт. Не възразявам да приемете административната преписка. Представям и моля да приемете молба с искания по доказателствата, към която са приложени и  документи за собственост на моите доверители под опис. Исканията по доказателствата са ни за представяне на извлечение от ответника  от вписването в кадастралния регистър на сграда с идентификатор 07079.610.125.1 към 17.03.2017г. и към 30.05.2017 година, с оглед  установяване какво е било в конкретните моменти. Първият период е в момента на подаване на заявление от ТПК“Колективен труд“, а втория на подаване на заявление от „ПС груп“. Моля за срок да се запозная с исканията на другите страни, както и с искането за разделяне на производството.

 

АДВОКАТ М.: И със самата жалба сме посочили, че  обжалваме откази, които са два по две различни заявления и конкретно сме посочили кои са. В този смисъл действително има логика, че са налице две отделни производства и два акта, но по преценка на съда е дали да ги раздели или да ги гледа в едно производство. По становищата, които касаят и правото и доказателствата, моля за срок за запознаване, като по доказателственото искане на ТПК „Колективен труд“ на коя дата е извършено заличаване на „ПС груп“, може би следва да се конкретизира и конкретния начин на заличаване, тъй като ЗКИР предвижда различни способи и основания. Представям и моля да приемете констативен нотариален акт №184, том І, рег.2684, дело №165 от 2014г.

 

АДВОКАТ М.: Моля за срок за запознаване с допълнителните изявления и искания, и срок да изпълним, това което е поискано. Да се приемат всички представени в днешното съдебно заседание доказателства.

 

АДВОКАТ Ц.: Да се приемат всички представени в днешното съдебно заседание доказателства.

 

АДВОКАТ В.: Да се приемат всички представени в днешното съдебно заседание доказателства.

 

Съдът по доказателствата,

 

О П Р Е Д Е Л И:

 

ПРИЕМА представените с административната преписка писмени доказателства, тези представени от адвокат В. с молба под опис и представения  от адвокат М. нотариален акт №184, том І, рег.2684, дело №165 от 2014г.

 

 

   УКАЗВА  на страните, че в 7-дневен срок от днешното съдебно заседание следва да изразят становище по повод депозираното от адвокат Ц. становище с искане за разделяне на производството, както и по направените в днешното съдебно заседание  доказателствени искания. След изтичане на указния в днешното съдебно заседание срок, делото да се докладва в закрито заседание за произнасяне по молбата за разделяне на производството и за произнасяне по доказателствените искания.

 

ОТЛАГА делото и го НАСРОЧВА за 27.06.2018година от 13.00часа, за която дата и час страните са редовно уведомени по реда на чл. 137, ал. 7 от АПК.

 

Протоколът е изготвен в съдебно заседание.

Заседанието приключи в  14.10 часа.

 

СЕКРЕТАР:                                             ПРЕДСЕДАТЕЛ: